Едно пророчество за раждането на Исус

Начало/Други доктринални и библейски въпроси/Едно пророчество за раждането на Исус

Мария с МладенецаЕдна от най-любимите теми на библейските пророци е идването на Спасителя. С вълнение и възхищение те говорят за бъдещия Месия, Който ще донесе истинското освобождение на Неговия народ – освобождение от робството на греха. Десетки и десетки са пророчествата, които описват живота и мисията на Изкупителя векове преди Той да се появи. Те са толкова значими, че формират може би най-важният раздел пророчества в Свещеното писание – месианските.

Интересното е, че едно от най-известните пророчества за Спасителя като че ли остава недостатъчно добре разбрано и сигурно затова е предизвиквало големи дебати през годините, а продължава и до днес. Това е пророчеството за раждането на Месията от девица. Намираме го в книгата на пророк Исая:

“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил” (Исая 7:14).

Не изглежда толкова сложно, нали? И все пак може да доведе до объркване. Нека да разгледаме интерпретациите на това пророчество и да се опитаме да разберем, какво точно казва то.

1. Интерпретации на Исая 7:14.

Има различни тълкувания на пророчеството от Исая 7:14.

Един по-либерален теолог би предложил, че този текст никога не се е отнасял за Исус Христос, но евангелист Матей го е приложил за Него след години. Иначе пророчеството (ако изобщо може да се нарече пророчество) се отнася за някой съвременник на пророк Исая. Неговият аргумент би бил контекста. Ето какво казва той:

“И Исая рече: Слушайте сега, доме Давидов, малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, та ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Сгъстено мляко и мед ще яде, когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто. Защото преди да се научи детето да отхвърли лошото и да избира доброто, тая земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти, ще бъде изоставена” (Исая 7:13-16).

Всеки изследовател на Свещеното писание знае, че тълкуването на един текст винаги трябва да се съобрази с неговия контекст. Това е желязно правило. Контекстът тук е много ясно указание, че Исая трябва да има предвид раждането на дете, което ще е знамение за народа под управлението на Ахаз (виж Исая 7:10-12) и че докато то е още малко, Израил ще бъде освободен от натиска на Асирия и Египет. Това дете трябва да е било в царския двор, за да може Ахаз да го вижда непрекъснато и то да му служи за знамение. Някои предполагат, че може да става дума за син на Исая.

Един по-консервативен тълкувател обаче не би търсил никакъв вид изпълнение на това предсказание по времето на Исая и би видял в него само едно директно месианско пророчество с едно-единствено изпълнение – в лицето на Исус от Назарет. Неговият аргумент би бил приложението, което друг боговдъхновен автор прави на това предсказание след години. Говорейки за раждането на Исус Христос от девицата Мария евангелист Матей казва:

“А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ‘Ето девицата ще зачне и ще роди син, и ще го нарекат Емануил’ (което значи Бог с нас)” (Матей 1:22, 23).

Тук боговдъхновеният писател Матей пише с убеденост, че раждането на Исус Христос е изпълнение на пророчеството на Исая. Евангелистът подчертава, че то се е случило, “за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка”. Следователно, Исая трябва да е имал предвид само раждането на Месията.

И така, две различни виждания и не можем да отречем, че и двете имат своите основания. Къде е истината? Либералното или консервативното тълкувание е правилното?

Както се случва често, истината е някъде по средата. Въпросът е, че това пророчество може да се разбере правилно, само ако се разбират един специфичен вид класически пророчества, които са свързани с един особен вид изразност, която на практика доминира Стария завет – класическите типологични пророчества.

2. Типология в Свещеното писание.

Какво трябва да разбираме под понятието “типология”? Следната дефиниция е може би най-точната: Под вдъхновението на Светия Дух дадено лице или събитие в Свещеното писание загатва за бъдеща действителност. Значи тук имаме предсказване на бъдещето, но като предсказание служи определена личност или някаква случка.

В Стария завет “тюпос” (типът, прототипът) предварително обрисува нещо, което трябва да се случи или някой, който трябва да дойде. Това, което е обект на предварително обрисуване, се нарича “антитюпос” (“антитип” – “истинското”, “оригинала”). Към “тюпос” (типа, прототипа) принадлежи само един “антитюпос” (оригинал) – типът обрисува само един антитип.

Обикновено антитипът е Исус Христос. Веднага трябва да уточним, че това, че понятието “антитип” е използвано за Исус, не означава, че Той е натоварен с негативен характер заради представката “анти”. Това означава, че Исус е обратното на “типа”, на предобраза. А обратното на предобраза е… образа, оригинала. Исус е оригиналът!

Библията сама посочва типа и антитипа. Ако смятаме, че даден боговдъхновен автор използва някакъв образ или събитие като тип на някой или нещо от бъдещето, трябва друг боговдъхновен автор да го потвърди.

2.1. Типологични месиански пророчества

Типологията има пророчески характер. Затова обикновено свързваме типологията с пророчествата. Макар и да не можем да наречем всеки “тюпос” пророчество, то има и типологични (индиректни) пророчества. Типологичното пророчество предсказва бъдещето чрез лица и събития.

В момента ни интересуват месианските типологични пророчества. Най-много типология откриваме по отношение на Месия:

“Адам, който е образ (/гр./ “тюпос”) на Бъдещия (Исус)” (Римл. 5:14).

Месианските типологични пророчества имат повече от едно изпълнение, докато стигнат кулминацията си в личността на Месия. Често пъти стигат до първото Му идване и преминават към славното Му Второ идване.

Типологията е непрекъснатото Божие действие, което води до окончателното спасение в Исус Христос. Когато поучавал, Исус правил правилните приложения на типологичните образи и пророчества от Стария завет. Той застъпвал идеята, че е дошло времето на оригинала и на изпълнението на символите. С учудващи претенции Той заявил, че е повече от Йона (Матей 12:41), че в Него има повече от мъдростта на Соломон (Матей 12:42), че е повече от храма (Матей 12:6).

2.2. Директни месиански пророчества

За да стане по-ясно, ще сравним месианските типологични пророчества с месианските директни пророчества.

Директни месиански пророчества имаме, когато старозаветен пророк прави предсказание, което се отнася само за Месия. Следователно, те имат само едно изпълнение в Месията и предсказват бъдещето чрез Божието слово (с конкретни думи, а не чрез лица и събития).

Да разгледаме един пример:

Директно месианско пророчество за месторождението на МесиятаТук имаме предсказание за месторождението на Месията – че то ще се случи в градчето Витлеем. Както виждаме, предсказанието се е изпълнило точно – Исус се родил във Витлеем. Това е директно месианско пророчество и има само едно изпълнение.

Да разгледаме друг пример:

Директно месианско пророчество за влизането на Месията в ЕрусалимСпоред друго предсказание Месията ще влезе в Ерусалим с царско достойнство, но и в бедност. Как се е изпълнило? Исус влезъл точно по този начин в Ерусалим. Това също е директно месианско пророчество, което има само едно изпълнение.

И така, виждаме, че чрез директните месиански пророчества се прави предсказание свързано с Месията директо чрез думи и изпълнението им е само едно – в лицето на Исус Христос.

Разбирайки особеностите на директните месиански пророчества ще ни бъде по-лесно да разберем типологичните. При тях отново имаме предсказване на бъдещето във връзка с Месията, но чрез използване на определени лица или събития. С други думи, след даването на пророчеството първо трябва да се появи предсказаното лице, което от своя страна служи като пророчество за Месията. Значи първо имаме едно изпълнение на пророчеството в лицето, което трябва да се появи (тюпос) и след това имаме повторно изпълнение в Исус Христос (антитюпос). Точно това откриваме в пророчеството от Исая 7:14!

3. Тълкувание на Исая 7:14.

Имайки предвид всичко казано дотук пророчеството от Исая 7:14 започва да става по-ясно. Нека пак да го видим:

“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил” (Исая 7:14).

Както вече разгледахме, според евангелист Матей това пророчество се е изпълнило в лицето на Исус Христос. Не можем обаче да пренебрегнем неговия контекст:

“И Господ говори още на Ахаз казвайки: Поискай си знамение от Господа твоя Бог. Искай го или в дълбината, или във висината горе. Но Ахаз рече: Не ща да искам, нито ще изпитам Господа. И Исая рече: Слушайте сега, доме Давидов, малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, та ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще го нарече Емануил. Сгъстено мляко и мед ще яде, когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто. Защото преди да се научи детето да отхвърли лошото и да избира доброто, тая земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти, ще бъде изоставена” (Исая 7:10-16).

Контекстът изисква да приемем, че това пророчество касае цар Ахаз, на когото се налага да избира, дали да се присъдени към Асирия или към Египет. Детето, което ще се роди, ще служи за знак на царя, че Господ е с него и той не трябва да избира никое от двете враждуващи царства.

Защо тогава Матей твърди, че Исая говори за раждането на Месията? Защото това пророчество не е месианско директно, а месианско типологично пророчество. Първо то се отнася за цар Ахаз – ще се роди дете като знак за политическото освобождение на един народ. Раждането на това дете е тип на раждането на Месията. Второто изпълнение на пророчеството е в Исус – ще се роди Дете, Което ще донесе освобождение от робството на греха за всички хора.

Ето няколко допълнителни детайли, които потвърждават тази идея:

1) Думата за девица използвана от Исая може да означава и млада омъжена жена. Въпреки че в еврейския език има специална дума за девица, тук тя не е използвана.

2) Когато Матей казва, че се е изпълнило пророчеството на Исая, той използва гръцката дума “плероо” – “изпълвам със значение”, т.е. раждането на Исус е изпълнило със значение пророчеството на Исая. Това допуска, че пророчеството вече е имало изпълнение по времето на Исая, но сега, в лицето на Исус, то се изпълва с по-дълбоко значение.

3) Името на детето, което трябвало да се роди, било Емануил. Ако пророчеството беше месианско директно и се отнасяше единствено и само за Исус, Той също е трябвало да се казва Емануил.

Да представим идеята на това пророчество по друг начин:

Детето родено по времето на Ахаз (и Исая) е изпълнение на Исаевото пророчество. Раждането на Исус е изпълнението на Исаевото пророчество. Защото това пророчество е месианско типологично, а не месианско директно.

Единствено познаването на типологията в Свещеното писание помага за правилното разбиране на едно от най-известните пророчества за Месията – раждането на Спасителя от девица. Първото изпълнение на пророчеството е по времето на Исая, но истинското му изпълнение е в лицето на Исус Христос.

19
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

9 Comment threads
10 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
Теодора Николова

Благодаря за задълбочения теологичен коментар и за коректното отношение към библейските текстове.

стамен кривошиев

Ники Димов: “Думата за девица използвана от Исая може да означава и млада омъжена жена. Въпреки че в еврейския език има специална дума за девица, тук тя не е използвана.” Стамен: Тъй като не знам еврейски език, коя точно е тази специална дума за “девица” в еврейския език? Какъв е точният превод на използваната тук /В Исая 7:14/дума в еврейския оргинал? Млада омъжена жена ли? Ако е така, защо тогава във всички английски преводи се използва думата virgin, която означава “девица”? И още нещо, в какво точно е трябвало да се изразява знамението за цар Ахаз, ако раждането е следвало… Още »

стамен кривошиев

Ники Димов: “Естествено, че жената родила Исус, е девица, защото Неговото раждане трябва да бъде уникално и отличаващо се от останалите.” Стамен: Да, но тази уникалност и отличителност е резултат, а не цел на самото раждане. Исус се е родил от девица, заченат от Светия Дух, защото това е бил единственият начин да бъде 100% човек и в същото време 100% Бог. Това е единственият начин да стане вторият Адам и като такъв- баща на божествено-чавешкото семейство. И от тук- това е единственият начин, за да може да се осъществи спасителният план. Защото иначе не бихме могли да бъдем осиновени… Още »

RemaTe

3) Името на детето, което трябвало да се роди, било Емануил. Ако пророчеството беше месианско директно и се отнасяше единствено и само за Исус, Той също е трябвало да се казва Емануил.

И точно така се е казвал!

Ники Димов: “Дори и при липса на исторически данни не виждам основания да се съмнявам, че пророчеството на Исая се е изпълнило точно, както той го е казал.”

Но когато ги има, по някога ни дават онование, да се съмняваме.

Приеми това като медитация приятелю.

RemaTe

Много неща умишлено са прикрити, но ние търсим ( посочваме ) Истината с теб. Отказвам да посоча за сега този Емануилов факт. Но по околен път да погледнем Лука и Матей. 23. Иисус, когато начеваше служението Си, беше на около трийсет години, и беше, както мислеха, син Йосифов, Илиев…. ( Лука ) 16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос ( Матей ) Илиев до Натанов-цар Давидов ——- цар Давидов- Соломонов до Иаков Иосифа Иосифа Иначе ти симптизирам много, прочел съм само тази тема, и още една ( Прагматично доказателство за годината 457 г.пр.Хр.… Още »

RemaTe

Хубаво е да помислим над родословията това е много добра посока. Но може би тук публично не му е мястото. Ако пожелаеш изтрий ми постовете, та да не хукне да дири някой сензации. Имаш ми пощата.
За човека е важен Христос все пак, а не личноста Исус.

Една молба, най-близка дата на разпване 28.04.0032. Имало е затъмнение! Небето не лъже, Евангелието също. За да има земетресение е имало и затъмнение. Ето как камъка е отвален. Провери Пасхата и деня ако имаш надеждни календари.

Науката докаже едно и излъже за друго:

RemaTe

Нима Божията сила не върти планетите и не поддържа тяхното равновесие? Това че науката изключва Бог и обяснява чисто механически явленията във вселената, показва колко е далече от религията. И ако има нещо дълготрайно и недокоснато от човека, то може да се намира в небето. Един или няколко документа за 2000г. може да претърпят промени от всякакви гледни точки. И един ден пред нас седят куп противоречия, който са напаснати образно казано, да се изчисти до максимум конфликта между тях. Но ако човек погледне в света днес вижда не нещо друго, а няколко религии който твърдят че истината е в… Още »

RemaTe

Личноста Исус. Тук на помощ ще повикаме г-жа Уайт. От нея узнаваме че новородения Исус е бил около 40 дни да предположим във Витлем, и тогава е занесен в Йерусалим. Напълно вярно е това при условие че го разглеждаме от гледната точка на Лука. Тук е яслата в която е роден и пастирите, после обрязване според закона след това кръщенето в Йерусалим. И тъй като смесваме Матей се появяват и мъдреците, който идват да се поклонят както и пастирите на младенеца. Това нещо би трябвало да се случи в рамките на тези 40 дни. Възможно е също и да е… Още »

RemaTe

Не смятам че всяка година Йосиф и Мария са ходели на пасха, от точката където Лука започва. Именно Йосиф се е побоял от Архелай, че се стига да откаже указанията от Ангела Господен. Явно е че той пътува към Иудея. И трябва наистина да си уплашен до смърт, та да се налага, Бог да те препраща в Назарет. Да пропуснем факта че пренебрегваш наставленията от Ангела Господен. И едва ли Йосиф е стъпвал в Иудея докато Архелай е бил там. Това би обогатило логичната история която разказваш по горе с малки корекции. Но защо му е тази излишна беда на… Още »