Противоречи ли Елън Уайт на Библията?

Начало/Елън Уайт/Противоречи ли Елън Уайт на Библията?

Разтворени една в друга книги и лупаЕдин от основните критерии, на които трябва да отговаря истинския пророк, е съгласието на неговите учения с Библията. С други думи, ако един пророк е Божий, той не би трябвало да говори неща противоречащи на Писанието. Този тест за истинност на пророците е даден в самото Свещено писание. Ще го представим, както е според Цариградския превод, защото е по-точен:

“Търсете в закона и в свидетелството: Ако не говорят според това слово, наистина няма видело в тях” (Исая 8:20).

Пророк Исая е категоричен, че ако един пророк не говори според Писанието, неговото учение не носи светлина, т.е. не е вдъхновено от Божия Дух.

Адвентистите от седмия ден вярват, че Бог е благословил църквата като е дал Дарът на пророчеството на Елън Уайт. Критиците й обаче се съмняват в това и посочват своите възражения. Един от аргументите им е, че определени нейни писания противоречат на Свещеното писание, от което следва, че тя е фалшив пророк.

Имат ли критиците на Елън Уайт основания да твърдят, че тя противоречи на Писанието? Могат ли да се открият противоречия с Библията в написаните от нея 100 000 страници? Критиците на Елън Уайт смятат, че могат да посочат 50 места, в които тя не говори в съгласие със Свещеното писание. Адвентната църква е дала повече от задоволителен отговор на всяко едно възражение, но нека все пак да разгледаме някои от тези места и да видим, наистина ли г-жа Уайт противоречи на книгата, която е поставяла цял живот в центъра на своето поучение.

1. Ева сама при дървото за познаване на доброто и злото.

В книгата си “Патриарси и пророци” Елън Уайт твърди, че Ева е била сама до дървото за познаването на доброто и злото, когато е съгрешила:

“Ангелите бяха предупредили Ева да не се отделя от съпруга си, докато е заета с всекидневния си труд в градината. С него тя щеше да е по-малко застрашена от изкушения, отколкото сама. Но погълната от приятното си задължение, тя се отдалечи несъзнателно. Разбрала, че е сама, почувства известна опасност, но отхвърли страховете си при мисълта, че има достатъчно мъдрост и сила, за да различи злото и да му се противопостави” (“Патриарси и пророци”, с. 23).

Критиката възприема това изказване на Елън Уайт като аргумент, че тя не е истински пророк и твърди, че според Библията Ева е била с Адам, когато е яла от плода на дървото за познаване на доброто и злото. Като доказателство се цитира Бит. 3:6 както е представен в Новия международен превод:

“Когато жената видя, че плодът на дървото беше добър за храна и приятен за очите, а също и желателен за придобиване на мъдрост, тя взе и яде. Тя също така даде и на мъжа си, който беше с нея, и той яде” (Бит. 3:6).

Проблемът е, че този стих може да означава на еврейски, както, че мъжът й е бил с нея, когато тя е яла от плода на дървото, така и че той е ял от плода също като нея, но не задължително в същото време (както се подразбира този текст в нашите Библии). Много по-логично е да се приеме, че Адам не е бил с Ева, когато тя е яла, защото, ако той е бил там, нали е щял да я спре? Случилото се там придобива смисъл, само ако той е дошъл, след като тя е яла от плода. Тогава Адам е бил убеден от Ева и той да яде от плода, а не защото не е разбрал, че тя е била излъгана. Така го описва и апостол Павел:

“И Адам не се излъга, но жената се излъга, та падна в престъпление” (1 Тим. 2:14).

Ясно е, че за да не бъде Адам излъган от змията, той не е бил с Ева при дървото, когато тя е яла от плода. Описанието на тази случай от Елън Уайт е съвсем точно и библейско.

2. Преследването на светиите.

Друг опит да се посочи противоречие между писанията на Елън Уайт и Библията е това, как тя описва бягството на светиите по време на скръбта:

“Къщи и земи ще бъдат безполезни за светиите във времето на скръбта, защото те ще трябва да ги напуснат преди разгневените тълпи и в това време техните притежания няма да могат да бъдат на разположение за напредъка на делото на настоящата истина” (“Опитности и видения”, с. 56).

Критиците на Елън Уайт виждат в това нейно изказване противоречие с Библията и твърдят, че светиите няма да напускат жилищата си във времето на скръбта. Като аргумент посочват Лука 17 гл.:

“Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави. Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави. Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави” (Лука 17:34-36).

Би било добре критиците на Елън Уайт да четат малко по-прецизно Библиите си. Ако го правеха, щяха да видят, че само три стиха по-нагоре от посочваните от тях стихове пише:

“В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива да не се връща назад” (Лука 17:31).

В Евангелието на Матей този момент е описан още по-ясно:

“Тогава ония които са в Юдея, нека бягат по планините; който се намери на къщния покрив да не слиза да вземе нещата от къщата си и който се намери на нива да се не връща назад да вземе дрехата си” (Матей 24:16-18).

Кой е прав – Елен Уайт или критиците й? Това тук дори няма нужда от коментар!

3. Сигурността в спасението.

Една от най-деликатните теми в християнския свят е въпросът за увереността в спасението. И тази тема бива използвана, за да бъде атакувана Елън Уайт и определена като фалшив пророк. Посочва се едно нейно писание:

“Тези, които приемат Спасителя, независимо колко искрено е тяхното обръщане, никога не трябва да бъдат учени да казват или чувстват, че са спасени” (“Притчи Христови”, с. 155).

Според неприемащите Елън Уайт за Божий пророк тук тя твърди, че не можем да имаме увереност в спасението, докато Библията казва:

“Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син]” (1 Йоан 5:13).

Според критиците на г-жа Уайт тук тя е в противоречие с Библията. Следователно тя е фалшив пророк.

Едва ли вече има човек на тази планета, който да не знае, че какъвто и да е един текст, ако той бъде изваден от неговия контекст, може да му се придаде значение, което той никога не е имал. И обратното, един текст (какъвто и да е той) може да бъде разбран правилно само в светлината на своя контекст. Това естествено важи и за писанията на г-жа Уайт. Но явно това не е нещо, с което нейните критици биха се занимавали. Иначе щяха да разберат, че контекстът на това изказване от “Притчи Христови” е идеята “веднъж спасен – завинаги спасен”. Ето го целият пасаж:

“Тези, които приемат Спасителя, независимо колко искрено е тяхното обръщане, никога не трябва да бъдат учени да казват или чувстват, че са спасени. Това е подвеждащо. Всеки трябва да бъда учен да цени високо надеждата и вярата, но дори когато предаваме себе си на Христос и знаем, че Той ни приема, ние не сме извън обхвата на изкушението” (“Притчи Христови”, с. 155).

Тук Елън Уайт говори срещу опасността да си помислиш, че щом веднъж си дошъл при Христос, ти вече си неподвластен на изкушения и няма как да бъдеш загубен. Нейната идея е, че никога не можеш да бъдеш толкова спасен, че да не можеш да направиш избор да бъдеш загубен. Тя не говори срещу сигурността в спасението по принцип, защото в книгата си “Животът на Исус” (която е публикувана две години по-рано от “Притчи Христови”) тя казва:

Онези, които виждат Христос в истинския Му характер и Го приемат в сърцето си, имат вечен живот” (“Животът на Исус”, с. 388).

За пореден път става ясно, че Елън Уайт няма предвид нещата така, както критиците й ги представят. Можеш да вземеш всяко нещо извън контекста му и да го направиш да казва нещо, което никога не се е имало предвид. Критиците на Елън Уайт правят това непрекъснато. Самата тя пише по този въпрос:

“Това, което казвам, е представено в толкова изкривена светлина, че е ново и странно за мен. То е смесено с думи казани от мъже, за да поддържа техните собствени теории” (“Избрани вести”, т. 3, с. 83).

Когато е виждала, как критиците й и злоупотребяващите с писанията й ползват написаното от нея, самата Елън Уайт се ужасявала, защото го виждала да казва нови дори за самата нея неща. А критиците на Елън Уайт правят това непрекъснато. Наистина ли смятат, че това е начина да си докажат теориите?

4. Грехът на робството.

Атакуващите Елън Уайт могат да стигнат границата на всяка фантазия. По отношение на робството в САЩ Елън Уайт пише:

“Бог наказва тази нация заради голямото престъпление на робството. Той държи съдбата на тази нация в ръцете Си. Той ще накаже Юга за греха на робството” (“Свидетелства”, т. 1, с. 264).

Критиците на Елън Уайт казват, че в това си изказване тя противоречи на Библията, защото нарича робството грях, а Писанието говори друго:

“А колкото за робите и робините, които ще имаш, от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини” (Левит 25:46).

Тези критици твърдят, че Библията никога не е твърдяла, че робството е добра и мъдра практика, но че трябвало да се прави разлика между лоша практика и грях. Библията никога не е определяла робството като грях.

В обяснението, което критиците дават, явно се изпуска една подробност – робството, за което говори Библията, е съвсем различно от робството, което е съществувало в Южните щати на Америка. Робството, както е било сред израилтяните, е имало смисълът на домашен прислужник, докато робството в Южните щати на САЩ… всички знаем, какво е било. Наистина ли то не може да се определи като грях? Ако не е било грях, тогава какво е било? Просто една немъдра практика?

5. Отношението на Елън Уайт към Библията.

Меко казано странно е да се правят опити да се докаже противоречие между писанията на Елън Уайт и книгата, която тя поставяла като върховен авторитет в поученията си. Целта на Елън Уайт винаги е била да води хората към Христос и към изследването на Свещеното писание. Тя прави това още в първата си книга публикувана през 1851 г.:

“Препоръчвам ти, скъпи читателю, Божието слово като правило за твоята вяра и практика. От това Слово ние ще бъдем съдени” (“Християнската опитност и възгледи на Елена Г. Вайт”, с. 64).

Елън Уайт никога не изменила на това си схващане. Много години по-късно тя написала:

“В Своето Слово Бог е дал на хората познание необходимо за спасението. Свещените писания трябва да бъдат приети като авторитетно, безпогрешно откровение на Неговата воля. Те са стандарт за характера, те разкриват ученията и представляват тест за живота” (“Божията удивителна благодат”, с. 198).

Това е само една от причините хората, които четат нейните книги, да имат засилен интерес към изучаването на Свещеното писание.

От начинът, по който критиците на Елън Уайт използват писанията й, личи, че не могат да схванат вестите й. Ако те бъдат разбрани в правилния контекст, няма да може да бъде открито противоречие с Библията. През целия си живот г-жа Уайт поучавала водейки се от Свещеното писание и изтъквала неговият авторитет и изключителна необходимост за всеки отделен вярващ и за църквата.

36
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

18 Comment threads
18 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
20 Comment authors
Heathrow

Каква е тази Елън Уайт дето все я цитирате или слагате в статиите си? Дори и да не противоречат на Библията аз нямам нужда от нейните писания. Теологията от преди 3 века си е теология от преди 3 века! Аз нямам нищо против каруцата, но ползвам автомобил. Едното е допринесло за другото – но само толкова. Нали не искате да кажете, че в последните 3 века човечеството, в теологично отношение, не е открило нищо съществено ново?! Ами тогава тази Уайт е някакъв теологичен гений! Чудо! Трябва да й вдигнат паметник и да пишат – От времето на тази жена, милиарди… Още »

ivanov

@Heathrow,Елена Уайт е трудно да се нарече пророчица,но тя има доста интересни писания относно верския живот на християните от седмия ден.Много от нейните твърдения са трудно възприемани от християните, които не познават добре нейните учения или са ги челе твърде малко.Същевременно,слабостта на човешкото естество и мислене, в някои от нейните книги прозира и това наистина води до някои противоречия.Все пак тя е живяла преди два века.Лично аз я възприемам като малко повече от проповедник теолог,автор на доста интересни книги”ВЕЛИКАТА БОРБА”,”ПАТРИАРСИ И ПРОРОЦИ”,”ЦАРЕ И ПРОРОЦИ”,”ИСТОРИЯ НА АПОСТОЛИТЕ” и др.Това са книги с ненадминато до сега съдържание.НО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ БОГОТВОРИ… Още »

Кремена Василева

Здравейте , Ники Димов , Преди известно време мои приятели адвентисти от седмия ден ми дадоха на чета книгата на Елън Уайт– /Великите личности на Библията/ с подзаглавие /Патриарси и пророци/ . Да ви кажа честно бях страшно смутена още от първата глава на тази книга- /защо грехът бе допуснат/. Прилича ми на приказки от 1001 нощ… Там въпросната Уайт описва неща , които ги няма в библията . Ето един цитат от тази глава – /Царят на всемира събра при себе си небесните множества и им изложи истинското положение на своя син , показа им връзката, която той поддържа… Още »

Точка

Не отписвайте тази жена!!!! Ако искате да сте подготвена.Съвет.А вие ако искате го приемай ъе

Елфи

http://forum.abv.bg/lofiversio.....l „Аз видях адвентистите, църквата и света пред трона. Аз видях група, която се покланяше пред трона, силно заинтересовани, докато повечето от тях стояха незаинтересовани и безгрижни. … Тогава Исус стана от трона и повечето от тези, които се бяха поклонили станаха с Него … Аз не видях един лъч от светлина да преминава от Исус към безгрижното множество, след като Той стана от трона те бяха оставени в съвършена тъмнина. … След това аз се обърнах и погледнах отново към групата, която все още се покланяше пред трона не, знаейки, че Исус е напуснал трона. … Сатана се появи… Още »

стамен кривошиев

@Елфи, Моля, не пренасяйте стила на цитирания по-горе форум тук! Елфи: „Аз видях адвентистите, църквата и света пред трона. Аз видях група, която се покланяше пред трона, силно заинтересовани, докато повечето от тях стояха незаинтересовани и безгрижни. … Тогава Исус стана от трона и повечето от тези, които се бяха поклонили станаха с Него … Аз не видях един лъч от светлина да преминава от Исус към безгрижното множество, след като Той стана от трона те бяха оставени в съвършена тъмнина. … След това аз се обърнах и погледнах отново към групата, която все още се покланяше пред трона не,… Още »

Карола Чолакова

Елфи, ето целия цитат от книгата: “Опитности и видения” от който вземате само част…. “Пред трона видях адвентния народ – църквата, и света. Видях две групи, едната преклонена пред трона с дълбоко внимание, а другата стоеше незаинтересована и безгрижна. Преклонените пред трона поднасяха молитвите си нагоре пред Него и гледаха на Исус; тогава Той се обръщаше към своя Отец и изглеждаше, че пледира за тях. Светлина излизаше от Отец към Сина и от Сина към молещата се група. В един момент видях извънредно силна светлина да се излива над народа пред престола. Но много малко хора я приеха. Мнозина я… Още »

стамен кривошиев

Кремена Василева: “Лично за себе съм приела , че само Библията е богоизлъчена книга . За мен написаното от Елън Уайт са художествени измислици без някаква голяма реална стойност . Цялата й книга е пълна с подобни описания , художествени измислици , написани с много фантазия , които обаче не съм чела в библията . Ако е богоизлъчено нейното слово и в него има неща , които ги няма в самата библия- то би трябвало да добавят книгите й към библията , като нещо допълнително дадено от бога , което го няма в библията . Ако книгите й са художествена… Още »

Кремена Василева

Мисля, че когато Бог е говорил чрез някого – па било и магаре – това е изрично упоменато в Словото т.е. Бог или Боговдъхновените пророци са отразили това чрез свидетелство в Писанието . Ако Бог е говорил чрез пророк – пророкът е споменат в Библията. Ако Бог обаче е говорил чрез някой пророк за неща малки и дребни , касаещи определен тесен кръг хора и това не е било нужно да се упомене в Писанието , означава , че от Божия гледна точка то е нещо дребно и частно – само за времето и само за хората , за които… Още »

стамен кривошиев

@Кремена Василева, благодаря за отговора! Кремена: Мисля, че когато Бог е говорил чрез някого – па било и магаре – това е изрично упоменато в Словото т.е. Бог или Боговдъхновените пророци са отразили това чрез свидетелство в Писанието . Ако Бог е говорил чрез пророк – пророкът е споменат в Библията. Ако Бог обаче е говорил чрез някой пророк за неща малки и дребни , касаещи определен тесен кръг хора и това не е било нужно да се упомене в Писанието , означава , че от Божия гледна точка то е нещо дребно и частно – само за времето и… Още »

Християнин

По тази логика Библията би тябвало да бъде допълнена, за да се запише, че елън уайт е пророк, както е записано в последствие и за Енох.

Кремена Василева

Благодарения на ей накива увъртания и философствания християнството се е разделило на хиляди църкви, секти, култове и деноминации. Ами – замазвайте нещата, измисляйте си хиляди доводи да философствате, може пък и да убедите някой, че Елън Уайт е пророчица със световна значимост. Наслаждавайте се на доводите си, които са значими само за вас – адвентистите. Но когато светлината във вас (адвентистите) стане пълна тъмнина – тогава – не знам… Имате право да си се изкривявате колкото искате във вярванията си и умуванията си. Дано в някой следващ етап от живота си видите по- ясно заблудите си и молите Бог да… Още »

стамен кривошиев

@Кремена Василева, Благодаря за оценките! Не можах да разбера каква е целта на Вашите коментари.Честна и безпристрастна дискусия на библейска основа ли, или желание на всяка цена да ме убедите да приема Вашето мнение? В последния Ви коментар няма нито един библейски стих в подкрепа на тезите Ви. Както няма и нито един аргумент, с който да посочите моите грешки. А само квалификации. С тези квалификации, които използвате, не си помагате. Дали това е изява на Божия Дух? И защо отделяте от ценното си време, за да четете адвентни сайтове, след като имате непоклатимо мнение по въпроса и не допускате… Още »

Митко

Мисля, че на някои хора Елън Уайт им е неудобна, защото осъжда много точно греховете им. Чел съм нейната литература и тя наистина пише по Библията. Просто понякога изпускаме някое изречение от Библията в бързото четене, което съвпада с неините писания. Разбира се, на първо място е Библията, и самата тя го казва, но смятам че тази жена е един от основните двигатели на църквата ни, що се отнася до човешките ръководители, но църквата на земята ръководи само Господ Исус Христос, а хората са му помощници. Нека ви припомня, че в апостолската църква апостол Павел е бил много деен, но… Още »

Жоро

Свалено от форуми… Тема: Адвентната църква Друга причина, поради която хората напускат адвентната църква е ограничението за изследване, което църквата поставя. В някои отношения адвентната църква ми прилича на Фараона, когато се опитваше да не позволи на Израел да напусне Египет. Той се опитваше да диктува начина, по който те искаха да отдадат поклонение на Бог. Първо, той им каза да отидат само мъжете, да оставят жените и децата си, след това, той искаше да задържи животните им, а се съгласи да пусне жените и децата. Но думите на Мойсей са важни, той каза, че дори и копито, няма да… Още »

Миролюб

Пречката един човек да бъде адвентист, който има лична връзка само с Христос все още съществува, и тази пречка е доктрината за Елън Уайт. Тя стои между вярващия в Христос и самия Христос. Ако даден вярващ не приеме Елън Уайт като истински пророк, той не може да бъде част от адвентната църква. Такъв човек няма да бъде кръстен. Аз все още си спомням, че е един от въпросите на моето кръщение беше за Елън Уайт, аз трябваше публично да заявя, че я приемам за истински Божий пророк. Така че ако адвентната църква е избраната Божия църква в последното време, както… Още »

стамен кривошиев

Ако ти не си убеден, че Адвентната църква е избраната Божия църква в последното време, защо тогава изобщо си решил да ставаш адвентист? Наясно ли си точно в какво вярваш? Наясно ли си, защо вярваш в това, в което вярваш? Вярваш ли, че пророческата дарба е необходима на вярващите в Христос до края на времето? Коя е причината, поради която не приемаш Елън Уайт като Божий пророк? На кои от критериите, на които трябва да отговаря истинският Божий пророк,тя не отговаря? Чел ли си изобщо нейните книги?Ако духовните дарби не са важни, защо са им посветени толкова много глави в… Още »

Митко

Искам да кажа, че първо Исус Христос по времето на евреите отпреди 2000 г. също е бил отхвърлян с довода: “Как може този грешен човек да се мисли за Бог!?” Като се има предвид че юдаизмът /религията на евреите/ е монотеистичен /единобожен/ това е звучало логично на пръв поглед, но работата е там, че Старият Завет е изпълнен с точни пророчества за Исус Христос, а неговият живот е доказателство за това, че е Божии Син. Апостол Павел също е имал пророчески дар и бил отхвърлен от някои места /както се вижда от посланията му в църквата е имало спорове за… Още »

Добринка Тончева

Широк е пътят на погибел, но тесен е и все повече се стеснява пътят на разумните, избрали да следват истината.
Който филосоства относно Божието Слово, той филосоства/ високоумничи и отхвърля и Божиите пророци, НО си натрупва учители/”пророци”, говорещи според желанието на безумното си сърце и следват упоритостта/ината на собственото си сърце, за погубление на душите си, а и на домовете си.
Яхушуа ХаМашиях – Господ Исус Христос, каза: Мене гониха, и вас ще гонят… Но който устои докрай, ще наследи вечния живот.
Който Богохулства, той и отрича Божията вестителка Елън Г. Уайт.

Пламен Шопов

Защо се занимавате да оборвате адвентистите. Те са подобни на йеховистите, не остъпват в това в което са клели. Оставете ги да се кланят на техните богове. Аз имам братовчед адвентист, който заявява, че няма ад. Просто те четат по друг начин Библията. Не си губете времето с тях, благоветсвайте за Исус Христос на тези, които искат да ви слушат. Има хора, които ни чакат да чуят добрите вести за спасението на нашия Господ и Бог Исус Христос. Идете при тях. Благоветсвайте!