Знамения за Второто пришествие

Начало/Други доктринални и библейски въпроси/Знамения за Второто пришествие

Часовник показващ дванадесет без петВторото пришествие на Исус Христос ще е най-великото събитие на земята, което предстои, както вече разгледахме в статията Второто пришествие на Исус Христос. Да, то не се е случило още, но е сигурно и предстои да се случи. И тъй като не от вчера се говори за неговата скорошност, някои въпроси около него са съвсем разбираеми: Колко скоро е това скоро? Можем ли да знаем точната дата на завръщането на Христос? Има ли поне нещо, по което да познаем, че Пришествието е наближило?

Свещеното писание посочва някои знаци, които трябва да служат за ориентири на очакващите Христос, че Пришествието Му ще се случи скоро. В голямата си част тези знамения са разкрити в т.нар. “есхатологична проповед” (проповедта свързана с времето на края на света) на Исус, която ни е предадена в Матей 24 гл., Марко 13 гл. и Лука 21 гл. Разбира се, и други части на Новия завет съдържат знамения за края на света. Степента на изпълнение на тези знамения би ни показала, дали Второто пришествие е наистина събитие, което предстои да се случи скоро или все още е нещо много далечно.

1. Интерес за времето на края на света.

При един случай учениците на Христос повдигнали въпроса за края на света. Кой може да ги обвини? Този въпрос винаги е бил интересен. Още повече, че едни думи казани от Исус не можели да не го предизвикат. Ето какво точно се случило:

“Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до теб. Колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! Ето, вашият дом се оставя пуст. Защото казвам ви, от сега няма вече да Ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господното име” (Матей 23:37-39).

Въпреки мощното влияние на служенето на Христос, евреите като народ Го отхвърлили и не Го признали за свой Цар. Затова и Той ги отхвърлил. И трябвало да направи нещо много драстично:

“И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма” (Матей 24:1).

Христос оттеглил присъствието Си от храма. Учениците чули ужасната присъда и видели Учителя си да излиза от храма, сякаш никога повече нямало да се върне там. И не искали да повярват на ушите и очите си. Възможно ли е техният любим храм да загуби Божието благословение? Затова поискали да “умилостивят” Исус. Отишли при Него и Му посочили зданията на храма. Дано се откажел от намерението Си! Отговорът не бил този, който искали да чуят:

“А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине” (ст. 2).

Не само че не излязло благословение от устата на Спасителя, но даже още по-ужасни неща трябвало учениците да чуят – храмът щял да бъде разрушен напълно. Вече се убедили, че предстои да стане нещо много сериозно. Исус не се шегувал. Затова те трябвало да разберат, какво точно предстои:

“И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при Него насаме и рекоха: Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на Твоето пришествие и за свършека на века?” (ст. 3).

Мисълта, че храмът ще бъде разрушен, не излизала от главите на апостолите. За еврейските разбирания това означавало край на света, а учениците свързвали края на света със славното Пришествие на Исус. Затова смятали, че храмът ще бъде разрушен при Неговото Второ идване в слава. Те свързвали Пришествието с разрушението на храма и искали да разберат точното време за това, както и дали има някакво знамение, по което да се познае, че е наближило. Какво им отговорил Христос? Не по-малко важно е и как Той им отговорил. И в крайна сметка, изследвайки казаното от Исус можем ли да стигнем до заключението, че Неговото пришествие е наближило?

2. Знамения за Второто пришествие.

По отговора на Исус се разбира, че Той се съобразява със схващането на учениците Му, че унищожението на храма ще се случи при Пришествието Му. Без да навлизаме в подробности за причината за това, този начин на поднасяне на Христовия отговор изисква да разглеждаме знаменията за Пришествието Му като пророчество с двойно изпълнение – първото случило се през I-ви век (времето на разрушаването на Ерусалим и храма) и второто случващо се непосредствено преди самото Второ пришествие.

Христос представил както знамения, които са уникални само за I-ви век (свързани конкретно с разрушаването на Ерусалим и храма), така и такива, които са общи и за двете епохи. Тук ще разгледаме само тези, които са общи както за времето на учениците на Исус (I-ви век), така и за последното поколение, което ще бъде свидетел на Пришествието. Знамения за края могат да бъдат открити и на други места в Новия завет, така че си струва да се спрем и на тях.

1) Знамения в религиозната сфера

Първото знамение, което Христос посочил на учениците Си, било свързано с религиозните убеждения на хората:

“Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в Мое име казвайки: Аз съм Христос, и ще заблудят мнозина” (Матей 24:4, 5).

Заблуждението в областта на религията ще е толкова разпространено, че трябвало Исус да започне Своя списък с него (виж и Марко 13:5, 6 и Лука 21:8). Фалшиви пророци и учители (Матей 24:11), дори фалшиви месии ще се появяват и ще въвеждат хора в заблуждение. Ще бъдат създадени обстоятелства фалшивите месии и учители да съществуват и да вършат пагубното си дело:

“Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните” (2 Тим. 4:3, 4).

За съжаление, именно готовността на много хора да последват измамата вместо истината ще осигури условия религиозното заблуждение да процъфтява преди Пришествието (виж 2 Сол. 2:11, 12). Но въпреки хаоса и заблудата в религиозния свят, истината за Христос ще достигне до всички краища на земята:

“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът” (Матей 24:14).

Добрата вест за Спасителя Исус Христос няма да бъде спряна и най-насъщните вести за последното поколение ще достигнат до всеки човек на земята (Откр. 14:6-12). Това няма да остане без съпротива и вярващите и проповядващи библейската истина Христови последователи ще бъдат репресирани както от властите, така и от нямащите никаква власт и дори от собствените си близки (Матей 24:9; Марко 13:9, 12, 13; Лука 21:12, 16, 17).

2) Знамения в политическата сфера

Христос продължил да изброява знамения:

“И когато чуете за войни и размирици, да не се уплашите, защото тия неща трябва първо да станат, но не е веднага свършекът. Тогава им каза: Народ ще се повдигне против народ и царство против царство” (Лука 21:9, 10).

Според Исус времето на края ще бъде едно размирно време, в което политическите конфликти и войните ще са нещо обичайно (виж и Матей 24:6, 7 и Марко 13:7, 8).

3) Знамения в моралната сфера

Спасителят се спрял и на духовността на хората преди завръщането Му:

“Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее” (Матей 24:12).

Много ще са хората живеещи във времето на Пришествието, които няма да могат да бъдат определени като духовни гиганти. Напротив. Ще цари почти повсеместен упадък (Матей 24:37-39; Лука 17:26-30), от който няма да избегнат дори вярващите:

“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му…” (2 Тим. 3:1-5а).

За съжаление, моралното падение ще засегне голяма част от изповядващите се за Христови последователи. Лицемерието ще бъде ежедневие.

4) Знамения в икономическата сфера

Един друг новозаветен автор, който е бил особено загрижен за социалната справедливост, разкрива, с какво ще се характеризира икономическата сфера и деловите отношения между хората преди Пришествието:

“Дойдете сега, вие богатите, плачете и ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелства против вас и ще пояде месата ви като огън. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, угоихте сърцата си като в ден на клане. Осъдихте, убихте Праведния и Той не ви се противи. И тъй, братя, останете твърди, до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докле получи и ранния и късния дъжд. Останете и вие твърди и укрепете сърцата си, защото Господното пришествие наближи” (Яков 5:1-8).

Експлоатацията и маменето на наетите работници ще характеризират последното време. Нечестността в деловите отношения ще бъде нещо обичайно и ще води до обогатяването на някои.

5) Знамения в природния свят

Но… и това не е всичко. Христос продължил със списъка Си:

“И ще има големи трусове, и в разни места глад и мор…” (Лука 21:11а).

Исус предсказва увеличаване на земетресенията и случването на много големи такива. Бедствия, глад и болести също ще бъдат характерни за времето на края (виж и Матей 24:7 и Марко 13:8).

6) Космични знамения

Не само природата на планетата ни, но и космосът ще свидетелства за наближаването на края на всичко:

“…ще има и ужаси и големи знамения от небето… И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите…” (Лука 21:11б, 25а).

Видимите с човешко око небесни тела ще предизвикат ужас у хората (Лука 21:26) и ще послужат за знаци за наближаващия край. Изглежда тези знамения са много важни, защото евангелист Марко дал повече подробности:

“Но през ония дни, подир оная скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят” (Марко 13:24, 25).

Странни явления свързани със слънцето, луната и звездите ще накарат хората да се замислят за приближаващия край (Матей 24:29; Марко 13:24, 25).

3. Колко скоро е Пришествието на Христос?

И така, вече имаме доста подробен списък със знаци, които според Христос ще се случат, когато Неговото завръщане наближи. Можем ли да ги видим изпълнени днес? Когато изследваме религиозната, политическата, моралната, икономическата сфери и природния свят, можем ли да открием днес да се случват изброените от Христос знамения? Категорично да!

1) Състоянието в религиозната сфера

Не се изисква някакво много специално наблюдение, за да се установи тоталното религиозно объркване в съвремието ни. Фалшиви месии, пророци и учители никнат като гъби след дъжд и повличат след себе си групи и дори множества от хора. Въпреки заблудата обаче добрата вест за Христос се проповядва навсякъде по света и хора от различни религии, общества и съсловия приемат Исус за личен Спасител. На някои места християните са подложени на жестоки гонения само заради това, че вярват и служат на Христос.

2) Състоянието в политическата сфера

В цялата земна история много войни са поразявали човечеството, но те никога не са били така глобални и разрушителни както през последното столетие. Първата и Втората Световни войни причинили повече нещастия и страдания от всички предишни войни, взети заедно. Въпреки последиците от Втората Световна война и декларираното желание на нациите да живеят в мир, продължава да има войни, които взимат милиони жертви.

3) Състоянието в моралната сфера

Духовният упадък на християнството е довел до пренебрегване дори на Божия закон в църквата и в живота на вярващите. Мнозина даже стигнаха до там да вярват, че Христос е премахнал закона и че християните не са вече длъжни да го съблюдават. Това пренебрежение към Божия закон води до нарастване на престъпността и неморалното поведение. До нас непрестанно идва информация за увеличаващата се престъпност и изобщо не е необходимо излагането на някаква статистика за това.

Пренебрегването на Божия закон разруши границите на скромност и чистота и откри път за всяка неморалност. Днес сексът се въздига в култ и се разпространява чрез интернет, кино, телевизия, песни, списания, реклами, танци и т.н. Сексуалната революция доведе до увеличаване на разводите, морални отклонения като “свободен брак”, порнография, изнасилване на деца, ужасяващо число аборти, широко разпространен хомосексуализъм, масово разпространение на венерически болест и на СПИН.

4) Състоянието в икономическата сфера

Непрекъснато увеличаващата се пропаст между богатите и бедните е едно от най-характерните явления на икономическия ни живот. Потискането на работниците, ограбването от правата им и злоупотребата с тях, чрез което малко на брой увеличават собственото си състояние, може да бъде открита навсякъде и води до постоянно напрежение и недоволство.

5) Състоянието в природния свят

Всички наблюдаваме едно огромно увеличение на природните бедствия през последните години. Ето една статистика на разрушителните земетресения на Британското научно дружество:

I-ви век – 15; XIII-ти век – 115; XV-ти век – 174; XVI-ти век – 253; XVII-ти век – 378; XIX-ти век – 2119; първите 30 години на XX-ти век – около 2000. Увеличаването на броя на разрушителните земетресения през вековете е ужасяващо.

Глад е имало често в миналото, но не и в такъв мащаб, какъвто е в последните десетилетия. Никога преди светът не е имал милиони хора, страдащи от глад или недояждане, а изгледите за бъдещето не са по-светли.

6) Откровението на космоса

Макар и днес учението за Второто пришествие и неговата скорошност да е важна част от веруюто на почти всяка християнска деноминация, това не винаги е било така. През Средновековието то е било почти изцяло забравено и е трябвало да бъде възвърнато в проповядването на Християнската църква. Едно природно и две космични знамения са помогнали за това. Лисабонското земетресение от 01.11.1755 г., “Тъмният ден” от 19.05.1780 г. и “Големият метеоритен дъжд” от 13.11.1833 г. обърнали вниманието на милиони към Второто пришествие на Христос и края на света. В тези явления те видели изпълнение на Христовите думи в есхатологичната Му проповед и усетът за наближаващия край на света бил възвърнат. Мнозина започнали да изследват пророчествата за Второто пришествие и днес то отново е част от учението на Християнската църква.

Предвид сходството на представените от Исус космични знамения (Матей 24:29; Марко 13:24, 25) с описанието на Господния ден от пророк Йоил (Йоил 2:30, 31), можем да допуснем, че същите тези знамения ще се случат отново непосредствено преди Второто пришествие (Матей 24:29, 30; Марко 13:24-26). (За още пророчества и знамения за края и за степента на тяхното изпълнение говорим в статиите Краят според книгата Откровение – I и Краят според книгата Откровение – II).

Макар и някои от знаменията за Второто пришествие да са все още в някакъв начален стадий на изпълнение, повечето вече са се изпълнили или се изпълняват пред очите ни с голяма прецизност. Това е ясно указание, че нашият Спасител ще се завърне скоро. Затова собствената ни подготовка и тази на другите хора за посрещането Му трябва да се превърне в най-важния ни приоритет.

4. Подготовка за края.

Но не е ли възможно да се знае точното време на Второто пришествие? Това сигурно е съвсем естествен въпрос. Дори учениците на Христос Му го задали на два пъти (Матей 24:3; Деян. 1:6). Но отговорът бил винаги един и същ:

“А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец” (Матей 24:36).

“Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт” (Деян. 1:7).

Колкото и да им се иска, очакващите Спасителя няма да знаят не само деня и часа, но и месеца и годината на Неговото завръщане. Те са скрити и ще останат скрити от тях. Това обаче изобщо не е фатално, защото Христос описал ясни знамения, които ще подскажат, че то е наближило (Матей 24:32, 33; Марко 13:28, 29; Лука 21:29-31). В тях очакващите Господа откриват Исусовото свидетелство, че Той идва скоро и затова полагат всички усилия да се подготвят да Го посрещнат. Тези знамения не ги плашат. Точно обратното:

“А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава” (Лука 21:28).

Очакващите Христос гледат радостно на случващите се знамения, защото знаят, че окончателното им избавление наближава. Макар и да не знаят точното време на завръщането на Исус, те могат да бъдат подготвени за това събитие:

“Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината” (1 Сол. 5:4, 5).

Тук апостол Павел използва картината на внезапното идване на крадец, с която Христос Си послужил в есхатологичната Си проповед:

“Затова бдете, защото не знаете, в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел, в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде” (Матей 24:42-44).

Времето на Пришествието на Христос не се знае, но вярващите могат така да живеят докато чакат, че да не бъдат заварени неподготвени, когато Исус се завърне. Това е светлината, в която живеят чакащите Христос. Това е един специален вид чакане:

“Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син” (Лука 21:36).

Препоръката на Божието слово е много ясна – трябва да бъдем будни (Марко 13:33, 35-37). А будността се поддържа от истинското желание Христос да се завърне. Необходимо е така да опознаем Исус сега, така да бъдем пленени от Неговия изящен характер и любов към нас, че да започнем ден и нощ да копнеем Той да се завърне. Така ще бъдем винаги будни, ще внимаваме на знаменията на времето и Второто пришествие няма да ни завари неподготвени.

Точното време за завръщането на Христос ще остане неизвестно, но на очакващите Го са разкрити конкретни знамения, които оказват неговата близост. Тяхното изпълнение е уверение за всеки последовател на Исус, че Пришествието Му ще бъде скоро и подготовката за него е от първостепенно значение.

2
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
Krasimira

В Иойл 3 глава няма 30 и 31 стих