Кои са 144-те хиляди от Откровението? Част I

Начало/Откровението/Кои са 144-те хиляди от Откровението? Част I

Множество от хора представени в различни цветовеКнигата Откровение описва една специална група хора, която винаги е будела интерес у изследователите на пророчеството – 144-те хиляди. Изглежда, че това са хора, които получават особена почит пред небето за някакъв голям подвиг, който са извършили и това по някакъв начин е свързано с края на времето. Съвсем нормално е да искаме да разберем, кои са тези хора и съвсем нормално е даже да искаме да бъдем част от тях.

Дали това е възможно? Можем ли да разберем, кои са 144-те хиляди?

Без да претендираме за изчерпателност, можем да се опитаме да стигнем до някакъв отговор. Все пак Откровението е оставило достатъчно указания, които да имаме предвид в тълкуването. Едва ли ще успеем да обхванем всичко по този въпрос и все пак колкото по-обстойно го разберем, толкова по-голяма яснота ще имаме за последните събития.

За да бъде разбран правилно въпросът за 144-те хиляди, изследването му трябва да започне поне от петия печат (Откр. 6:9-11), който обхваща периода от Средновековието до средата на XIX век. Там чрез символичен език са представени мъчениците от Средновековието, на които се казва, че след тях ще има и други, които ще страдат за Божието слово. Затова те трябва да “почиват още малко време, докле се допълнят съслужителите им и братята им” (Откр. 6:11). (Курсивът сложен в някои преводи казва, че трябва да се допълни числото им, но той е подвеждащ. Гръцката дума тук е “плероо” – “да направя пълен, да изпълня, да завърша”.) Тези, които идват след мъчениците от Средновековието, трябва да бъдат завършени като последователи на Христос и Негови свидетели. А щом са наречени “съслужители” на мъчениците, би трябвало и те да страдат за Христос. Логично е да очакваме, че те ще бъдат представени и описани след петия печат.

Още по-важно за разбирането на въпроса за 144-те хиляди е описаното веднага след тях “неизброимо множество”. На пръв поглед тук се представят две съвсем различни групи, затова някои тълкуватели настояват, че те трябва да се приемат като различни групи хора. Някои прилики между 144-те хиляди и неизброимото множество обаче говорят за връзка между тях и затова трябва да разберем, за какво всъщност става дума тук.

Както винаги в изследването на Откровението ще се нуждаем от много внимателно разглеждане на текстовете. Този е един от онези въпроси, при които отговорите никога не стоят на повърхността и изискват сериозно задълбаване в материята.

1. Описание на 144-те хиляди в Откр. 7 гл.

След петия печат идва шестия (Откр. 6:12-17), в който се говори за Деня на гнева на Агнето (Второто пришествие на Христос) и за някои знамения, които го предшестват. Изброени са седем групи хора (ст. 15), които са засегнати негативно от това – ще трябва да бъдат унищожени в този ден на гнева. Числото “седем” носещо идеята за пълнота остава изследователя на Откровението с впечатление, че всички хора по земята ще пострадат от Пришествието. Затова когато посочените в този печат хора питат, “кой може да устои” в деня на Агнето (ст. 17), този въпрос звучи донякъде риторично – изглежда, че никой не може да устои при Пришествието.

Така свършва шестият печат. Ако веднага след тази картина следваше седмия печат, изследователят на Откровението щеше да остане озадъчен. Единственият логичен извод, който може да се направи в този случай, е че никой не може да устои в деня на гнева на Агнето. Този извод обаче няма да отговаря на действителността. И затова преди да се опише последния, седмия печат, се дава една интерлюдия (Откр. 7 гл.), едно разширение, което да донесе изяснение – наистина ли никой не може да устои в деня на гнева. Няма ли някой, който би могъл?

Откр. 7 гл. се занимава с група хора, които все пак няма да посрещнат Агнето като врагове и ще могат да устоят в деня на гнева Му. Още в началото на главата се посочва, какво прави тази специална група хора способни да устоят в този страшен ден:

“След това видях четири ангела стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог” (Откр. 7:1-3).

Тук се представят четири ангела, които имат за задача да осигурят спокойствие на земята. То трябва да бъде поддържано, докато друг ангел запечатва Божия народ на последното време (тук наречен “слугите на нашия Бог”) поставяйки Божия печат на челата им. Това трябва да са хората, които ще могат да устоят в деня на Агнето. Явно нещото, което ги прави способни за това, е че имат Божия печат на челата си. Наличието на печата на Бога на челото е знак за принадлежност на Всевишния и гарантира преминаването през неописуемите катаклизми на края и устояване в деня на Пришествието на Христос.

Описанието на тихата обстановка на земята, в която протича запечатването, е в открит противовес с явленията и катаклизмите от края на шестия печат. Следователно запечатването трябва да се извърши преди това – някъде във времето на тези явления от шестия печат, които не смущават напълно хода на нещата (Откр. 6:12, 13). Запечатването трябва да се извърши в една спокойна обстановка, но когато дойде времето на явленията от шестия печат променящи хода на нещата (Откр. 6:14-17), тя също ще се промени. И тогава всеки, който не е използвал времето на запечатването, за да получи Божия печат, ще навлезе в голямата криза неподготвен, а тогава ще бъде твърде късно да се направи, каквото и да е, за да се получи знака на Божието собственичество.

Но този, който е получил Божия печат на челото си, ще устои на катаклизмите от шестия печат и на гнева на Агнето. Така се дава отговор на поставения въпрос: “Кой може да устои в деня на Агнето?” Този, който има Божия печат на челото си. Има ли изобщо някой, който може да устои в деня на гнева на Агнето? Да, всеки, който носи Божия печат на челото си.

След като разбира за важността на запечатването на Божиите слуги, Йоан чува тяхната бройка. Той вижда действията на ангелите, но не вижда хората, които биват запечатвани (или поне не го казва). Той само ги чува, чува тяхното число:

“И чух числото на подпечатаните, сто и четиридесет и четири хиляди подпечатани от всичките племена на израилтяните” (Откр. 7:4).

За да разбере нещо за тази група, Йоан трябва да разчита на слуха си. Той чува, че тяхното число е 144 000. Във връзка с това число той дава някои подробности. То представлява “подпечатани от всичките племена на израилтяните” (Откр. 7:4). И Йоан изрежда тези племена:

“От Юдовото племе, дванадесет хиляди подпечатани; от Рувимовото племе, дванадесет хиляди; от Гадовото племе, дванадесет хиляди; от Асировото племе, дванадесет хиляди; от Нефталимовото племе, дванадесет хиляди; от Манасиевото племе, дванадесет хиляди; от Симеоновото племе, дванадесет хиляди; от Левиевото племе, дванадесет хиляди; от Исахаровото племе, дванадесет хиляди; от Завулоновото племе, дванадесет хиляди; от Йосифовото племе, дванадесет хиляди; от Вениаминовото племе, дванадесет хиляди подпечатани” (ст. 5-8).

Когато казва, че групата на 144-те хиляди съдържа подпечатани от всички племена на израилтяните, Йоан изрежда списък с бройката на запечатаните от всяко племе.

И тук се натъкваме на нещо интересно. Изброяването на племената, което пророкът прави тук, изобщо не е типичното изброяване на израйлевите племена, според както един евреин би го направил. Един евреин би следвал съществуващия в Писанието модел на изброяване на племената (виж Бит. 46:8-27; Изх. 1:1-5). А тук няма такова нещо. Списъкът не започва с първородния, Рувим (както би трябвало), а с Юда, от което племе се родил Първородния, Исус Христос.

След това имаме споменаване на Йосифовото племе, което никога не е съществувало в Израил. Още от самото начало Яков (Израил) “осиновил” двата сина на Йосиф (Бит. 48:3-6) и така Ефрем и Манасия станали израйлеви племена, вместо да има Йосифово племе. В описанието на Откровението обаче имаме споменаване на Манасия, но не и на Ефрем. Вместо него се говори за Йосифовото племе, което практически никога не е съществувало.

Отгоре на всичко Йоан подчертава, че това са “всичките племена на израйлтяните” (Откр. 7:4), а в този списък отсъства Дановото племе (Изх. 1:4). Това е един прекалено странен списък на племената на Израил.

Ако се вгледаме още по-задълбочено, ще видим, че само изреждането на първото и последното племе – Юда и Вениамин – върви заедно с думата “подпечатани”. А това са племената на Южното царство. Между тях влизат племената на Северното царство, при които липсва споменаването на думата “подпечатани”. По този начин се оформя структура на текста като че племената от Северното царство са вмъкнати, като споменати в скоби, като заобградени от племената на Южното царство.

Всъщност това е всичко друго, но не и изброяване на израйлевите по плът племена. Израил отдавна вече е бил отстъпил мястото си в Божиите планове на Християнската църква. По-голямата част от израйлевите племена вече не съществували по времето на Йоан. Значи нещо друго трябва да се има предвид чрез посочване на една точно определена бройка на запечатаните с Божия печат.

Когато описва 144-те хиляди, Йоан изобщо не говори за евреи по плът, а за духовни евреи, Духовния Израил (виж Откр. 21:12-14). Използваните числа са много показателни – 12 племена Х 12 000 човека. Някои тълкуватели представят числото и като 12 Х 12 Х 1000, като тези числа не само напомнят за дванадесетте Израйлеви племена или дванадесетте апостола на Агнето (Откр. 21:12, 14), но специално числото 1000 би могло да се съпостави с военната единица в древния Израил (Числа 31:4-6). Така 144-те хиляди представляват воюващата църква на последното време.

“144 000” е символично число и със сигурност представлява някаква образност, която цели да предаде идеята за пълнота, завършеност, съвършенство. Като че ли тази завършена група от вярващи трябва да отговори на очакването на петия печат за завършените съслужители на мъчениците от Средновековието, които ще живеят в последното време. Така приключва описанието на 144-те хиляди в Откр. 7 гл.

2. Описание на 144-те хиляди в Откр. 14 гл.

Откр. 7 гл. не е единственото място, където се говори за 144-те хиляди. Там Йоан чул тяхната бройка, докато били на земята. В Откр. 14 гл. той описва същата група хора, но те са вече на небето:

“И видях, и ето, Агнето стоеше на хълма Сион и с Него сто и четиридесет и четири хиляди, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец написано на челата им. И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците; и никой не можеше да научи песента освен сто и четиридесет и четирите хиляди, които са били изкупени от земята. Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици; те са, които следват Агнето, където и да отива; те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето. И в устата им не се намери лъжа; те са непорочни” (Откр. 14:1-5).

Чувайки числото на тази група при техния престой на земята Йоан насочва вниманието си към подготовката на тези хора да преминат през нещо страшно – последната криза на човечеството. Тя е предизвикана от две отстъпнически сили, които искат да подчинят света на собствения си авторитет (Откр. 13 гл.). Именно през тази криза 144-те хиляди преминават и устояват благодарение на Божия печат на челата си. Затова веднага след завършването на главата описваща кризата на Йоан му се показват победителите от нея – 144-те хиляди са на небето и получават наградата си (Откр. 14:1-5).

Няколко са техните характеристики, които правят впечатление. Те имат на челата си името на Агнето и името на Отец, което всъщност разкрива естеството на Божия печат, който са получили на земята (срв. Откр. 14:1 с Откр. 7:2, 3). Също така 144-те хиляди разкриват една удивителна чистота на характера и честност, послушание на волята на Христос както и вярност към истинното библейско учение (Откр. 14:4а, б, 5).

За тях се казва също така, че са “били изкупени от земята” (ст. 3б) и че са “били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето” (ст. 4в). Това е една много важна тяхна характеристика, защото разкрива много за тяхното положение в края на времето.

Няколко стиха по-нататък от същата глава се описва Пришествието на Христос като прибиране на земната жетва (Откр. 14:14-16). Явно че 144-те хиляди трябва да са плодовете от тази жетва или по-скоро част от нея – първите й плодове. Те са минали успешно и победоносно през кризата причинена от двата звяра от Откр. 13 гл. и са взети при Господа при Пришествието Му.

Но какво има предвид Йоан, когато казва за 144-те хиляди, че са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето? Дали това означава, че 144-те хиляди ще бъдат първите хора, които някога са били взети от Бога живи на небето?

Няма как този израз да означава това, защото Библията говори и за други хора преди тях, с които се е случило същото – Енох и Илия (Бит. 5:24; 4 Царе 2:11).

Тогава може би изразът, че 144-те хиляди са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето, означава, че ще има и други техни съвременници, които ще посрещнат Господа живи и които ще са част от жетвата (ще бъдат нейни плодове), но няма да са част от 144-те хиляди (няма да са част от първите плодове на тази жетва)? Сигурно този израз означава, че 144-те хиляди няма да са единствените, които ще посрещнат Христос живи и ще бъдат взети на небето, а с тях ще има и друга група спасени посрещащи Исус живи – например “неизброимото множество” от Откр. 7:9-17?

За да разберем, дали това е така, трябва да разгледаме по-обстойно неизброимото множество.

3. Описание на неизброимото множество от Откр. 7 гл.

След като вниманието на Йоан е било привлечено от извършващото се на земята запечатване на Божия народ на последното време и след като е чул бройката на запечатаните – 144 000, погледът му бива насочен към небето:

“След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си и викаха с висок глас казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето! И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола та се поклониха на Бога казвайки: Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Тогава един от старците проговори като ми каза: Тия облечени в бели дрехи кои са и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек, защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им” (Откр. 7:9-17).

Като контраст на чутата на земята точна бройка “израилтяни” Йоан вижда на небето група от спасени от всеки народ на земята, за които изрично казва, че не са могли да бъдат изброени.

Няколко са техните характеристики. Принадлежащите към неизброимото множество са преминали през последната голяма криза за човечеството (голямата скръб), от която сериозно са пострадали. В крайна сметка те са излезли победители от нея и са успели да развият христоподобен характер. Те са още слуги на Бога и покорно следват Христос.

Ако се вгледате малко по-внимателно в изброените характеристики на въпросната група, не ви ли се струва, че тя прилича твърде много на една друга група, която вече разгледахме? Точно така, като че ли тук отново имаме описание на 144-те хиляди.

4. Общото и различното между 144-те хиляди и неизброимото множество.

Наличието на толкова общо между 144-те хиляди и неизброимото множество изисква да ги съпоставим.

Още в началото двете групи биват отличени една от друга по отношение на бройката и националността – при едната група бройката е ограничена – 144 000 “израилтяни”, а другата група е съставена от невъзможно да изброяване множество от всички народи на земята. Сякаш става дума за две противоположности.

Също така обаче е ясно, че 144-те хиляди “израилтяни” не са евреи по плът, а духовни евреи, което означава, че това трябва да са хора от различни националности – точно както е представено неизброимото множество. А и числото 144 000 е символично, а не буквално. Така че тук разграничението е само привидно – предвид използвания език.

Ако и бройката и националността да разграничават (на пръв поглед) двете групи, видимите общи неща между тях са много повече:

1) За 144-те хиляди специално се подчертава моралната чистота, с която се характеризират (Откр. 14:1, 4, 5). Чрез други изрази същото нещо е казано и за неизброимото множество (Откр. 7:13, 14).

2) Йоан не само чува 144-те хиляди на земята, но по-нататък му е дадено и да ги види (Откр. 14:1). Те са пред престола, четирите живи същества и старците (ст. 3). Точно там се намира и неизброимото множество (Откр. 7:9, 11, 15).

3) 144-те хиляди са изкупени от земята (Откр. 14:3), изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на Агнето (ст. 4, виж 15:2-4). Това означава, че те са хората, които са минали през последната голяма криза (Откр. 13:12-17). Точно така бива описано и неизброимото множество: “Това са ония, които идат от голямата скръб” (Откр. 7:14). Те са преживели седемте последни язви, от което са страдали (Откр. 7:16, виж Откр. 16:4, 8) и в края са посрещнали Спасителя. И двете групи описват едно и също нещо – поколението посрещащо Христос при Пришествието Му.

4) 144-те хиляди “следват Агнето, където и да отива” (Откр. 14:4). На неизброимото множество Агнето “ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води” (Откр. 7:17).

5) 144-те хиляди са наречени “слуги на нашия Бог” (Откр. 7:3). Неизброимото множество “служи” на Бога денем и нощем (ст. 15). И двете гръцки думи от двата стиха – “слуги” и “служат” – намираме на едно място отнесени само за едната група (Откр. 22:3).

Не е трудно да заключим, че в описанието на неизброимото множество става дума за същата група от 144 000, но представени по друг начин, от друга перспектива. Общите неща помежду им са достатъчно много, за да приемем, че става дума за една и съща група хора.

Докато гледал към земята, Йоан само чул бройката им. Сега, когато те са вече на небето и трудното е зад гърба им, Йоан може да ги разгледа по-добре и да научи повече за тях. Това са хората, които в спокойната обстановка на запечатването са получили Божия печат и така са минали през трудностите на шестия печат. Те също са страдали като всички хора на планетата, но понеже са имали Божия печат, са устояли в тази скръб и сега са на небето като победители. Божият печат ги е направил годни както да минат през скръбта, така и да издържат в деня на гнева на Агнето и да стоят пред Божия престол.

Тук наблюдаваме само смяна на сетивата на Йоан, не на разглежданите хора. Явно трябва да очакваме просто различни гледни точки на едно и също нещо.

Общите неща между 144-те хиляди и неизброимото множество от Откр. 7 гл. е указание, че тук Йоан описва една и съща група хора от различни перспективи – поколението, което ще мине през последната криза и ще посрещне Христос.

Прочетете и статията Кои са 144-те хиляди от Откровението? Част II, където разглеждаме още неща относно 144-те хиляди и тяхното място в последните събития.

15
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

6 Comment threads
9 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
7 Comment authors
Степан Ованесян

Аз имам Божия печат!

Виолета Тонева

От прочетеното разбрах , че 144 000 и “голямото множество” са една и съща група – или…..?

албена пенкова

Съгласна съм с вас,изучавам Откровение и стигам до същия извод

Георги Козарев

Брат Димов, удивлявам се, как си ги натъманявате тия не библейски изводи – визирам заключението Ви: “Общите неща между 144-те хиляди и неизброимото множество от Откр. 7 гл. е указание, че тук Йоан описва една и съща група хора от различни перспективи – поколението, което ще мине през последната криза и ще посрещне Христос”… Библията ясно учи, че Голямото множество се “събира” в Божията книга на живота от Адама, а 144000 от 22.10.1844, когато завършва най – дългия пророчески период от 2300г и Исус влиза в Светая светих на Небесното светилище, за да започне Изследователния съд над вярващите, който и… Още »

Анета

Мисля, че има някакво разграничение между двете групи. За 144 000 се подчертава, че са евреи, а голямото множество са от всички народи. Ако 144 000 са символични евреи, духовен Израил, не означава ли, че множеството са били езичници, от всички останали народи? Знаем, че в края Бог ще има народ, остатък от остатъка, който ще бъде запечатан преди всички останали, който ще завърши делото със силата на късния дъжд и като резултат се събира голямо множество.

Анета

Освен това имаме паралел и с Тройната ангелска вест от Откровение 14. Отново имаме вестител, ангел, (Божия народ), който известява до “всеки народ, език и люде” последната вест на Бога към човечеството. От писанията на Елън Уайт знаем, че всички починали под Тройната ангелска вест от 1844 г. заедно с последното поколение, което ще извести тази вест, образува числото на 144 000.