Начало на Изследователния съд

Начало/Изследователният съд/Начало на Изследователния съд

Везни, съдийски чукТемата за съда и специално Изследователния (пред-адвентния) съд е от изключително значение за адвентистите от седмия ден. Най-доброто обяснение за случващото се в този съд имаме в Левит 16 гл. От ритуалът на Деня на умилостивението (познат като “йом кипур”) описан в тази глава разбираме, че този съд се случва преди Второто пришествие на Исус и в него се изследват житейските дела на всички хора, които някога са изповядвали, че са приели спасението чрез Христос и поради която причина техните имена са записани в “Книгата на Агнето”. В този съд се преценява, кой е бил истински покаян и искрен Негов последовател и в резултат на това е станал годен да живее на новата земя. Греховете на всички оправдани биват заличени от небесните архиви и оправданите стоят пред Бога като че никога не са съгрешавали. Така че в крайна сметка в този съд се преценява, кой ще бъде спасен и кой – не.

Именно с разбирането на въпроса за Изследователния съд адвентистите от седмия ден свързват своето начало, мисия и идентичност. Този съд е една от основните и най-важни вести, които адвентистите проповядват по света.

Извън описанието на този съд дадено в Левит 16 гл. негово пророческо описание можем да намерим в Дан. 7 гл., а в осма и девета глави на същата книга е предсказано и кога точно ще започне този съд. Нека да видим, какво има да ни каже книгата Даниил за Изследователния съд и специално за неговото начало.

1. Обзор на Даниил 7 гл.

В Дан. 7 гл. пророкът записва първото от няколко видения, които му биват дадени лично. Това видение е паралелно на пророческия сън даден преди много години на Навуходоносор. Само че вместо един метален образ да символизира случващото се в човешката история, на Даниил са му показани същите световни империи на Вавилон, Мидо-Персия, Гърция и Рим като диви зверове – лъв, мечка, леопард и един четвърти звяр, който не може да се сравни с нищо в природата.

Появата на папството в Дан. 7 гл. е представено с появата на един Малък рог с “очи като човешки очи и уста, които говореха надменно” (ст. 8) и съответства на калта по железните крака на образа от Дан. 2 гл. Виденията завършват с установяването на Божието царство.

Chart_55

Тук виждаме много ясно изразен принципът на рекапитулация, по който се развиват апокалиптичните видения – виденията се повтарят обхващайки един и същи времеви период започващ с времето на пророка и завършващ с установяването на Божието вечно царство като всяко следващо видение добавя нови елементи и формира нова перспектива.

2. Новите елементи в Даниил 7 гл.

Даниил 7 гл. рекапитулира (повтаря) Дан. 2 гл., но освен че сменя перспективата, добавя и два нови елемента:

1) Разпадането на Рим на нациите от Западна Европа, което е символизирано чрез десет рога, които порастват от главата на четвъртия звяр (Дан. 7:7). Именно сред тях се появява Малкият рог представяйки много точно появата на папството сред нациите на Западна Европа (Дан. 7:8).

2) Началото на някакъв съд (Дан. 7:9-14).

Дан. 7 гл. и началото на съда

В момента ни интересува именно този съд. Две неща правят впечатление в това пророческо описание на съда.

1) Той се случва на небето:

“Гледах догдето се положиха престоли и Старият по дни седна, Чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци и колелата Му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и мириади по мириади стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха” (Дан. 7:9, 10).

Очевидно това е една небесна сцена.

2) Този съд се случва преди Пришествието на Исус. Това е съд, който започва и функционира, след като папството се е появило вече на световната сцена (Дан. 7:8-10, 21, 22). Към края на този съд Даниил вижда друга сцена в небето, която изисква да приемем, че той се случва преди Пришествието:

“Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него. И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине и царството Му е царство, което няма да се разруши” (Дан. 7:13, 14).

По време на съда срещу Него Исус Христос идентифицира Себе Си с този небесен “човешки син” описан от Даниил (Матей 26:63, 64). Така че според Дан. 7 гл. Христос получава Своето царство и всички, които са достойни да бъдат поданици на Неговото вечно господство, в края на небесния съд. След това Той ще слезе за втори път на земята, този път не като скромно бебе, но като “Цар на царете и Господ на господарите”, за да приключи със Сатана и греха и за да вземе народа Си при Себе Си.

Щом като в този съд се отварят книги, докато Малкият рог все още съществува (ст. 10, 11), това означава, че започват да се изследват делата на хора, докато все още земната история продължава. Следователно, това трябва да е Изследователният съд.

Но кога точно преди Пришествието ще се случи този съд? Уточнява ли се в пророчествата някакво конкретно време за това велико събитие или се задоволява само с общото “в края на времето”?

3. Начало на Изследователния съд.

Адвентистите от седмия ден вярват, че пророчествата уточняват конкретно време, когато Изследователният съд започва.

Това допълнение, което Дан. 7 гл. прави за Изследователния съд, е толкова важно, че на Даниил му се дава още едно видение – Дан. 8 гл. – което дава още разяснения по направеното вече допълнение за Изследователния съд. Естествено, и това видение минава по установената вече за виденията схема на рекапитулацията – повтаряне на виденията с даване на нова перспектива и внасяне на нови елементи.

Chart_54

В тази глава папството е представено чрез вертикалното действие на един Малък рог, който атакува светилището на небето. По този начин то е омърсено и затова се казва, че трябва да се очисти.

Очистване на светилището при евреите ставало в Деня на умилостивението. В този ден ставало окончателното заличаване на греховете, които били изповядани, простени и символично предадени на светилището през изтеклата година. По този начин светилище и народ бивали “очиствани” от греховете (Левит 16 гл.). Всеки, който бил включен в това дело на очистване, бивал освободен от по-нататъшна отговорност за досегашните си грехове. По този начин неговата принадлежност към заветния народ се потвърждавала отново. Но който не можел да остане повече в заветно отношение, бивал изключван от Израил. По този начин всеки израилтянин бивал основно изпитван в старозаветния Ден на умилостивението. Затова този ден носел характера на съд.

Така че в Дан. 8 гл. очистването на светилището в Деня на умилостивението представя Изследователният съд в Дан. 7 гл., само че чрез друг език и образност. Всъщност цялата гл. 8 е представена в символиката на Деня на умилостивението.

Денят на умилостивението имал своята точна дата на празнуване в религиозния календар на евреите, така че не е изненада, че тук се дават времеви ориентири за изпълнението на пророчеството. В Дан. 8:13 се задава въпроса: “До кога се простира видението…, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани?” И веднага се дава отговорът:

“До две хиляди и триста денонощия. Тогава светилището ще се очисти” (ст. 14).

Схема на 2 300-те денонощия 1

Малко по малко пророчеството започва да се поставя в ориентира на времето. След 2 300 денонощия ще се очисти светилището или, казано по друг начин, ще започне Изследователният съд.

След даването на този отговор Даниил поисква да разбере видението и получава обяснение от един ангел (ст. 15-25). Има обаче една част от това видение, която ще трябва да остане неразбрана от пророка, поне засега:

“А казаното видение за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни” (ст. 26).

Това се отразява доста тежко на Даниил:

“Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни. После станах и вършех царските работи. А чудех се за видението, защото никой не го разбираше” (ст. 27).

Какво точно във видението не разбирал Даниил? Като се има предвид, че символите на овена, козела и малкия рог били ясно разтълкувани и дори идентифицирани от ангела, кръгът от възможности се стеснява.

В Дан. 8:1, 2 Даниил три пъти споменава думата “видение” и всеки път тя е една и съща – еврейската дума “хазон”. След това Даниил описва, какво е видял в хазон: овен, козел, малък рог и т.н. Следователно, хазон се отнася до цялото видение от 8-ма глава.

Но когато говори специално за 2 300-те денонощия, Даниил използва различна дума за видение – “маре”:

“А казаното видение (маре) за денонощията е вярно… Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни; после станах и вършех царските работи. А чудех се за видението (маре), защото никой не го разбираше” (Дан. 8:26, 27).

Следователно в Дан. 8 гл. се употребени две думи за “видение” – хазон за цялото видение и маре за Дан. 8:14 относно 2 300-те денонощия и очистването на светилището – онази част, която Даниил не разбрал. Единственото, което Даниил не разбрал от това видение, била частта говореща за очистването на светилището след 2 300 денонощия.

Струва си да се изясни и коя е еврейската дума, която се използва в Дан. 8:27 за “разбираше” – това еврейският глагол бин.

Защо са нужни всички тези уточнения относно оригиналните думи? Защото в следващата глава на книгата Даниил – 9 гл. – се описва появата на същия ангел, който изяснява на Даниил видението от 8 гл. и който оставя Даниил с една част от видението неразбрана – 2 300-те денонощия. Причината отново да се яви на Даниил ангелът обяснява така:

“Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението по-напред, като летеше бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме като говори с мене, казвайки: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли за работата и разбери видението” (Дан. 9:21-23).

Ангелът твърди, че целта на идването му е да направи Даниил да разбере нещо. Да разбере какво? Ако се обърнем към оригиналния език, става много ясно, какво е искал ангелът да обясни на Даниил:

“Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когото бях видял във видението (хазон) по-напред, като летеше бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме като говори с мене, казвайки: Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш (бин). Когато ти почна да се молиш, заповедта излезе и аз дойдох да ти кажа това, защото си възлюбен. Затова размисли (бин) за работата и разбери (бин) видението (маре)” (Дан. 9:21-23).

Ясно е, че ангелът от предното видение (хазон), идва отново при Даниил да му помогне да разбере (бин) видението (маре) – маре за 2 300 денонощия, за което Даниил изрично казва, че не го е разбрал (бин) – Дан. 8:26, 27.

Връзката на Дан. 9 гл. с 8 гл. е вече очевидна. Ангелът е дошъл да изясни на Даниил видението за 2 300 денонощия от 8 гл. Правейки това ангелът казва в 9 гл.:

“Седемдесет седмици са определени за людете ти… Знай прочее и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до князът Месия ще бъдат… И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен… И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица…” (Дан. 9:24-27).

В изясняване на пророчеството за 2 300 денонощия се дава друго пророчество от 70 седемдесет седмици или 490 дни – един по-малък времеви период. Ангелът казва, че тези седемдесет седмици (490 дни) са “определени”, на еврейски “отрязани”. Отрязани от какво? Естествено, от това времево пророчество, което ангелът дошъл да разясни – 2 300 денонощия.

Схема на 2 300-те денонощия 2

Очевидно символичният контекст изисква този времеви период да бъде разглеждан според принципа за тълкуване ден-година, което означава, че при по-големия период става дума за 2 300 буквални години, от който е отрязан по-малък период от 490 години.

Схема на 2 300-те денонощия 3

Давайки началото на по-малкия времеви период ангелът всъщност посочва началото на пророчеството за 2 300 денонощия, от което 70-те седмици били отрязани:

“Знай прочее и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим…” (Дан. 9:25).

Това станало през 457 г.пр.Хр., когато указът на цар Артаксеркс възстановил юдейската автономност. Така можем лесно да изчислим, кога започва видението за 2 300 денонощия, както и това за 490 дни и кога завършват.

Схема на 2 300-те денонощия 4

Завършекът и на двете пророчества е много важен, защото завършекът на по-краткото е свързан с появяването на Месията и Неговото изкупително дело, а завършекът на по-голямото е свързан с една друга фаза от спасителната служба на Спасителя – началото на Изследователния съд. Пророчеството за очистването на светилището е тясно обвързано с пророчеството за идването на Месията, така че никой да не се съмнява в неговото изпълнение, както никой не се съмнява в изпълнението на пророчеството за Месията. (Едно много по-обстойно разглеждане на връзката между Дан. 8 и 9 гл. помагаща за по-доброто разбиране на пророчеството от Дан. 9:24-27 можете да намерите в статията Последната седмица.)

Пророчеството за 2 300-те денонощия започва в далечната 457 г.пр.Хр., обхваща векове от човешката история и стига до есента на 1844 г. В това време, в небето “съдилището се откри и книгите се отвориха” (Дан. 7:10) и започна процесът на очистване на светилището или, казано по друг начин, възстановяването на неговото подобаващо състояние (Дан. 8:14). Съвсем сигурно тук се говори за очистване на небесното светилище – това, в което Исус служи – защото отдавна земното не съществува.

4. Значимост на вестта за Изследователния съд.

Точно поради тези пророчества адвентистите от седмия ден подчертават сериозността на времето, в което светът живее след 1844 г. Първата фаза на последния съд – Изследователният съд – се случва в момента. Именно в прогласяването на този съд Адвентната църква вижда своята мисия, както е представена в Тройната ангелска вест (Откр. 14:6-12).

Важно е да се знае, че Изследователният съд трябва да се разглежда в неговата цялост. Той е първата фаза на последния съд на Бога, но е трудно в самия него да се различават някакви специални фази. Естествено е да се предположи, че в някакъв момент в края, когато Изследователният съд приключва, ще се приключат и делата на всички живи вярващи по това време, но никъде този момент не е посочен отчетливо, а и не е нужно. Никъде в описанието на Деня на умилостивението (където символично се представя Изследователния съд) или в пророчествата за този съд не се посочва някаква специална разлика между съда над мъртвите и този над живите – това е просто съд на всички, чиито имена са записани в “Книгата на Агнето”. Точно затова адвентистите от седмия ден не посочват съдът над живите като нещо специално и открояващо се в този съд. Това би означавало да се постави акцент на нещо, което не заема някакво специално място в концепцията за Изследователния съд.

Следвайки насоките от Дан. 8 и 9 гл. адвентистите от седмия ден виждат 1844 г. като начало на Изследователния съд в небето.

47
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

19 Comment threads
28 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
стамен кривошиев

Апостол: В Даниил 8:14 се говори за 2 300 „вечер-утро”, но не е указано, че това са дни! Древно еврейския и арамейския термин „йом” се среща приблизително 30 пъти в книгата „Даниил” и правилно бива преведен като „ден” или „дни”, в зависимост от това дали в оригинала стои единствено или множествено число. НО ТОЗИ ТЕРМИН – „ЙОМ” ПРОСТО ОТСЪСТВА В ДАНИИЛ 8:14. Древно еврейската дума, която е там трябва да се преведе като „вечер-утро”. Стамен: Хайде да правим разлика между „ден” и „денонощие”! Както и между пророчески текст и обикновен текст. Апостол: СЛЕДОВАТЕЛНО, АДВЕНТИЗМА Е ПОСТРОИЛ ЦЯЛАТА СИ ДОКТРИНА НА… Още »

мнение от форум

Термина “изследователен съд” не съществува в Библията, нито Христос, нито Павел споменават за него. Този съд е основан на неправилното тълкуване на Дан. 8:13-14, като се приема, че в стиховете става въпрос за 2300 буквални години, а не за три и половина години, а също така, че тези стихове отразяват деня на омилостивението, (Лев. 16) а не умилостивението, което беше направено на Голгота. Другия текст, който е свързан с този съд е съдебната сцена в Дан. 7, където малкия рог е на съд, а не светиите. Съда, който се извършва в Дан. 7 се извършва в полза на светиите. Всичко… Още »

стамен кривошиев

@мнение от форум, Щом предпочитате анонимността, ако нямате нищо против, още едно мнение /поставеното в кавичките е Вашето мнение/: „Термина „изследователен съд“ не съществува в Библията, нито Христос, нито Павел споменават за него.” Стамен: Още веднъж да повторим, че прилагателното „изследователен” не е най-важното. По-важното от него е, какъв е смисълът и предназначението на този съд. Моля, прочетете още веднъж статията! „Този съд е основан на неправилното тълкуване на Дан. 8:13-14, като се приема, че в стиховете става въпрос за 2300 буквални години, а не за три и половина години” Стамен: Адвентното тълкувание вече стана ясно. Моля, дайте Вашето тълкувание… Още »

Боби

Разглеждам последното изказване на Apostol като един косвен аргумент срещу неговата позиция в тази дискусия. Когато някои не успее да защити позицията си аргументирано и логично, ще намери подходящите изрази, за да го направи („Не се излагай;” „нищо съществено;” „ВСЕВЪЗВОЖНИ (ХИТРИ) УВЪРТАНИЯ;” „Ако имаш куража”). Наистина, това са много силни „теологични” аргументи в очите на някои хора, избрали да вярват в аргументи, насочени срещу адвентните убеждения. Но в действителност, нещата се свеждат до личен избор – в чии аргументи да повярваш (подобно на избора да бъдеш вярващ или атеист). (І-тип) Ако си честен и непредубеден, ще изучаваш непрестанно, ще търсиш… Още »

Apostol

Здр., Ники, Въпросната книга – “For the Sake of the Gospel Throw out The Bathwater, but Keep the Baby”, New York, 2008 – на Дезмънд и Джилиан Форд, както виждаш, е излязла през далеееечната 2008 година. Затова, продължавам да твърдя, че в България едва ли сте я чели и сте запознати с въпросите, които книгата повдига. Още по- малко имате адекватни теологични отговори. Още по- малко – ти, Ники, можеш да ги дадеш за 10 минути. Адвентния свят само се прави, че проблема отдавна е решен. Това е позната политика. Но проблема не е разрешен! Проблем има – и то… Още »

Боби

Apostol, Продължаваш да твърдиш неистини. Още 2008 прочетох ревюто на книгата в „Спектрум.” Така че съм запознат с въпросите, които тя повдига. Не е необходимо да четем всичко, което издават критиците на църквата. (И ти самият не си прочел всичко от тях.) Достатъчно е да се запознаем с основните им твърдения и да ги сравним с Библията и с действителните факти, които те умишлено изопачават. Например ти от незнание или умишлено продължаваш да изтъкваш неистината, че няма „задоволителен отговор и до днес – от нито един адвентен теолог,” че „всички „високопоставени“ мълчат.” Отговори на критиката на Форд са дадени обосновано… Още »

Apostol

Здр., Боби, ти и всички адвентисти четете и попивате сляпо всичко, което адвентните теолози изумуват като отговори – но то е валидно в ума само на този, който им вярва, т.е. на адвентистите. Разбира се, че ще дадат отговори – иначе кой ще им плаща заплатите от десятъците на адвентистите? Но къде е обективността? – Дали при твърденията на д-р Форд или в отговорите на адвентните теолози – решава всеки индивидуално. Само, че д-р Форд повдига въпросите за светилището, съда и 1844г. изхождайки от позициите на голяма част от протестантските теолози – а отговорите, които адвентистите дават – са плод… Още »

Боби

Apostol, Благодаря ти, че вече все по-открито и уверено показваш целта и методите си на действие. Целта ти не е да дискутираш по темите като се аргументираш от Библията, а да „воюваш” с всички средства с врага в лицето на адвентната църква. Ще скачаш от тема на тема и ще изразяваш все по-грозни и по-несъстоятелни твърдения за адвентните християни. В твоите методи на действие както при повечето критици няма аргументи, защото целта не е да защитаваш позицията си, а да очерниш противника. Например няколко пъти доказахме с Библията и с факти, че твърденията ти са неистина. И естествено, когато нямаш… Още »

стамен кривошиев

Нека да кажем няколко думи за теологията на д-р Дезмънд Форд, след като представлява интерес за някои хора. Аз поне съм останал с впечатлението, че основата на тази теология е абсолютизирането на първоначалното оправдание на приемащия Христос за свой Господ и Спасител. Поне аз не съм срещал в книгите на д-р Форд коментар върху думите от Мат.24:13 : „Който устои до край, той ще бъде спасен”. Да, Закхей е спасен в момента, в който той приема Исус като Господ. Но това не означава, че Исус е искал да каже, че той е спасен за вечността, независимо от това, дали ще… Още »

Маринов

Здр.Ники аз съм адвентист и се интересувам от хронологията около Исус. Помогни ми ако можеш с някои неща. Ще те цитирам за да те попитам – Цитат: “Наистина ли например смяташ, че днес не сме в състояние да проверим, коя е петнадесетата година от царуването на император Тиберий и от там – годината на Исусовото кръщение?”” Въпросите ми са: – Коя е 15та година от царуването на Тиберия? – Кога е имало преброяване на населението т.е. годината в която Исус се е родил знае ли се с точност? – Знае ли се с точност в коя година е умрял Ирод… Още »

Пеев

Здр., г-н Димов, също се интересувам от хронологията около Исус. Навсякъде в различните източници срещам, че точните години за раждането, кръщението и смъртта на Исус Христос не могат да бъдат определени със сигурност. Затова ми е любопитно – Как адвентистите стигат до тези дати – посредством кои исторически или астрономически, или други извън библейски източници? Например- Официалната година, в която Тиберий стъпва във власт е 14г. Излиза, че кръщението на Исус (в 15-тата година на Тиберий) е било в 29г., а не в 27г. Кои извън библейски източници ползвате за да докажете, адвентните тълкувания? Какви са обективните исторически факти, които… Още »

Ivaylo

Здрасти, Ники. Не знам, дали се познаваме. Имам една молба към теб – ако е възможно да ми пратиш ДАРКОМ пенталогията или Даниил и Откровение от тях, ако ги имаш в електронен вариант. Може и на английски.

Lacigr

Браво, Ники Димов! Обяснението ти по този въпрос е толкова добро и пълно, че и на мен доста неща, които не ми бяха ясни ги разбрах от теб! Бог да те благослови!