Защо вярвам, че Елън Уайт е Божий пророк?

Начало/Елън Уайт/Защо вярвам, че Елън Уайт е Божий пророк?

Елън УайтДобро нещо ли е общата култура? Естествено! Върши ли обаче тя работа, когато става дума за разпознаване на Божия пророк? Не! Не е достатъчно да имаш добра обща култура, за да вземеш становище относно автентичния Божий пророк. За това се изисква много повече.

Първо, трябва да оставиш настрана някои механично направени предположения. Например това, че щом като някой е пророк, значи той или тя трябва да правят предсказания, които да се изпълняват. Не че е съвсем неправилно, но това очакване просто приравнява пророка с гадателя. И ако се окаже, че Божият пророк е нещо много повече от това, ще го пропуснем и ще започнем да търсим в не съвсем правилна посока. Значи някои натрупани с времето предположения трябва да бъдат оставени настрана.

Второ, обръщайки гръб на собствените ни очаквания за Божия пророк трябва да разберем, какво самият Бог е казал за тях, че ги прави автентични. Така за тестването на истинността на даден пророк може да се наложи да приложим критерии, за които изобщо да не сме предполагали, че са необходими. Именно за това общата култура не е достатъчна. Нужно е да оставим Библията да ни разясни, по какво да разпознаем един автентичен пророк от един лъжепророк.

През последните 150 години една жена е била подлагана на такава проверка, сигурно повече от кой да е било пророк в човешката история. Точно така, това е Елън Уайт – една много посветена на Бога жена, за която адвентистите от седмия ден са убедени, че е притежавала дарът на пророчеството и чиито писания продължават и до днес да носят утеха, ръководство и насърчение.

Дали обаче Елън Уайт е била автентичен Божий пророк? Според много неадвентисти или бивши адвентисти – не, тя не е била пророк. Не малко са склонни да признаят нейната богобоязливост, но Божий пророк – това е доста пресилено!

Тъй като въпросите, по които Елън Уайт е писала и влиянието, което е оказала върху Църквата на адвентистите от седмия ден, са много сериозни, си струва да я подложим на проверка – вписва ли се тя в изискванията за пророк според Свещеното писание или не. Единственият начин да разберем, дали е притежавала дарът на пророчеството, е да я съпоставим с пророците, за които сме съгласни, че са Божии. Това са библейските пророци. Ако у Елън Уайт се срещат същите характеристики, които откриваме у библейските пророци, значи тя също би трябвало да бъде наречена пророк и да вярваме, в това, което е казвала, защото е говорила от Божието име.

Всеки Божий пророк е феномен и нещо уникално само за себе си. Разбира се, автентичните пророци имат и някои общи характеристики. Едно обстойно разглеждане на тези характеристики обаче не може да се побере в рамките на една статия. Затова тук ще се спрем само на тези основни особености на истинските пророци, които в своята съвкупност не могат да бъдат фалшифицирани от Сатана. С други думи, ще разгледаме само минимумът от характеристики, които в своята съвкупност със сигурност не могат да бъдат намерени в лъжепророците, но са задължителни за автентичните пророци и ще видим, дали те могат да бъдат открити и в живота и служенето на Елън Уайт.

1. Хармония с Божието слово и закона.

Първият от задължителните белези на Божия пророк според Свещеното писание, който можем да посочим, е необходимостта вестите му да са в хармония с Божието слово:

“Търсете в закона и в свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма видело в тях” (ЦП – Исая 8:20).

Щом като един пророк е вдъхновен от Светия Дух, няма как да противоречи на Свещеното писание, защото то е вдъхновено от същия Дух, а Той не Си противоречи. Божият пророк издига авторитета на Библията и говори в хармония с нея. Едва ли има неин изследовател, който да не се съгласи с тази характеристика на Божиите пророци.

Разбира се, това също означава, че за да можем да преценим, дали някой е истински пророк, трябва да познаваме Писанието добре. Иначе как ще разберем, дали той говори в съответствие с него? За съжаление много хора взимат становище относно това, дали някой е пророк или не, без да познават Библията, чрез която да го изпитат. Това прави разпознаването на Божия пророк или разобличаването на лъжливия невъзможно. Затова тук посветено изучаване на Библията е от голямо значение.

Освен това според горецитирания стих службата на Божия пророк е свързана и със закона – пояснява го и изобличава за нарушението му. Странното е, че когато в наши дни се преценява, кой е пророк и кой – не, често се забравя, че една от най-важните функции на Божия пророк винаги е била да издига светия закон на Бога като стандарт за живот. (Относно непроменимостта на Божия морален закон прочетете статията Променим ли е моралният закон на Бога?) Според Библията липсата на пророческата дарба е тясно свързана с нарушаването на Божия закон:

“Портите й затънаха в земята, Той сломи и строши лостовете й. Царят й и първенците й са между езичниците, дето законът го няма и пророците й не получават видение от Господа” (Плач. Ерем. 2:9).

Божият пророк винаги ще утвърждава авторитета на Бога и Неговия закон. И обратното. Забележете връзката между лъжепророците и нарушаването на Божия закон в следните стихове:

“И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее” (Матей 24:11, 12).

Божият пророк никога не би твърдял, че законът на Всевишния е вече невалиден. Това е нещо, което лъжепророкът би поучавал. Автентичният пророк ще насърчава хората със смирение и вяра да отиват пред престола на благодатта, за да получат нови сърца, които с наслада да спазват закона – изразът на Божията воля и характер (виж Пс. 40:8).

Дали Елън Уайт отговаря на този критерий?

Всички писания на Елън Уайт изобилстват с библейски текстове, които често са придружени с подробни изложения. Тя не само не противоречи на Свещеното писание, но го и издига като върховен авторитет за вяра. Тя прави това още в първата си книга публикувана през 1851 г.:

“Препоръчвам ти, скъпи читателю, Божието слово като правило за твоята вяра и практика. От това Слово ние ще бъдем съдени” (“Християнската опитност и възгледи на Елън Г. Уайт”, с. 64).

Елън Уайт никога не изменила на това си схващане. Много години по-късно тя написала:

“В Своето Слово Бог е дал на хората познание необходимо за спасението. Свещените писания трябва да бъдат приети като авторитетно, безпогрешно откровение на Неговата воля. Те са стандарт за характера, те разкриват ученията и представляват тест за живота” (“Божията удивителна благодат”, с. 198).

Това е само една от причините хората, които четат нейните книги, да имат засилен интерес към изучаване на Свещеното писание.

Разбира се, критиците на Елън Уайт твърдят, че тя противоречи в определени точки на Библията. Дали това е така или не, сме го разгледали в статията Противоречи ли Елън Уайт на Библията?

Докато е признавала отпадането на церемониалния закон при смъртта на Христос, точно както библейските пророци Елън Уайт е вярвала във вечната валидност на Божия морален закон за всички вярващи. Ето само някои от нейните изказвания в тази връзка:

“Предписанията на Декалога са валидни за цялото човечество и бяха дадени за поучение и напътствие на всички. Десет правила – кратки, всеобхватни и авторитетни – обхващат дълга на човека към Бога и към неговия ближен. И всичките са основани върху великия, основен принцип на любовта. ‘Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум; и ближния си като себе си’ (Лука 10:27; Втор. 6:4, 5; Лев. 19:18). В Десетте заповеди тези принципи са предадени в подробности и са приложими за човешките условия” (“Патриарси и пророци”, с. 305).

“Когато образът срещна оригинала в смъртта на Христос, жертвените приношения бяха преустановени. Церемониалният закон беше премахнат. Но чрез разпятието законът на Десетте заповеди беше утвърден. Евангелието не отмени закона, нито отне дори една точка от неговите изисквания. Той все още изисква святост във всяко отношение. Той е ехото на Божия глас отправящ към всеки човек поканата: ‘Издигнете се! Бъдете святи'” (“Ривю енд Хералд”, 26.06.1900 г.).

“Но по отношение закона на Десетте заповеди псалмистът казва: ‘Господи, Твоето слово е утвърдено на небето до века.’ Пс. 119:89. А самият Христос казва: ‘Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона… Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.’ Матей 5:17, 18. Тук Той учи, че изискванията на Божия закон ще стоят, докато небесата и земята стоят… Докато смъртта на Спасителя сложи край на закона на образи и сенки, тя не отнема от задължението към моралния закон. Фактът, че беше необходимо Христос да умре, за да умилостиви нарушението на този закон, доказва, че той е неотменим” (“От вечността”, с. 255, 256).

Спасението става чрез вяра, без делата на закона, но единственият признак, по който може да се познае, дали някой е получил спасението, е животът в съгласие със светите принципи на Божия закон. Затова Елън Уайт винаги е адвокатствала в защита на Десетте заповеди и тяхната непроменимост и валидност за всеки човек.

2. Издигане на Исус Христос.

Вторият от белезите на Божия пророк според Свещеното писание, който ще разгледаме, е необходимостта пророкът да издига Исус Христос и да Го поставя в центъра на цялото си служене:

“Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога, а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света” (1 Йоан 4:1-3).

Божият пророк е христоцентричен. Неговата задача не е просто да каже нещо за небесните действителности, а да насочи вниманието на хората към единствения Спасител – Исус Христос. Исус трябва да е същината и центъра на вестите на истинския пророк.

Също така Божият пророк трябва да изповядва библейското учение за въплъщението на Божия Син и всичко, което е свързано с него – Христовата божественост и предсъществуване, Неговото раждане от девица, истинското Му човешко естество, безгрешен живот, изкупителна жертва, възкресение, възнесение, посредническа служба и Второ идване.

Как този критерий се изпълнява в живота и творчеството на Елън Уайт?

Централната личност в творчеството на г-жа Уайт винаги е била Исус Христос. Тя никога не е представяла някакъв друг път за достигане до спасението освен Спасителя. Ето някои произволни цитати илюстриращи добре мястото, което Исус заема в писанията й:

“Повдигни Мъжът от Голгота нагоре, високо и още по-високо! Силата е възвисяването на Христовия кръст. Затова Исус Христос казва: ‘И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си'” (“Евангелизъм”, с. 187).

“Христос никога не трябва да напуска мислите ни… Исус – скъпоценният Спасител – дава увереност, подкрепа, сигурност и мир. Той разсейва съмненията ни, гаранция е за всяка надежда. Колко скъпоценна е мисълта, че можем да станем съучастници на Божественото естество. Ние също можем да победим така, както победи и Христос. Исус е пълнотата на очакванията ни, музиката в песните ни, сянката на могъща скала в безводна земя. Той е живата вода за жадната душа, подслон всред бурята. Той е нашата правда, освещение и изкупление” (“Живот с вяра”, с. 9, 10).

Независимо от въпроса, който разглежда, целта на Елън Уайт винаги е била да доведе читателя до по-близка връзка с Исус Христос. Само човек напълно незапознат с писанията й би твърдял, че тя представя едно ново евангелие или че води хората да уповават за спасението си на добрите си дела.

Освен това разбирането на Елън Уайт по отношение естеството на Христос е напълно библейско. По изключително балансиран начин тя Го представя като Бог и човек едновременно като избягва подчертаването на едното естество пред другото. Отново някои произволни цитати в тази връзка:

“Преди почти две хиляди години в небето се чу с тайнствена важност глас от Божия трон: ‘Ето, ида!’ ‘Жертва и принос не си поискал, но приготвил си Ми тяло… Ето, дойдох (в свитъка на книгата е писано за Мен) да извърша Твоята воля, о, Боже’ (Евр. 10:5-7). С тези думи се извести изпълнението на намерението скрито от вечни векове. Исус бе готов да посети нашия свят и да се въплъти в човешко тяло. Той каза: ‘Приготвил си Ми тяло.’ Ако се бе появил със славата, която имаше при Отец преди създаването на света, ние не бихме издържали светлината на присъствието Му. За да можем да Го гледаме и да не умрем, изявлението на славата Му бе закрито. Неговата Божественост бе забулена с човешко естество – невидимата слава във видимия човешки образ… Христос влезе в контакт с човечеството чрез Своето човешко естество. Като Бог Той се хвана за Божия трон. Като Човешки Син ни даде пример за послушание, а като Божи Син ни дава сила за послушание… Чрез Своя живот и чрез смъртта Си Христос придоби дори нещо повече от това да възстанови разрушеното от греха. Целта на Сатана бе да раздели вечно Бога и човека, но чрез Христос ние се свързваме с Бога още по-тясно, отколкото ако никога не бяхме съгрешили. Приемайки нашето естество Спасителят се свърза с човека с връзка, която никога не може да се разкъса. Той е свързан с нас през вечните векове. ‘Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син’ (Йоан 3:16). Той Го даде не само за да понесе нашите грехове и да умре като наша жертва за нас; Той Го даде на падналото човечество. За да ни увери в неизменното Си намерение за мир, Бог даде Единородния Си Син да стане член на човешкото семейство и завинаги да запази човешкото си естество. Това е обещанието, че Бог ще изпълни Своето Слово. ‘Защото ни се роди дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на рамото Му.’ Бог прие човешко естество в лицето на Своя Син и занесе това естество в най-висшето небе. ‘Човешкият Син’ споделя трона на всемира. ‘Човешкият Син’ ще бъде наричан ‘Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира’ (Исая 9:6). ‘АЗ СЪМ’ е Помирителят между Бога и човека положил ръка и на двамата. Този, Който е ‘свят, невинен, непорочен, отделен от грешните, не се срамува да ни нарече Свои братя’ (Евр. 7:26; 2:11). Земното и небесното семейство се свързаха чрез Христос. Прославеният Христос е наш брат. Небето е съхранено в човечеството, а човекът е обгърнат в обятията на Безкрайната любов” (“Животът на Исус”, с. 23-25).

Съвсем прецизно Елън Уайт покрива и този критерий за автентичност на пророка.

3. Изпълнение на направените пророчества.

Третият от белезите на Божия пророк според Свещеното писание, е необходимостта направените от него пророчества (вести отнасящи се до бъдещи събития) да се изпълняват:

“Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз не съм му заповядал да говори или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. И ако речеш в сърцето си: ‘Как ще познаем коя дума Господ не е казал?’, когато някой пророк говори от Господното име и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно, да се не боиш от него” (Втор. 18:20-22).

Голяма част от пророческите вести в Библията спадат към т.нар. “условни пророчества”. Това са пророчества, за които трябва да очакваме да се изпълнят точно както са казани, само ако са налични определени условия. Най-често те зависят от точно определена реакция на хората, към които са отправени. Ако нужните условия отсъстват, тези пророчества или не се изпълняват, или ще се изпълнят в по-различно време и по по-различен начин.

Горецитираният текст е много важен критерий за разпознаване на Божия пророк, но не касае този вид пророчества, а само онези предсказания, които не са обвързани с никакви условия – т.нар. “безусловни пророчества”. В Библията има много такива. (За повече информация по въпроса за условните и безусловните пророчества прочетете статиите Природата на пророчествата – I, Природата на пророчествата – II и Природата на пророчествата – III.)

Според горецитираният текст когато вестите на пророка не са обвързани с условност, неговите пророчества трябва да се сбъдват. Неизпълнението им е белег, че не Бог е вдъхновявал правещият ги. Бог знае всичко, знае бъдещето, като че е настояще. Освен това Той не греши. Няма как да каже нещо относно бъдещето и то да не се изпълни. Това е една от важните точки, по които автентичният пророк може да бъде разпознат.

Изпълнява ли Елън Уайт и този критерий?

Когато става дума за предсказване на бъдещето, г-жа Уайт не е правила много предсказания. Това е по причина, че нейната роля е по-различна от това да предсказва бъдещето. Повечето от пророчествата й са свързани с такива, които Писанието вече е дало. Също както библейските пророци, когато вестите й не съдържат възможността за взимане на едно или друго решение от страна на получателите им или някакви други условия, предсказанията й винаги се изпълняват. Някои от тях са все още в процес на изпълнение, но други вече са се изпълнили и затова можем да ги проверим.

Например Елън Уайт предсказала, че спиритизмът ще се превърне в световно явление и че дори ще навлезе в християнските среди. Тя дала това пророчество, когато той тъкмо се зародил в САЩ и като цяло бил възприеман като едно антихристиянско, локално явление. Никой не допускал, до какви размери ще се разрасне той. И все пак, това е вече факт, Елън Уайт била права.

Освен това във времето, когато съществувала огромна бездна между протестанти и католици, Елън Уайт пророкувала, че протестантизмът ще се промени и ще стигне до близко сътрудничество с католицизма. Тази вест била абсурдна за съвременниците й заради явния антикатолизицъм, който съществувал в протестантските среди тогава. Но както виждаме, днес протестантизмът в целостта си е отхвърлил пророческото тълкуване на Реформацията и е разрушил бариерите съществували между него и католицизма. Макар и това пророчество на Елън Уайт да е изглеждало напълно абсурдно по нейното време, днес установяваме, че се случва точно така, както тя е казала.

Други пророчества на Елън Уайт са свързани с отделни личности или клонове от делото на църквата и т.н. Но дотолкова, доколкото пророчествата й не са свързани със вземане на решение от страна на получателите на вестта или не се влияят от някакви други условия, нейните предсказания винаги са се изпълнявали – точно както при библейските пророци. Във връзка с пророчествата й прочетете статиите Има ли Елън Уайт неизпълнени пророчества? и Как да тълкуваме писанията на Елън Уайт? Част III.

4. Принасяне на добри плодове.

Четвъртият от минимум-критериите за автентичност на един Божий пророк е необходимостта да принася добри плодове в личния си живот и в служенето си:

“Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:15-20).

Като цяло животът на Божия пророк ще е в съответствие със собсвените му вести, а и изобщо с моралните принципи на Библията. Резултатът от служенето му и влиянието на вестите му ще преобразяват животи, ще водят хора при Спасителя и ще носят утеха и насърчение на църквата.

Отговаря ли Елън Уайт и на този критерий?

Елън Уайт е била известна с високо моралния си живот. Тя определено е живяла това, което е проповядвала! Пророческата й служба е била в продължение на около 70 години на три различни континента. Била е в контакт с десетки хиляди хора, които са могли да я наблюдават и да преценят духовността й. Като оставим настрана твърденията на нейните врагове (свидетелството на видимо пристрастен човек, който е бил изобличен от нея, но не е искал да се раздели с греха си, не могат да бъдат надеждни свидетелства), разполагаме с безброй свидетелства от хора, с които тя е влизала в контакт (включително и много неадвентисти, които по принцип нямат отношение към въпросите свързани с деноминацията) и всички са останали възхитени от нейната скромност, кротост и благочестие. Макар и човек със слабости, който понякога се е борил с години с някакъв недостатък, Елън Уайт е била брилянтен пример на благочестие.

Що се отнася до влиянието на нейните писания, всеки християнски писател би могъл само да й завиди. Нейните книги са довели хиляди при Христос и са послужили и все още служат за утеха и насърчение в Господа на милиони хора от целия свят.

Бихме могли да посочим още моменти, които я доказват като пророк – нейните вести относно здравето и възпитанието, чиято достоверност науката в последните няколко десетилетия е доказала. Или пък вестите й свързани с делото на църквата – как слушането им винаги се е отразявало благотворно на църквата, а несъобразяването с тях винаги е било в неин ущърб. Но тук се спираме само на минимума от основни критерии, на които библейският пророк трябва да отговаря и които в своята цялост не могат да бъдат фалшифицирани от Сатана. И установяваме, че Елън Уайт покрива всички тях.

Именно поради изредените особености адвентистите от седмия ден приемат, че дарът на пророчеството е действал у Елън Уайт и че тя има неоценим принос към църквата и съвременното християнство.

Елън Уайт покрива критериите, на които един автентичен Божий пророк трябва да отговаря. Поради това адвентистите от седмия ден са убедени, че тя е притежавала дарът на пророчеството и затова гледат на писанията й като скъпоценно наследство полезно за всеки последовател на Исус Христос.

13
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

5 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
Костадин

Здравейте! прочетох материала ви Тази Елън Уайт е просто една религиозна писателка чак пък пророк на Бога и то в 19-ти век?! Звучи наистина пресилено На практика всеки истински християнин отговаря на четирите условия, които са изтъкнати за истински пророк. Спържън, Муди (а и много други) също ли са Божии пророци? Кой може да каже – кое слово е в хармония с Божието Слово? кои го преценя това? – пристрастен и грешен човек пък бил той и теолог издигане на Исус – 2 милиарда християни да не издигат Буда или Мохамед? що за критерий е това – май напълно измислен… Още »

Петров

Уважаеми Ники Димов или там който би отговорил. Въпросите които имам са следните: 1.Според Вас изпълними ли са всички строги предписания в връзка с християнският живот на вярващият така както са препоръчани от Е.Уайт,като се има предвид всичко написано от нея по всички въпроси които тя пише в целият си писателски труд защото това е по силите на човек достигнал СВЯТОСТ???-На мен ми се струва,че ако реши човек да приложи християнският живот така както Уайт го разбира 24 часовото денонощие не би стигнало дори за половината от това което тя разбира и предписва като служене на Исус,а имайте предвид,че живеем… Още »

Петров

г-н Димов,благодаря за труда който си направихте за мен за да отговорите.Ще кажа само и не само аз а и много от посетилите сайта християни както прочетох тук ,че Единственият който ще е способен да ви убеди че в не малко ваши доктрини правите ужасна грешка се казва Исус Христос за когото твърдите че е ваш Спасител и Господ НО едва когато дойде в славата Си! Макар,че Той вече е казал,че ако църквата остане в това състояние на ГОРДОСТ и ДОВОЛСТВО,че “знае всичко,че на нея е поверена истината…” ще бъде ИЗБЪЛВАНА ,много сериозна заплаха бих казал! Знаете за коя вест… Още »

Петров

1) Адвентистите непрекъснато биваме обвнинявани, че твърдим, че знаем всичко и притежаваме цялата истина. Работата е там, че никога не сме казвали подобно нещо. Това би било хубаво ако беше истина но не е… БИЛ СЪМ ЛИЧЕН ОЧЕВИДЕЦ на такива претенций и изказвания но вие не сте виновен за това а пък и знам,че ще ми отговорите горе долу по следният начин а именно ,че може да е имало такива изказвания на отделни лица но те не отразяват авторитета и мнението на църквата по този вапрос. 2.”Не е ли малко странно да наближаваме края на борбата между доброто и злото,… Още »

Митко

Предполагам, че г-н Петров е още некръстен адвентист. Предполагам и че човекът има проблем с тълкувателите на Елън Уайт, а не със самата нея. За съжаление много от членовете на нашата църква (става дума предимно за жени) в усилието си да служат на Бога често изопачват , понякога изменят или проповядват с агресия думите на пророчицата (нещо като – ежедневно заклеймяване на всяка човешка слабост). Понякога възпитават децата си , очаквайки святост от тях, вместо стремеж към служба на Един Който Е Свят. Не съм чел в оригинал Уайт, но там също ли се среща толкова често думата “Трябва” ?… Още »