Доктрината за Службата на Христос в небесното светилище е може би най-уникалното учение на адвентистите от седмия ден. Както името й подсказва, тя се занимава със светилището описано в Библията, службите му и тяхното значение и какво ни учат те за спасителното дело на Исус Христос. И също както повечето от адвентните учения, голяма част от тази доктрина може да бъде приета от традиционните християнски църкви без проблем. Само някои нейни елементи предизвикват дебати и най-вече – интерпретирането на древния еврейски празник Деня на умилостивението. Най-ясно открояващо се тук е учението за Изследователния съд, което гласи, че преди Христос да се завърне на земята в небето ще се проведе един съд. Всъщност това е много ясно казано в първата от трите ангелски вести от Откр. 14 гл.:

„И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото настана часът, когато Той ще съди; и се поклонете на Този, Който е направил небето и земята, морето и водните извори“ (Откр. 14:6, 7).

Ангел летящ сред небето известява за започването на един съд. Тъй като тази вест трябва да се прогласи по целия свят преди Второто пришествие на Исус Христос (ст. 6-14), би следвало и споменатият тук съд да се проведе преди него. Този и много други библейски текстове дават основания на адвентистите да вярват в провеждането на съд преди Пришествието. Те виждат в него едно от най-важните събития символично представени чрез Деня на умилостивението. Това бил единственият ден в годината, в който първосвещеникът влизал в най-святото отделение на земното светилище, Светая Светих, и извършвал очистване на светилището и на народа (Лев. 16 гл.). Според адвентистите този празник описва както Изследователния съд, така и събитията идващи след него и Второто пришествие и стигащи до окончателното заличаване на греха от Вселената.

Ключови картини от книгата на пророк Даниил осигуряват важни подробности за този Изследователен съд преди Пришествието – едно от виденията ни го представя с акцент върху спасяването на светиите (Дан. 7:9-11, 26, 27), а друго ни дава времеви период за започването му (Дан. 8:13, 14, 26, 27; 9:22-27), изчисляването на който ни отвежда до 1844 г. Това е времето на началото на антитипичния Ден на умилостивението, когато Христос започнал втората и последна фаза от ходатайствената Си служба като наш Първосвещеник влизайки в Светая Светих на небесното светилище и дал началото на провеждането на един изследователен съд. В него се разглеждат делата на всички, които са се определили на страната на живия Бог и се проверява тяхната годност да живеят сред непадналите същества. Този съд ще приключи малко преди Второто пришествие и затова, предвид важността му и неговата актуалност в съвремието ни, адвентистите виждат във вестта на първия ангел призванието си да проповядват това учение по целия свят и да съдействат за подготвянето на хората за славното завръщане на Спасителя.

Макар и толкова важно учението за Изследователния съд е едно от най-атакуваните учения на Църквата на адвентистите от седмия ден. Някои вярващи са склонни да възприемат тази доктрина като оскърбление и подценяване на съвършеното изкупително дело на Исус Христос. Те настояват Адвентната църква да я изостави, ако иска да бъде част от традиционното християнство. Но адвентистите не само не смятат, че чрез учението за Изследователния съд кръстът на Исус бива омаловажен, а тъкмо напротив – то издига Христос, Неговата жертва и ходатайствена служба за човечеството, дава едно по-обхватно разбиране за Великата борба между доброто и злото, естеството на греха, спасението на хората и Божия начин да се справи с греха завинаги. А това са въпроси от голяма значимост. Затова адвентистите виждат в тази доктрина техния уникален принос в съвременното християнство и теология, който може само да ги обогати. Това важно учение заслужава специално място в сайта Адвентисимо, за да може то да бъде разгледано по-обстойно.

Какво представлявала жертвената система по времето на патриарсите? Какво било значението й?Жертвоприношенията при патриарсите
Какво представлявали жертвоприношенията, свещенството, годишните празници и светилището на Израил? Какво било значението им?Жертвоприношения, свещенство и светилище
Как се е изпълнил символизмът на жертвоприношенията, свещенството, годишните празници и светилището на Израил? Какво означава всичко това за нас днес?Небесно светилище и Първосвещеник
Какво е значението на Деня на умилостивението? На кое новозаветно събитие сочи той?Значение на Деня на умилостивението
Кога започва Изследователния съд? Какво прави изчисляването на началото му сигурно?Начало на Изследователния съд
Достатъчна ли е човешката логика, за да се разбере изкуплението на човечеството? Какъв е приносът на адвентистите от седмия ден към съвременната теология?Принос към съвременната теология
Какви са приликите и разликите между традиционния и адвентния възгледи относно служенето на Христос на небето?Теологични възгледи за служенето на Христос на небето
Вярна ли е теорията твърдяща, че в Откр. 4 и 5 гл. е представен Изследователният съд?Има ли Изследователен съд в Откр. 4 и 5 гл.?