Една от най-интересните библейски книги е книгата на пророк Даниил. Използвайки вълнуващия език на апокалиптичните символи и картини тя ни разкрива предстоящото и ни дава ясен и безпристрастен поглед върху историята и бъдещето на света и на християнската църква уверявайки ни, че колкото и могъщи да са силите на злото в нашия свят, един ден Бог ще установи Своето вечно царство на правда.

Пророчествата на Даниил заемат централна част в учението и проповедта на Църквата на адвентистите от седмия ден. Своята мисия и идентичност адвентистите откриват в книгата Откровение (Откр. 12:17; 14:6-12), а едно правилно изследване на Откровението минава през правилно разбиране на книгата Даниил. Така че изучаването както на Откровението, така и на книгата Даниил е неразривна част от проповедта на адвентистите.

Но литературната връзка между тези две книги не е всичко. Книгата Даниил съдържа едни от най-важните предсказания свързани с нашето време и близкото бъдеще, като началото и същността на Изследователния съд (Дан. 7:9-11, 26, 27; 8:13, 14, 26, 27; 9:22-27), кризата на последното време (Дан. 11:40-45) и установяването на Божието царство при Второто пришествие на Христос (Дан. 2:34, 35, 44, 45; 7:26, 27; 12:1-3). Тази книга прави достояние на всеки искрен изследовател важни детайли от спасителното дело и служене на Исус Христос. В нейното сърце и център е Исус. Така че правилното й разбиране е необходимост за всеки вярващ, който очаква и се подготвя за скорошното завръщане на своя Господ.

Тъй като първото видение в книгата Даниил ни посочва съвсем ясно, че за тълкуването му трябва да бъде прилаган историческия метод (Дан. 2:31-45), това е и методът, който адвентистите използват в тълкуването не само на книгата Даниил, но и на апокалиптиката като цяло. Той приема, че в събитията в апокалиптичната литература има развитие – те започват да се случват от времето на автора на книгата, минават през историята и нашите дни и стигат до Второто пришествие и отвъд него. Това е бил подходът към този специфичен вид литература и на протестантските реформатори, но за съжаление в наши дни адвентистите са едни от малкото, които все още го прилагат. Това води до сериозни различия с тълкуванията на другите християнски общества и е повод за постоянни дебати. Адвентистите споделят с радост и желание разбирането си върху книгата Даниил, защото тя е ценен водител не само в разгадаването на събитията от миналото, но и надежден ориентир в интерпретирането на случващото се по света днес и на това, което предстои в бъдеще. Сайтът Адвентисимо отделя място за изследвания във връзка с пророчествата на книгата Даниил и метода й на тълкуване.

Какво представлява апокалиптиката? Какво представлява книгата Даниил? Кои са главните школи по интерпретирането й?Книгата Даниил
Как познаването на макроструктурата на книгата Даниил помага за по-доброто разбиране на книгата? Какви други структури има в тази книга?Макроструктура на книгата Даниил
Кои са най-важните принципи, които трябва да се имат предвид в тълкуването на книгата Даниил?Тълкуване на книгата Даниил – I
Кои са основните характеристики на апокалиптичните пророчества?Тълкуване на книгата Даниил – II
Какви са царствата, за които се говори в книгата Даниил? Кое е четвъртото царство?Тълкуване на книгата Даниил – III
В какво се изразява връзката между виденията в книгата Даниил?Тълкуване на книгата Даниил – IV
Приложим ли е историческият метод в тълкуването на апокалиптичните пророчества, след като в тях се появяват текстове като Дан. 7:12?Тълкуване на книгата Даниил – V
Доколко е важно да се установи точното значение на думите в книгата Даниил за постигането на едно по-коректно тълкувание?Тълкуване на книгата Даниил – VI
Доколко е важно да се установят лингвинистичните връзки между различните части на книгата Даниил?Тълкуване на книгата Даниил – VII
Доколко е важно да се разбират думите в книгата Даниил в оригинал?Тълкуване на книгата Даниил – VIII
Какво представлява принципа „ден-година“? Кога трябва да се прилага по отношение на времевите периоди в апокалиптичните книги?Принципът „ден-година“ – I
При кои случаи трябва да се прилага принципа „ден-година“ в тълкуването на апокалиптичните времеви периоди?Принципът „ден-година“ – II
Какво научаваме за окултизма от книгата Даниил? Доколко е полезно допитването до окултни служители?Даниил и окултното
Кой може да разкрие бъдещето на света? Как е представено бъдещето на света в пророчеството от Дан. 2 гл.?Петте царства
Доколко е удачно тълкуванието, което вижда в калта и желязото в ходилата на образа от Дан. 2 гл. разделена и опитваща да се обедини Европа?Кал и желязо – I
Какво представлява тълкуванието виждащо папството в символа на калта от ходилата на образа в Дан. 2 гл.? Към кое тълкувание ни насочва рекапитулацията на книгата Даниил?Кал и желязо – II
Какво научаваме за молитвата от книгата Даниил?Даниил и молитвата
Как трябва да се разбира времевият период от пророчеството за седемдесетте седмици в Дан. 9:24-27? По хронологичен ред ли е подредена книгата Ездра или не?Пророчеството за седемдесетте седмици – I
Кой точно е указът, чрез който се разрешава възстановяването на Ерусалим според пророчеството за седемдесетте седмици?Пророчеството за седемдесетте седмици – II
В коя година е влязъл в сила указът на цар Артаксеркс за възстановяването на Ерусалим?Пророчеството за седемдесетте седмици – III
Какво представялват събитията описани в пророчеството на Даниил за седемдесетте седмици? Кога трябва да се изпълнят?Пророчеството за седемдесетте седмици – IV
Как са се изпълнили събитията от пророчеството на Даниил за седемдесетте седмици? Как прагматичният тест доказва, че това пророчество започва да тече от 457 г.пр.Хр.?Пророчеството за седемдесетте седмици – V
Как различните школи на тълкувание интерпретират пророчеството за седемдесетте седмици? Как интерпретират последната седмица от този период? Тълкуванието на коя школа е най-приемливото?Пророчеството за седемдесетте седмици – VI
Какво е предсказал пророк Даниил за отстъплението на църквата през Средновековието? На какво ни учи това?Отстъпление в църквата
За какво се отнася изразът „мерзостта на запустението“ от книгата Даниил?Мерзостта на запустението
За какво се отнасят времевите периоди в Дан. 12 гл.? Как те помагат за по-доброто разбиране на последното пророчество на Даниил?Времевите периоди в Даниил 12 гл.
Какво представляват някои от футуристките теории относно книгата Даниил предлагани от адвентни тълкуватели? Защо те не са приемливи за адвентистите от седмия ден?„Адвентният“ футуризъм и книгата Даниил – I
Кои футуристки теории относно книгата Даниил предлагани от адвентни тълкуватели съдържат изчисляване на времето на Второто пришествие? Какво в тях ги прави неприемливи за адвентистите от седмия ден?„Адвентният“ футуризъм и книгата Даниил – II
Как книгата Даниил представя времето за случване на Изследователния съд?Времето на съда в книгата Даниил
Кои са предпоставките, които трябва да се разбират в тълкуването на Дан. 11:40-45?Северният цар и времето на края – I
За какво се отнася пророчеството в Дан. 11:40-45? Кога трябва да очакваме да се изпълни?Северният цар и времето на края – II