Книгата Откровение има специално място в учението на Църквата на адвентистите от седмия ден. Именно в нея адвентистите откриват своята идентичност като църква, своята мисия и цел (Откр. 12:17; 14:6-12) и затова не престават да я изследват.

Не само че Тройната ангелска вест, която адвентистите са призовани да проповядват по света, се намира в Откровението (Откр. 14:6-12), но и част от вестите й засягат фигури и сили (ст. 8-11), които биват развити и обяснени в самата книга. Така че разбирането и проповядването на Тройната ангелска вест е невъзможно без правилно разбиране на Откровението. Тази книга помага също на вярващия да гледа на бъдещето с оптимизъм, защото колкото и объркан да изглежда нашия свят, Откровението ни уверява, че Исус Христос е Царят на царете, че всичко е под контрола на Бога и че в крайна сметка доброто ще тържествува над злото, а вековната битка между истината и заблудата ще приключи завинаги с триумфа на истината и правдата.

Макар името й да внушава идеята за яснота (Откр. 1:1, 2), книгата Откровение се оказва една от най-загадъчните книги на Библията. Интересът към нея никога не е преставал. Това е дало възможност за появата на множество спекулации относно тълкуванията на нейните пророчества. А те са прекалено важни, за да бъдат оставени под диктата на заблудата и сензационализма. Затова адвентистите споделят с голямо желание разбирането си върху тази невероятна книга. Те са едни от малкото, които все още поддържат използвания от протестантските реформатори метод за тълкуването на Откровението – историческия. Той приема, че в събитията в апокалиптичната литература има развитие – те започват да се случват от времето на автора на книгата, минават през историята и нашите дни и стигат до Второто пришествие и отвъд него. Само с прилагането на този метод пророчествата на Откровението придобиват истински смисъл и се превръщат в безценен водител сред хаоса от теории и хипотези. Така сме в състояние да погледнем през очите на небето както на събитията от миналото и настоящето ни, така и на тези, които предстоят, и да засилим доверието си в безпогрешното водителство и нежна грижа на небесния Бог. На сайта Адвентисимо разглеждаме различни изследвания във връзка с тълкуването на Откровението и неговите пророчества. Предлагаме коментар на всички видения намиращи се в него. Статиите са подредени последователно и могат да се четат в дадения ред като главите на една книга.

Какво представлява апокалиптиката? Какво представлява книгата Откровение? Кои са главните школи по интерпретирането й?Книгата Откровение
Какво представлява макроструктурата на книгата Откровение?
Как познаването й помага за по-доброто разбиране на книгата?
Макроструктура на книгата Откровение
Кои са важните неща, които трябва да се имат предвид в тълкуването на книгата Откровение?Тълкуване на книгата Откровение – I
Как се тълкуват текстовете в Откровението, които са заети от други места на Свещеното писание?Тълкуване на книгата Откровение – II
Кой метод е най-удачният в тълкуването на първите четиринадесет глави на Откровението?Тълкуване на книгата Откровение – III
Къде в Откровението е приложим методът на прогресията?Тълкуване на книгата Откровение – IV
Какво разкрива прологът на Откровението относно тази книга?Прологът на Откровението
Какво представляват вестите към седемте църкви в Откровението? Какво е тяхното значение?Седемте църкви от Откровението
Какво представляват първите четири печата от Откровението? Какво е тяхното значение?Седемте печата от Откровението – I
Какво представляват последните три печата от Откровението? Какво е тяхното значение?Седемте печата от Откровението – II
Какво представляват първите четири тръби от Откровението? Какво е тяхното значение?Седемте тръби от Откровението – I
Какво представляват последните три тръби от Откровението? Какво е тяхното значение?Седемте тръби от Откровението – II
Какво е значението на първата част на интерлюдията на видението за седемте тръби?Седемте тръби от Откровението – III
Какво е значението на втората част на интерлюдията на видението за седемте тръби?Седемте тръби от Откровението – IV
Какво научаваме от сравнителния анализ на виденията за печатите и тръбите?Сравнение на виденията за печатите и тръбите
Доколко успешен е Сатана в борбата му срещу Христос и църквата? Каква е стратегията му срещу църквата на остатъка в последния конфликт?Сатанинското триединство в Откровението – I
Символ на коя сила е звярът излизащ от морето – първият от партньорите на змея във формирането на сатанинското триединство в последното време?Сатанинското триединство в Откровението – II
Символ на коя сила е звярът излизащ от земята – вторият от партньорите на змея във формирането на сатанинското триединство в последното време? Какъв е Божият отговор на породената от демоничното триединство световна криза?Сатанинското триединство в Откровението – III
В какво ще се изрази измамата на последното време според книгата Откровение?Сатанинското триединство в Откровението – IV
Какво може да се научи от сравняването на историческите серии на книгата Откровение?Обзор на историческите серии в Откровението
Вярно ли е, че във вестта към Лаодикия Господ казва, че е отхвърлил Адвентната църква?Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част I
Кои са другите твърдения на теорията, че чрез вестта към Лаодикия Господ казва, че е отхвърлил Адвентната църква и доколко основателни са те?Отхвърлена ли е Лаодикия от Бога? Част II
Какво научаваме от контекста, в който се появяват за първи път 144-те хиляди от Откровението?144-те хиляди от Откровението – I
Кои са 144-те хиляди от Откровението? Какво ги прави специална група хора?144-те хиляди от Откровението – II
Каква е връзката на 144-те хиляди с неизброимото множество от Откр. 7:9-17?144-те хиляди от Откровението – III
Има ли специално възкресение случващо се преди Второто пришествие? Кои принадлежат към 144-те хиляди и какво е мястото им в последните събития?144-те хиляди от Откровението – IV
Ще има ли вест, която да предупреди света за предстоящото Второ пришествие на Христос? Ако има, кога трябва да очакваме да започне да се проповядва?Тройната ангелска вест – I
Кой проповядва Тройната ангелска вест по света?Тройната ангелска вест – II
Какво представляват вестите на Тройната ангелска вест? Доколко важна е тази вест?Тройната ангелска вест – III
Какво е мястото на Тройната ангелска вест в последните събития?Тройната ангелска вест – IV
Вярно ли е разпространеното днес разбиране, че антихристът ще бъде едно безбожно същество?Антихристът от Откровението – I
Кой наистина може да бъде идентифициран като антихриста? Кой е звярът от земята, който помага на антихриста в делото му?Антихристът от Откровението – II
Какво представлява Божият печат? Какво представлява белегът на звяра? Как можем да получим Божия печат и да се предпазим от поставянето на белега на звяра?Божият печат и белегът на звяра
Кои според книгата Откровение са събитията говорещи, че Христовото пришествие и изтичането на благодатното време са наближили?Краят според книгата Откровение – I
Кои според книгата Откровение са събитията, които ще се случат след изтичането на благодатното време на човечеството?Краят според книгата Откровение – II
Какво представляват седемте последни язви, които ще бъдат излети на земята непосредствено преди Второто пришествие на Исус Христос?Седемте последни язви
На какво са символи Вавилон и звярът от Откр. 17 гл.? Каква е съдбата на Вавилон според пророчеството?Падението и краят на Вавилон
Как ще се случи Второто пришествие и какво точно ще стане тогава? Кога се случва милениумът? Кога земята бива пресътворена?Второто пришествие и милениумът
Какво представлява Новият Ерусалим намиращ се на обновената земя? Кой може да живее в него?Новият Ерусалим и новата земя
Какво може да се научи от сравняването на есхатологичните серии на книгата Откровение?Обзор на есхатологичните серии в Откровението
Каква вест съдържа епилогът на книгата Откровение?Епилогът на Откровението