Избор на метод в тълкуването на Откровението – I

Начало/Откровението/Избор на метод в тълкуването на Откровението – I

Библия на английски отворена на книгата ОткровениеТова, как книгата Откровение ще бъде разбирана, зависи изцяло от метода, който приемаме в тълкуването й.

Дебатът относно метода на тълкуване е специално за първите четиринайсет глави на Откровението. Главите от петнайсета до края са подчертано есхатологични и не представляват проблем за избора на метод. Истинският въпрос е: “Как разбираме първите четиринайсет глави на Откровението?” Така че за целите на тази статия когато казваме “метод за тълкуване на Откровението”, ще разбираме метода за тълкуване на първите му четиринайсет глави.

Тук имаме в основни линии само две възможности – можем да изберем или метода на прогресията, или метода на рекапитулацията. Кой е правилният? Кой метод да изберем?

1. Методът на прогресията.

Методът на прогресията различава само една кулминация в книгата Откровение като всичко води към нея. Този метод изисква описаното в Откровението да се случва точно в реда, в който е представено – всичко, което ще се случи или вече се е случило, върви точно в тази последователност, в която е написано.

Например, седемте тръби не разглеждат територията вече оградена от седемте печата, а израстват от печатите и са тяхно продължение. Събитията от Откр. 4 гл. трябва да станат след описаното в Откр. 3 гл. Случващото се в Откр. 12 гл. трябва да е след онова в гл. 11, т.е. хронологията се следва буквално.

От тук е и името на метода – методът на прогресията, защото “прогрес” означава “движение напред и осъществяване на някакво развитие в това движение”.

Можем да представим графично метода на прогресията по следния начин:

Графика на метода на прогресията

2. Методът на рекапитулацията.

Методът на рекапитулацията разглежда няколко части на Откровението сякаш те се повтарят. Всяка една от тях може да доведе до окончателния завършек на третирания въпрос. С други думи, авторът многократно води слушателите и читателите си по една и съща пътека, като всеки път добавя нова перспектива.

Например серията от седем печата започва от времето на Йоан и свършва във Второто пришествие на Исус. След това идва серията от седем тръби, която отново започва от времето на пророка и стига до Пришествието представяйки друга гледна точка, и т.н.

От тук идва и името на метода – методът на рекапитулацията, защото “рекапитулация” означава “повторение, резюме”.

Можем да представим графично метода на рекапитулацията по следния начин:

Графика на метода на рекапитулацията

3. Кой метод да изберем?

Първите четиринайсет глави на Откровението съдържат няколко видения. Въпросът е, дали тези видения се развиват последователно във времето изхождайки едно от друго или се развиват паралелно – всяко едно започва от времето на пророка и завършва в Пришествието? Когато тълкуваме тези четиринайсет глави, кой метод да изберем – метода на прогресията или метода на рекапитулацията? Очевидно е, че ако изберем метода на прогресията, ще имаме съвсем различен сценарий за края на времето в сравнение с този на метода на рекапитулацията. Затова е важно да разберем, кой е правилният метод.

Най-коректният начин да разберем, кой метод е удачния за тълкуване на първите четиринайсет глави на Откровението, е да изходим от самия текст и неговата структура, а не да се водим от предварително избрани от нас идеи. Изхождайки именно от библейския текст, неговият строеж и оригинален език адвентистите от седмия ден са установили, че най-подходящ в тълкуването на първите четиринайсет глави на Откровението е методът на рекапитулацията.

4. Основания за приемане на метода на рекапитулацията.

Защо адвентистите от седмия ден приемат метода на рекапитулацията, а не метода на прогресията, когато тълкуват първите четиринайсет глави на Откровението? Следният макроструктурен анализ на тази част от книгата разкрива основанията ни за това.

1) Структурата на текста подсказва наличието на рекапитулация

Дори и при един повърхностен прочит на първите четиринайсет глави на Откровението прави впечатление, че има няколко видения – седем църкви, седем печата, седем тръби, съюз между три зли сили (сатанинско триединство). Забелязва се ясна подреденост и откроеност на всяко от виденията, което очевидно трябва да се има предвид.

Не е трудно да се забележи и какъв стил литература се използва. При първата седмица (видението за седемте църкви) се използва стилът на писане на писмо. От следващата седмица нататък стилът се променя в апокалиптика – сложна символика с поява на странни същества.

Графика на първите четири видения на Откровението

Интересното е, че всяко от тези видения бива въведено от нещо специално, което се случва в храмова обстановка. (Поради липса на място ще продължим със схема само на първата и втората седмица. Това, което се случва при третата и четвъртата, е аналогично на случващото се при втората.)

Първите две видения на Откровението 1

При едно по-задълбочено изследване прави впечатление, че винаги във виденията от апокалиптичната част се случва нещо много сериозно, което изисква допълнително обяснение, преди да се стигне до края на видението. И това допълнително обяснение винаги се дава (появява се като разширение на видението; нарича се и интерлюдия).

Първите две книги на Откровението 2

И едва след като е дадено нужното изяснение, се стига до края на видението. Интересното е, че видението винаги завършва в някаква кулминация касаеща Пришествието или отвъд него.

Първите две видения на Откровението 4

Тази схема на въведение към видението, самото видение, пояснение на трудния въпрос във видението и кулминация се повтаря при всички видения от апокалиптичната част. Дори само позовавайки се на тази повторяемост виждаме намек за използване на рекапитулация.

2) Съпоставяне на края на едно видение с развитието на следващото видение

Краят на едно видение е лесно съпоставим с развитието на следващото видение, от което също се налага извода, че във виденията има повторяемост, а не следват едно след друго хронологически.

Например видението за печатите. При шестия печат имаме ясна индикация, че неговият край е свързан с Второто пришествие на Исус:

“Небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на Седящия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на Неговия гняв и кой може да устои” (Откр. 6:14-17).

Едва ли някой би намерил друго значение на израза “Дошъл е великият ден на Неговия гняв” освен Второто пришествие.

След това като разширение на видението (интерлюдия) се дава отговорът на въпроса, с който завършва шестия печат: “Кой може да устои в деня на гнева?” Глава седма представлява отговор на този въпрос. И след като е даден нужния отговор, се описва седмия печат:

“И когато отвори седмия печат, настана мълчание на небето около за половин час” (Откр. 8:1).

Очевидно седмия печат, т.е. краят на видението за печатите, трябва да се случи по време или след Пришествието. Това означава, че видението за седемте печата завършва в Пришествието.

Следва видението за седемте тръби. Там обаче се описват неща, които се случват на земята, като там очевидно земната история още не е приключила. Как би могло това да стане, ако тръбите следват хронологически печатите? Единственият извод е, че след като видението за печатите е приключило в Пришествието (а завършекът не може да бъде надминат), видението за тръбите се е върнало отново назад във времето и започва да представя отново неща, които се случват на земята, но вече от друга гледна точка – видението за печатите се занимава с Божия народ, докато видението за тръбите се занимава със земните жители.

Виждаме, че можем много лесно да съпоставим края на едно видение с развитието на следващото видение. А това съпоставяне доказва, че следващото видение не следва хронологически предното, а повтаря неговия времеви период. А това означава рекапитулация.

3) Съпоставяне развитието на едно видение с развитието на следващото видение

Можем също много лесно да съпоставим развитието на едно видение с развитието на следващото.

Например преди да дойде краят на видението за седемте печата, още в неговото развитие, в изясняването на въпроса зададен в шестия печат, се описва, какво се случва с Божия народ преди да се стигне до Великия ден на гнева на Агнето:

“След това видях четири ангела стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат върху челата на слугите на нашия Бог” (Откр. 7:1-3).

Подобен израз обаче се използва и при следващото видение за тръбите, когато затръбява петата тръба:

“Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си” (Откр. 9:4).

Сходството на изразите е очевидно. Очевидно е, че и двете събития трябва да станат по едно и също време, те са паралелни. Как обаче може да се получи това, ако видението за тръбите се случва по време след видението за печатите?

Така че виждаме, че можем много лесно да съпоставим и развитието на едно видение с развитието на следващото видение. Това съпоставяне също доказва, че следващото видение не следва хронологически предното, а повтаря времевия период на предното. А това означава рекапитулация.

Този най-общ макроструктурен анализ доказва съществуването на рекапитулация във виденията от първите четиринайсет глави на Откровението. Това показва и защо трябва да се използва именно метода на рекапитулацията в тълкуването им.

Макроструктурният анализ изследващ структурата на текста и съпоставящ видение с видение доказва, че методът на рекапитулацията е методът, който трябва да бъде използван в тълкуването на първите четиринайсет глави на Откровението. Затова и адвентистите от седмия ден прилагат него, когато разглеждат тази част от книгата.

Прочетете и статията Избор на метод в тълкуването на Откровението – II, където разглеждаме някои допълнителни, много важни причини изискващи адвентистите от седмия ден да приемат метода на рекапитулацията.

6
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

2 Comment threads
4 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Валентин Кебеджиев

Здравейте,приятели!Казвам се Валентин Кебеджиев.Считам че метода на рекапитулация е правилния метод за тълкуване на Откровението.По логичен е.Бихте ли казали коя църква ползва прогресията?Наскоро общувах с хора,които ползват последователния метод.Че 7-те тръби са след 7-мия печат.

Валентин Кебеджиев

Благодаря.Често се замислям над следното:християнските църкви не са малко и тълкуванията на цялото Откровение са различни.И ако е дадено от Бога.Ако грешим неволно в тълкуванията си на даден етап от земната история това няма да ни прати на съд.Имам предвид по тази причина.