Избор на метод в тълкуването на Откровението – III

Начало/Откровението/Избор на метод в тълкуването на Откровението – III

Библия на английски отворена на книгата ОткровениеВ статиите Избор на метод в тълкуването на Откровението – I и Избор на метод в тълкуването на Откровението – II разгледахме накратко основанията адвентистите от седмия ден да приемат метода на рекапитулацията при тълкуването на най-спорните глави от Откровението – първите му четиринадесет глави. За някой това може да е трудносмилаема, дори безсмислена теория, но прилагането на рекапитулацията при тези първи четиринадесет глави може да се окаже безценно в разбирането на някои ключови моменти. Затова тук ще разгледаме един пример доказващ неимоверното предимство от използването на метода на рекапитулацията в тази част на книгата Откровение. За целта ще трябва първо да си припомним накратко, какво представлява структурата на тази удивителна книга.

1. Макроструктура на книгата Откровение.

В статията Макроструктура на книгата Откровение представихме най-общо идеята на строежа на тази книга и затова сега ще засегнем само някои моменти.

Откровението е съставено от осем видения, които ще наречем тук “серии”. Важно е да забележим динамиката във всяка от тях. Долната схема ги представя раздробени, което ще ни помогне да откроим тенденцията, по която те се развиват.

Развитие на виденията в Откровението

Както се забелязва от тази схема, виденията в Откровението следват една тенденция, по която се случват; една и съща схема, която те повтарят. Шест от осемте серии започват по един и същи начин, развиват се по един и същи начин и завършват по един и същи начин, а именно:

1) Сериите винаги започват с една триумфална въведителна сцена в храмова обстановка – темата за небесното светилище присъства винаги в началото на виденията като в описанието му са заложени темата и основните моменти, по които ще се развива съответното видение.

2) След това се дава основополагащото пророческо описание – това е самото пророчество, което бива изказано чрез символи и картини.

3) Пророческото описание винаги съдържа някакъв сложен въпрос, който изисква даването на една интерлюдия (пауза) – това е разширение, което осветлява този сложен въпрос.

4) Сериите завършват винаги в една есхатологична кулминация.

Единствено първата и последната серия са по-кратки и съдържат само въведителната сцена в храмова обстановка и основополагащото пророческо описание.

И сега за да разберем ползата от прилагането на метода на рекапитулацията в тълкуването на Откровението, например в изясняване на събитията от последното време, нека да разгледаме в тяхното отношение към последните събития две от сериите на книгата – II и IV и след това да ги съпоставим.

2. Серия II.

Серия II обхваща Откр. 4:1-8:1 и се занимава със седемте печата. Целите на това изследване не позволяват подробен анализ на всеки елемент от тази серия. В случая ще е достатъчно да се спрем само на шестия печат, който засяга последните събития:

“И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище и цялата луна стана като кръв; небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница разклащана от силен вятър мята неузрелите си смокини; небето биде преместено като свитък, когато се свива и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои” (Откр. 6:12-17).

И така, тук се наблюдават две неща:

1) Космични явления и земни катаклизми, които преобръщат хода на земните процеси.

2) Катаклизмите не са напълно унищожителни, защото остават хора. Но тези хора са ужасени от открилата се пред тях гледка на Седящия на престола и от гнева на Агнето и искат планините и скалите да ги скрият. Те са толкова ужасени от Великия ден на гнева на Агнето, че задават въпроса: “Кой може да устои?”

Проблемът е, че когато тези хора биват описани/изброени, са представени като седем групи хора. Имайки предвид библейската идея на седмицата за пълнота оставаме с впечатлението, че това са всички хора на земята. Затова техният въпрос е основателен: “Кой може да устои в деня на гнева на Агнето? Има ли изобщо някой, който може да устои?”

Така свършва шестият печат. Ако веднага след тази картина следваше седмият, изследователят на Откровението щеше да остане озадъчен. Единственият логичен извод, който може да се направи в този случай, е че никой не може да устои в деня на гнева на Агнето. Точно поради това преди да се опише последния, седмия печат, се дава една интерлюдия (Откр. 7 гл.), която да донесе изяснение – наистина ли никой не може да устои в деня на гнева. Няма ли все пак някой, който би могъл?

Глава 7 (интерлюдията) започва с четири ангела, които имат за задача да осигурят спокойствие на земята (ст. 1). То трябва да бъде поддържано, докато друг ангел запечатва Божия народ поставяйки Божия печат на челата им (ст. 2, 3). Йоан вижда действията на ангелите, но не вижда хората, които биват запечатвани (или поне не го казва). Той само ги чува, чува тяхното число – 144 000 (ст. 4-8).

Описанието на тихата обстановка на земята, в която протича запечатването, е в открит противовес с явленията и катаклизмите от шестия печат. Следователно запечатването трябва да се извърши преди това – някъде във времето на петия печат (или в тези явления от шестия печат, които не смущават напълно хода на нещата). Запечатването трябва да се извърши в една спокойна обстановка, но когато дойде времето за шестия печат (и по-специално на явленията променящи хода на нещата), тя ще се промени. И тогава всеки, който не е използвал времето на запечатването, за да получи Божия печат, ще навлезе във времето на шестия печат неподготвен, а тогава ще е твърде късно да се направи, каквото и да е, за да получи знака на Божието собственичество.

Но този, който е получил Божия печат на челото си, ще устои на катаклизмите от шестия печат и на гнева на Агнето. Така се дава отговор на поставения въпрос: “Кой може да устои в деня на Агнето?” Този, който има Божия печат на челото си. Има ли изобщо някой, който може да устои в деня на гнева на Агнето? Да, всеки, който носи Божия печат на челото си.

Интерлюдията от гл. 7 дава още информация за Божиите слуги получили Божия печат. В първата част от главата (ст. 1-8) погледът на Йоан е насочен към ставащото на земята, но той вижда само делото на ангелите. Той не вижда Божиите слуги, които биват запечатвани – само ги чува (ст. 4).

Във втората част на гл. 7 перспективата се променя. Йоан вижда неща, които се случват на небето (ст. 9-17). Хората, които вижда, не подлежат на изброяване (ст. 9) и носят бели дрехи и палмови клонки (ст. 9) – те вече са победили. От обяснението на ангела разбираме, че тези хора са минали през големи страдания, докато са били на земята:

– те идват от голямата скръб (ст. 14);

– били са гладни и жадни (ст. 16а);

– били са под ударите на палещото слънце (ст. 16б);

– плакали са в страданията си (ст. 17).

Явно, че тук става дума за същата група от 144 000, но представени по друг начин, от друга перспектива. Докато гледал към земята, Йоан само чул бройката им. Сега, когато те са вече на небето и трудното е зад гърба им, Йоан може да ги разгледа по-добре и да научи повече за тях. Това са хората, които в спокойната обстановка на запечатването са получили Божия печат и така са минали през трудностите на шестия печат. Те също са страдали като всички хора на планетата, но понеже са имали Божия печат, са устояли в тази скръб и сега са на небето като победители. Божият печат ги е направил годни както да минат през скръбта, така и да стоят пред Божия престол.

И така, следвайки елементите, по които се развиват сериите в Откровението, установяваме, че според Серия II в края ще има хора, които, макар и да изглежда невъзможно, ще устоят в деня на Агнето – това са всички, които са получили Божия печат на челата си.

3. Серия IV.

Нека сега да разгледаме Серия IV, която обхваща Откр. 11:19-14:20 и се занимава със сатанинското триединство и неговата опозиция от страна на Божия народ. И тази серия се занимава с обширни въпроси, затова ще се спрем само на описанието на последните събития, които се представят по-подробно в гл. 13.

Откр. 13 гл. започва с появата на един звяр от морето (ст. 1), който получава властта си от змея (ст. 2). Цялата земя се покланя на този звяр, а по този начин се покланя и на змея (ст. 3, 4). Като че ли властта на този звяр е абсолютна и тотална (ст. 7). Но все пак изрично се казва, че не всички ще се поклонят на този звяр, а само тези, които не са записани в книгата на живота:

“И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне” (Откр. 13:8).

Това съвсем ясно подсказва, че верните последователи на Исус – тези, чиито имена са записани в книгата на живота – няма да се поклонят на звяра.

След това се появява втори звяр, който излиза от земята (ст. 11). Той притежава властта на звяра от морето (ст. 12) и я използва в негова услуга – принуждава всички живеещи по земята да се поклонят на звяра от морето (ст. 12-15). Това означава хората по земята да получат белег с името (или числото) на този звяр.

И тук идва проблемът! За разлика от предния звяр този като че ли успява да принуди всички хора да се поклонят на звяра от морето и да приемат този белег (ст. 16, 17), а тези, които отказват, биват убити (ст. 15). Докато за звярът от морето изрично се казва, че не всеки ще му се поклони (ст. 8), звярът от земята изглежда е много по-успешен в делото си.

Все пак ст. 16 загатва, че всъщност не всички ще получат белега на звяра – изброяват се шест категории хора, които получават белега, а според Библията шест е число на непълнота. Не всички ще получат белега на звяра, но дали това не означава, че тези, които не го получат, ще бъдат избити, както ст. 15 загатва? Все пак текста говори за умъртвяване на неприемащите белега на звяра и може би идеята е, че наистина не всички ще го приемат, но тези, които не го приемат, ще бъдат убити. Ситуацията с този звяр е по-сложна и трудна от ситуацията при звяра от морето.

Очевидно тази криза е кулминацията на борбата между доброто и злото и тук би трябвало да се случи Пришествието (Откр. 14:14-20). В този първи описващ по-подробно Пришествието пасаж се говори за събирането на земната жетва (ст. 15, 16), което означава възкресяването на Божиите верни от всички векове, както е описано в други части на Писанието. Но следвайки логиката на Откр. 13 гл. като че ли когато Исус идва на земята в кулминацията на борбата, Той заварва живи само хората, които са получили белега на звяра, а Неговите верни са избити и никой от тях не Го посреща жив! Изглежда, че в кулминацията на борбата между доброто и злото, в която звярът от земята играе централна роля, злото побеждава! Затова краят на гл. 13 поставя два много важни въпроса: “Наистина ли всички хора ще приемат белега на звяра? Наистина ли всички, които откажат да го приемат, ще бъдат избити и когато Исус дойде, ще завари само враговете Си живи, но не и народа Си?”

За да се отговори на тези въпроси, се дава една интерлюдия – Откр. 14:1-13. Този пасаж стои точно между проблемната ситуация от гл. 13 и Пришествието (Откр. 14:14-20). Още в самото начало на интерлюдията (ст. 1-5) се показва, че тези, които не са се поклонили на звяра и не са получили белега му, са на хълма Сион, т.е. на небето (ст. 1). Те не само не са получили белега на звяра, а имат Божия печат на челата си. Всъщност точно затова не са получили белега на звяра – защото вече са имали на челата си друг белег, Божия печат. Тази група хора са почетени по специален начин – те пеят песен, която никой друг не може (ст. 2, 3). Те са минали през големи трудности поради кризата предизвикана от звяра от земята и налагането на белега на звяра от морето, но са преживели чудно избавление – били са изкупени от земята между хората за първи плодове на Бога и на Агнето (ст. 3, 4).

По този начин се отговаря на поставените от Откр. 13 гл. въпроси:

“Наистина ли всички хора ще приемат белега на звяра?” Не, не всички ще приемат белега на звяра. Тези, които имат Божия печат на челата си, няма да го приемат.

“Наистина ли всички, които откажат да приемат белега на звяра, ще бъдат избити и когато Исус дойде, ще завари само враговете Си живи, но не и народа Си?” Не, не всички от имащите Божия печат и отказващи да приемат белега на звяра ще бъдат избити. Много от тях ще посрещнат Исус живи за едно славно изкупление – изкупени за първи плодове на Бога и на Агнето.

Сега обаче се повдигат други въпроси: “Щом като кулминацията на борбата между доброто и злото е толкова напрегната; щом като всичко зависи от правилния избор на поклонение – дали да избереш да се поклониш на Бога и да получиш Неговия печат или да избереш да се поклониш на звяра и да получиш неговия белег – как човечеството ще се ориентира, кого да избере? Ще стои ли Бог безучастен към опитите на двата звяра да подчинят човечеството на себе си?”

Отговорът идва веднага:

“И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и поклонете се на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа. Да! казва Духът, за да си починат от трудовете си, защото делата им следват подир тях” (Откр. 14:6-13).

Бог няма да стои безучастен към кризата на последното време предизвикана от обединението на двата звяра и налагането на белега на звяра. Той изпраща една конкретна, предупредителна Тройна вест, с която предупреждава човечеството за нещата, които ще се случат, за да може всеки да направи своя съзнателен избор. В тази вест се дава указание, как да се избегне Божия гняв с получаването на белега на звяра.

Още с първата вест хората биват насочени да изберат да се поклонят на Бога като на Творец (ст. 6, 7) – ключов момент в получаването на Божия печат. Втората вест предупреждава света за отпадналата религиозна система в света (ст. 8). Третата вест предупреждава конкретно за опасността от получаването на белега на звяра (ст. 9-12). Това е уникална и тържествена вест. Всеки, който умре с вяра в нея, е блажен (ст. 13). (За повече информация относно тази Тройна вест прочетете статиите Тройната ангелска вест – I и Тройната ангелска вест – II.)

Изводът, който се налага от анализа на Серия IV, е че макар тези, които отказват да получат белега на звяра, да бъдат подложени на неописуемо гонение и смъртно наказание, много от тях ще бъдат опазени, понеже имат Божия печат на челата си и ще посрещнат живи своя завръщащ се Господ.

4. Сравнение на Серия II със Серия IV.

Сега нека да сравним разгледаните серии. От Серия II разбрахме, че всички, които са получили Божия печат на челата си, ще устоят в деня на Агнето макар и това да изглежда невъзможно. Серия IV пък ни казва, че тези, които имат Божия печат на челата си, ще откажат да получат белега на звяра. Поради това те ще бъдат подложени на неописуемо гонение и смъртно наказание, но много от тях ще бъдат опазени и ще посрещнат живи своя завръщащ се Господ.

С други думи, вестта на двете серии е, че Божият печат на челото ще помогне на всеки, който го има, да устои в усилните последни събития от човешката история. Макар и да се задава криза, за която човешките думи са слаби да опишат, решение има и то е в Божия печат. Относителното спокойствие, което небето осигурява, трябва да бъде използвано за получаването на Божия печат, а не пропилявано. Ще дойде време, когато ще бъде твърде късно за получаването на този печат.

Тройната ангелска вест е описана в Серия IV, но засяга събитията от последното време представени в шестия печат и интерлюдията му от Серия II. Предвид ясната връзка между двете серии, имаме всички основания да ги разглеждаме паралелно. А това е рекапитулация.

Използвайки методът на рекапитулацията установихме връзката между Серия II и Серия IV, които ни дават неимоверно важна информация за естеството на проблемите при последните събития и начинът на устояване в тази световна криза. Убеждаваме се в изключителното преимущество от ползването на този метод в тълкуването на първите четиринайсет глави на Откровението – нещо, което няма как да се постигне чрез прилагането на метода на прогресията.

Методът на рекапитулацията е от огромна полза в тълкуването на първите четиринайсет глави на Откровението, защото осигурява изключително полезна информация за последните събития.

Прочетете и статията Избор на метод в тълкуването на Откровението – IV, в която разглеждаме, къде в книгата Откровение е приложим метода на прогресията.

7
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

4 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
stamen krivoshiev

Здравей, Ники! Имам въпроси, относно официалната позиция на църквата, относно седемте печата /Откр.4:1- 8:1/ и седемте тръби /Откр.8:2- 11:15/ . Въпросите ми са следните: 1.Каква е целта на видението за седемте печата? Да представи положението на църквата в контекста на политическата история на света от времето на пророка да второто пришествие? Да представи историята от времето на пророка до второто пришествие, в контекста на потисничеството, насилието и преследването, на които църквата е подложена? Или идеята е по-различна? 2.Кои са историческите периоди, обхванати от първите пет печата? Например, Марк Финли разполага първия печат /появата на белия кон/ във времето между 31… Още »

stamen krivoshiev

Благодаря! Разбира се, че не е възможно един определен ден да разграничи един период от друг. Аз не съм си го представял никога по този начин. Но, понякога, в стремежа си да бъдем конкретни, се поддаваме на изкушението да посочваме конкретни години- кога 313 г. сл. Хр., кога 323 г. сл. Хр. Ясно е, че това не е същественото в случая. По-важното е с какво се характеризира въпросният период и как тази характеристика съответства на символиката в текста.

Hristena Andreeva

Бог да ни е на помощ ! Събитията следват главоломно своя забързан ход и ние на всяка цена трябва да се приготвим за Второто Христово идване ! Имаме достатъчно ” светлина ” , за да не сме невежи за идещите събития , затова нека не стоим бездейни , но да благовестяваме докато е все още благодатно време ! Нека Господ Исус , в Когото е единственото ни упование и надежда да ни дава сила и мъдрост , за да Му останем верни докрай !

Тенчо

Допуснали сте малка правописна грешка накрая на пасажа “Точно поради това преди да се опише последния, седмия печат, се дава една интерлюдия (Откр. 7 гл.), която да донесе изяснение – наистина ли никой не може да устои в деня на гнева. Няма ли вас пак някой, който би могъл?”