Има ли Изследователен съд в Откр. 4 и 5 гл.?

Начало/Изследователният съд/Има ли Изследователен съд в Откр. 4 и 5 гл.?

Везни върху отворена книгаАко за адвентистите от седмия ден има въпрос, който трябва да се изследва и да се дискутира, то това е въпросът за Изследователния съд. Затова и всяко предложение за ново разбиране на този въпрос представлява интерес за Адвентната църква и заслужава дискусия.

Напоследък се предлага едно по-различно виждане за съда от познатото до момента. Според тази теория в Откр. 4 и 5 гл. се описва не какво да е, а именно Изследователния съд и то една по-напреднала фаза от него. Въпреки че адвентистите категорично вярват, че Изследователният съд се засяга в книгата Откровение, досега никога не са го откривали в Откр. 4 и 5 гл. А дали там има Изследователен съд или не, е много важен въпрос, защото от изводът, който ще направим, ще зависи и цялостното ни виждане за тълкуването на Откровението, за последните събития, края на света и ролята ни като църква във всичко това. Затова този въпрос трябва да бъде разгледан и изяснен. И така, има ли Изследователен съд в Откр. 4 и 5 гл.?

1. Предполагаеми връзки на Откр. 4 и 5 гл. с Изследователния съд.

Какво може да ни накара да мислим, че в Откр. 4 и 5 гл. се засяга или става дума за Изследователния съд или някаква негова фаза? Има няколко момента, които като че ли посочват, че този съд се споменава още в началото на Откровението. Дали обаче те наистина твърдят това?

А) В описанието на Исус дадено в самото начало на книгата Откровение има един елемент, който може да ни накара да търсим връзка с Изследователния съд.

“И всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс” (Откр. 1:13).

По-точният превод на този стих е “който приличаше на човешки син” – без пълен член. Същият израз, но в неговия точен арамейски вариант откриваме и в Дан 7:13:

“Гледах в нощните видения и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него” (Дан. 7:13).

А точно в тази част на Дан. 7 гл. се говори за Изследователния съд. Не става ли тогава дума за Изследователния съд и в Откр. 1 гл.?

Използваната форма “човешки син” изразява, че тази фигура се появява за първи път във видението – това е валидно както за видението в Дан. 7 гл., така и за видението в Откр. 1 гл. Фигурата, която виждат пророците, няма вид на ангел, а на човек. “Човешки син” означава просто “човешко същество”, “човек”, също както “чадата на царството” (Матей 8:12) са хората с необходимите качества за царството и “сватбарите” (в оригинала “чада на сватбата” – Марко 2:19) са гостите на сватбата.

Така че използваната тук форма на представяне на Исус свързва текста от Откр. 1 гл. с този от Дан. 7 гл. в смисъла на представянето на Спасителя за първи път във видението, а не случващото се в Изследователния съд.

Б) Когато четем Откр. 4 и 5 гл., виждаме, че се говори за престол и Седящия на него, идва едно Агне, отваря се книга. Ако четем това без да обръщаме внимание на цялото описание, сигурно бихме се сетили за Дан. 7 гл., където също се говори за престол и Седящият на него, за идването на Исус и за книги. Следователно не става ли дума в Откр. 4 и 5 гл. за същата сцена като в Дан. 7 гл.?

Да се опитаме да сравним двете сцени и да направим съпоставка на видението от Откр. 4 и 5 гл. с видението за Изследователния съд от Дан. 7 гл.

Можем да направим съпоставка по няколко критерия.

1) Какво се случва във виденията?

Тук е нужно просто да опишем, какво се случва във виденията – да се опитаме да ги резюмираме с наши думи като не изпускаме нищо важно. Ето какво би представлявало резюмето на тези видения:

Резюмиране на Дан. 7 гл. и Откр. 4 и 5 гл.

Дори само при опита ни да резюмираме случващото се в двете видения виждаме, че и двете се занимават с различни въпроси. Общите неща между тях са крайно недостатъчни, за да заключим, че говорят за едно и също събитие независимо на коя фаза от неговото развитие.

2) Каква е обстановката?

Тук трябва да опишем всички детайли в обстановката и на двете видения, за да ги сравним.

Сравняване на обстановката в Дан. 7 гл. и Откр. 4 и 5 гл.

Виждаме, че макар и двете сцени да се случват в небето, където е Божия престол, описаната обстановка е много различна в двете видения. А това говори, че в двете видения се случват различни неща.

3) Кои са персонажите?

Тук е нужно да опишем кой и как се появява и какво се случва, като се появи.

Сравняване на персонажите в Дан. 7 гл. и Откр. 4 и 5 гл.

Откриваме големия различия в персонажите, тяхното описание и тяхното място във виденията.

Следователно, съпоставката на Откр. 4 и 5 гл. с Дан. 7 гл. съвсем ясно показва, че няма връзка между двата пасажа, от което следва и че Откр. 4 и 5 гл. не касае Изследователния съд, нито някакъв по-напреднал етап на този съд.

Ако разберем, какво се случва в Откр. 4 и 5 гл., не само ще установим, че тук се представя нещо съвсем друго, но и в кое време то се случва. Тук се описва един много интересен ритуал, който е съществувал в древността в Ориента – ритуалът на възцаряването на новия цар. При възкачването си на престола всеки нов цар е трябвало да прочете завета, който го е обвързвал с неговия сюзерен (царството, на което е бил подчинен). Този обичай се е прилагал и в Израил, но новокоронованият цар е прочитал книгата на завета, който Израил е имал с Бога и така е изразявал своята и тази на народа си зависимост от Бога.

Точно това е, което виждаме да се описва в Откр. 4 и 5 гл. Тук се представя възцаряването на Исус в службата Му на Цар и Първосвещеник след възнесението Му през 31 г.сл.Хр. Той е достоен, защото е умрял и така е изкупил за Бога хора от всяка народност и ги е направил царство и свещеници на Бога. Исус е достоен да приеме сила, господство, почит, слава и могъщество. Затова може да отвори книгата на завета (Откр. 5:5-14).

Освен това и отварянето на печатите е пряко свързано със завета и заветните клетви (Откр. 6:1-11), което още веднъж доказва, че в гл. 4 и 5 на Откровението се описва именно възцаряването на Исус след Неговото възнесение. Тук нямаме никакъв Изследователен съд.

Описаният по прекрасен начин в това видение момент на възцаряването на Исус в службата Му на Цар и Първосвещеник след възнесението Му през 31 г.сл.Хр. е моментът, в който Исус влиза в небесното светилище, за да започне да служи като застъпник за Своя народ. Но Той встъпва в небесната Светая. Все още е рано да се търси преминаването на Исус в небесната Светая Светих, за да означи началото на Изследователния съд. (За времето на началото на Изследователния съд прочетете статията Начало на Изследователния съд.)

Така че Откр. 4 и 5 гл. не стоят на картината на Изследователния съд от Дан. 7 гл., нито го представят в един по-напреднал етап. Картината на съда винаги се представя с престоли (в мн.ч.) като действието на съда винаги се упоменава (срв. Дан. 7:10 с Откр. 20:4), докато в Откр. 4 и 5 гл. изобщо нямаме подобно развитие.

Освен това теорията, която прави подобни паралели между Дан. 7 гл. (и Изследователния съд в нея) и Откр. 4 и 5 гл., проявява непоследователност в използвания метод, защото в Дан. 7 гл. може да види Изследователния съд само тълкувател, който приема историческото тълкуване на апокалиптичните пророчества. А очевидно тази теория не го приема и ползва футуризма. Логично възниква въпроса: Защо тази теория веднъж се съгласява с историческия метод на тълкуване в книгата Даниил, а след това го отхвърля в Откровението и приема вместо него футуризма?

2. Текстове, на които стои картината от Откр. 4 и 5 гл.

Стои ли все пак картината от Откр. 4 и 5 гл. на съществуващи вече текстове от Писанието или е напълно нова за Откровението? Да, тази картина наистина стои върху съществуващи вече библейски текстове, но е важното да разберем, кои точно са те. Разгледайте внимателно долната схема, където съпоставяме Откр. 4 и 5 гл. с Езек. 1 и 2 гл. и Исая 6 гл. и ако можете, прочетете тези текстове. Забележете приликите между текстовете, за какво става дума в тях, каква е обстановката и кои са персонажите.

Старозаветни текстове, на които стъпват Откр. 4 и 5 гл.

Явно, че Езек. 1 и 2 гл. и Исая 6 гл. са старозаветните текстове, на които стъпват Откр. 4 и 5 гл. Тези старозаветни текстове разкриват величието на Божеството, Неговото царско могъщество, което предизвиква почит и хвала у небесните поданици – подходяща основа за картината от Откр. 4 и 5 гл., където имаме подчертаване на силата и достойнството на Исус да има власт над всичко – Неговото възцаряване.

Така че в Откр. 4 и 5 гл. се представя възцаряването на Христос след като се възнася при Отец в 31 г.сл.Хр. и няма никакво отношение към Изследователния съд в Дан. 7 гл.

Едно по-внимателно и обстойно сравнение на Откр. 4 и 5 гл. с Дан. 7 гл. съвсем ясно показва, че двата пасажа не говорят за едно и също нещо. В Откр. 4 и 5 гл. не се говори за Изследователния съд, а за възцаряването на Исус след Неговото възнесение в 31 г.сл.Хр. Откр. 4 и 5 гл. стъпват на Езек. 1 и 2 гл. и Исая 6 гл., където се представя Божието величие.

11
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

6 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
защотко

Страннооо …За първи път чувам за такова нещо ,паралелизъм на 4 и 5 глави Откр. с Даниил 7 гл относно съда…Как изобщо някой се е сетил че съществува такова нещо,при положение че се споменават печати неотворени(откр 4и 5 гл.) ,които по късно един по един се разпечатват …развива се период от години …стотици до хиляди (римска империя папство ,средновековие , араби мюсюлмани и др френска революция и др ,смъртоносна рана ,начало на последно време) и прочие и прочие … толкова е ОЧОвадно, а изследователния съд е някъде към края на разпечатването на всичките 7 печата ако се следва историята…

илия

Аз разсъждавам по друг начин и се осмелявам да не се съглася с вас. Когато чета Откровение 4 и 5-та гл. сташно ми напомня на Данаил 7гл. Сцената на съда там напомня и на Откровение 20:11-15. В Данаил 7:26 Божият съд е в отговор на делата на “малкият рог”. Нямам много познания, но съм приел за сега, че този “малък рог” е Антихристът който ще се яви в края на мястото на Христос. За мен Откровение е книга, която е дадена да разкрие най- голямата Сатанинска заблуда – идването на Антихриста в края на времето. Така, за мен, – тя… Още »

стамен кривошиев

@илия, Ето и моето мнение /цитирам думите ти, за да е по-ясно за какво точно говорим/ Илия: Аз разсъждавам по друг начин и се осмелявам да не се съглася с вас. Когато чета Откровение 4 и 5-та гл. сташно ми напомня на Данаил 7гл. Сцената на съда там напомня и на Откровение 20:11-15. Стамен: Нали си забелязал, че Откр.20:11-15 описва събития, случващи се след като са се свършили хилядата години- виж Откр.20:5! Това /Откр.20:11-15/ е т.н. съд над народите, или съд над безбожните. Това се вижда ясно от следващия, шести стих, от който разбираме, че се отнася за тези, възкръснали… Още »

Processor Vu4kov

Боже, Боже, гледам и не вярвам на ушите си!
Има ли Изследователен съд ИЗОБЩО!
НЕ! НЕ! НЕ!
Това си е някаква измислица на някой, който не познава Библията!
Бре хора- какво четете вие -Библията – ІІ-ра част ли?!
Изследователен съд??!!
Откъде го измислихте бре??!!
Боже, Боже , гледам и не вярвам на ушите си!!!!

Претенциите за Богопознание би трябвало да са най- скромни… поне да бяхте чели повечко!

Хайде със здраве!
И четете повече за да не твърдите небивалици.

стамен кривошиев

@Processor Vu4kov,
Моля ти се за три неща:
1. Прочети отново статиите за Изследователния съд!
2. Прочети горния отговор /до Илия/, отнасящ се до изследователния съд!
3. Прочети третата Божия заповед, записана в Изх.20:7!
С пожелание за Божиите благословения!

Miko

Ако докрините ви на адвентистите са верни и от Бога (в което лично силно се съмнявам – всички останали ц-ви твърдят същото и то отново на базата на Библията), защо е нужно да ги “защитавате”? Оставете Бог да извади на яве истината. Свидетелствайте ги – без да имате грижа да ги защитавате! Ако адвентните вярвания са “имащи вид на истина”, но са плод на нечия ревностна, но все пак невежа религиозна фантазия от 19-ти век, тази ревностна защита на адвентните доктрини всъщност индиректно разкрива големи вътрешни проблеми в самия Адвентизъм. И понеже предполагам, че е по- скоро второто, считам, че… Още »

Деян Делчев

Здравейте! Прочетох тази статия и съм много доволен от направения анализ. Преди време и аз бях чувал един говорител да прави такова сравнение между Дан. 7 гл. и Откр. 4 и 5 гл. с идеята, че и на двете места е представен изследователният съд. Тогава това доста ме смути, защото такова виждане наистина показва непоследователност в използваните подходи. Изследователният съд не би могъл да се представя като централна тема на първите две видения на Откровението (“седемте църкви” и “седемте печата”), тъй като Свещеникът Христос е показан там като служещ все още в първата част на небесното светилище (светилник – Откр.… Още »

Валери

Убедително