Дискутирането на библейските доктрините е вече малко популярно дори сред самите вярващи. Въпреки това адвентистите считат, че те са важни, защото разкриват същността на Бога, на Който служим. Те са ръководство за християните и дават сигурност в едно общество, което вече не вярва в абсолютното. Библейските доктрини помагат на последователите на Христос да израстнат в „единство на вярата“ (Ефес. 4:3-6) и да образуват църква, която е „стълп и опора на истината“ (1 Тим. 3:15).

Над всичко, когато бъдат правилно разбрани, библейските доктрини ни насочват към Исус Христос – Този, Който е Пътят, Истината и Животът (Йоан 14:6); водят ни към по-добро разбиране на Неговата мисия и спасително дело, укрепват вярата ни в един възкръснал и идващ скоро Спасител. Личността на Исус Христос стои в центъра на всяка библейска доктрина и е нейна крайна цел, защото Исус разпънат на голготския кръст за спасението на човечеството е центърът на Свещеното писание.

И още нещо. Всяка библейска доктрина призовава за действие. С помощта на Святия Дух християнските учения напускат теорията и се превръщат в благородни дела – нещо, от което светът ни отчаяно се нуждае. Затова си струва да изследваме задълбочено всяко от ученията на Библията.

Небесният призив за проповядване на Тройната ангелска вест по света, който адвентистите следват и който дефинира тяхната мисия, цел и предназначение (Откр. 14:6-12), изисква проповядването на няколко много специфични, непопулярни и изобличаващи вести. Но това не означава, че фундаментите на християнството познати от столетия трябва да бъдат пренебрегнати. Напротив, те са правилната основа, на която специфичните вести на последното време стъпват. Първият от трите ангела има „вечното благовестие“, което той „прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора“ заедно със специфичните вести, с които е натоварен и насочва вниманието на света към истинския Бог (ст. 6, 7). Това трябва да означава, че основните християнски доктрини за Божеството, Свещеното писание, спасението на човечеството и други ще са неразделна част от проповедта на адвентистите, също както са и техните специфични учения. Всъщност повечето от доктрините на адвентистите са същите, в които вярват и другите християнски общества. Някои са само тези, които сериозно се отличават от общоприетите разбирания и предизвикват дебати. И тъй като адвентистите имат Библията и само Библията като върховен авторитет, който определя автентичността на едно учение, чудо или опитност (Исая 8:20; 2 Тим. 3:16, 17), дори непопулярните сред другите християнски църкви адвентни учения са добър повод за обстойно и безпристрастно проучване на Свещеното писание – нещо, към което адвентистите винаги са призовавали. На сайта Адвентисимо отделяме място за изследвания върху различни доктринални и библейски въпроси – както на такива, които отличават адвентистите от другите християнски църкви, така и на такива, които са общи за всички последователи на Христос.

Как разбираме, че Бог съществува? Как научаваме повече за този Бог?Откровение и просветление
Какво ни разкрива Библията за характера и естеството на Бога?Божието Триединство
Как да разбираме пророчеството от Исая 7:14 за раждането на Исус от девица, когато според контекста му то трябва да се отнася за дете по времето на Исая?Едно пророчество за раждането на Исус
Как пророчеството от Дан. 9 гл. предсказва точното време на смъртта на Исус? Какво уверение ни носи то?Едно пророчество за смъртта на Исус
Съществуват ли доказателства за възкресението на Исус Христос? Ако да, кои са те?Доказателства за възкресението на Христос
Как е възникнало злото във Вселената? Отговорен ли е Бог за появата му?Грях и бунт
Как е дошло злото на земята? Какви са последиците от падението на човечеството?Падението на човечеството
Как Бог спасил човечеството от греха? Какви са резултатите от изкупителната жертва на Исус Христос?Спасението на човечеството
Как грешният човек може да бъде оправдан пред Бога? Как се постига мира с Бога?Оправдание и примирение
Какво трябва да се случи с оправдания и примирен с Бога грешник, след като отиде при Христос? С какво се характеризира живота на вярващия приел Исус за личен Спасител?Вяра и дела
Бил ли е познат на човечеството Божият закон преди прогласяването му на синайската планина?Законът преди Синай
Как десетте заповеди изразяват Божия воля за човека? Валидни ли са десетте заповеди в Новия завет?Откровение на Божията воля
Моралният закон на десетте заповеди същият като другите закони дадени чрез Мойсей ли е или е нещо съвсем различно?Уникалният закон
Каква е връзката между Божия закон и духовността? Как може да бъде спазван Божия закон?Духовният закон
Вярно ли е, че Божият закон може да бъде отменен или променен?Променим ли е моралният закон на Бога?
Валидни ли са все още заповедите за жертването в светилището? Каква е разликата между морален и церемониален закон?Морален и церемониален закон
В какво се изразява враждата на Сатана срещу Бога?Сатана vs. Божият закон – I
Как да застанем на страната на Бога във враждата Му със Сатана?Сатана vs. Божият закон – II
Валидни ли са за християните старозаветните диетични принципи за чистите и нечистите храни?Чисти и нечисти храни
Библейските текстове, които обикновено се използват, за да потвърдят тезата, че християните са свободни да ядат всичко, което поискат, доказват ли наистина тази теза?Нечистите храни и някои библейски текстове – I
Доколко текстовете занимаващи се с яденето на идоложертвено месо доказват тезата, че християните са свободни да ядат всичко, което поискат?Нечистите храни и някои библейски текстове – II
Стои ли тезата, че християните са свободни да ядат всичко, което поискат, на солидни библейски доказателства?Нечистите храни и някои библейски текстове – III
В какво вино превърнал Христос водата на сватбата в Кана – в алкохолно или в безалкохолно?Виното на сватбата в Кана
Какво представлява човешката природа според Библията? Вярно ли е, че човек притежава безсмъртна душа?Естеството на човека
Според Библията какво се случва с човека при смъртта? Има ли душа, която отива някъде? Кой е изходът от смъртта според Библията?Смърт и възкресение
За колко възкресения говори Свещеното писание и какво е тяхното предназначение?Две възкресения
Библейско ли е учението за безсмъртието на душата? Какво ни казва Свещеното писание за неговия произход?Безсмъртието на душата
Библейско ли е учението за вечно горящия пъкъл, в който грешниците биват измъчвани през цялата вечност? Каква е окончателната съдба на спасените и на неспасените?Вечно наказание или вечно наказване
Текстовете, които обикновено се използват, за да потвърдят ученията за безсмъртието на душата и вечно горящия пъкъл, доказват ли наистина тези учения чрез Библията?Състоянието на мъртвите и някои библейски текстове – I
Има ли текстове в творчеството на апостол Петър, които доказват истинността на ученията за безсмъртието на душата и вечно горящия пъкъл?Състоянието на мъртвите и някои библейски текстове – II
Какво всъщност казват някои от текстовете от творчеството на апостолите Петър и Павел, които се използват за доказване истинността на учението за безсмъртието на душата?Състоянието на мъртвите и някои библейски текстове – III
Доколко безопасно е участието в окултни практики и спиритически сеанси? Как да устоим на измамата на спиритизма?Окултизъм и спиритизъм
Кое е правилното кръщение, което трябва да се практикува? Какво е неговото значение?Библейско кръщение
Какво е значението на обряда Господна вечеря? Кой е правилният начин за практикуването му?Господната вечеря
Какво представлява отделянето на десятък и дарения? Валидно ли е то за християните?Десятъци и дарения
Какво се има предвид във Втор. 18:20-22? Означава ли този текст, че всяко пророчество направено от Божий пророк трябва да се изпълни?Природата на пророчествата – I
Има ли условни библейски пророчества? Ако има, с какво се характеризират?Природата на пророчествата – II
Има ли безусловни библейски пророчества? Ако има, с какво се характеризират?Природата на пророчествата – III
Какво ни казват за доверието в Библията пророчествата за унищожението на Тир и Вавилон? Можем ли да вярваме на Свещеното писание, когато говори за бъдещото унищожение на фалшивата религиозна система и на Сатана?Тир и Вавилон
Какво казва Библията за Божия народ? Какво представлява той?Божият народ на последното време – I
С какво се характеризира видимият народ на Бога на последното време – народът на остатъка? Коя е християнската църква симовлизирана чрез народа на остатъка?Божият народ на последното време – II
По какъв начин Христос ще се завърне на земята според Библията? Кои са заблудите по този въпрос?Второто пришествие на Исус Христос
Какви възгледи относно милениума съществуват и какво учат те?Амилениализъм, постмилениализъм и премилениализъм
Какво представлява „традиционният прочит“ на есхатологичната проповед на Исус Христос? Кои са предимставата и недостатъците му?Белези на последното време – I
Какво представлява „нетрадиционният прочит“ на есхатологичната проповед на Исус Христос? Кои са предимставата и недостатъците му?Белези на последното време – II
Кои са някои от важните предпоставки, които трябва да се имат предвид при разбирането на есхатологичната проповед на Исус Христос?Белези на последното време – III
Какво е означавала есхатологичната проповед на Исус Христос за първите й получатели? Какво трябва да означава тя за нас днес?Белези на последното време – IV
Как можем да обясним трудните моменти, които откриваме в адвентната есхатология?Белези на последното време – V
Каква промяна трябва да настъпи в настоящия свят, за да могат да се изпълнята библейските пророчества за края така, както са дадени?Белези на последното време – VI