Природата на пророчествата – I

Начало/Други доктринални и библейски въпроси/Природата на пророчествата – I

Отворена БиблияЕдна от най-добре познатите характеристики на Божиите пророци е изпълнението на техните предсказания. Този важен критерий за разпознаване на истинския пророк е представен още в Петокнижието:

“Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз не съм му заповядал да говори или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем, коя дума Господ не е казал? Когато някой пророк говори от Господното име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът я е говорил надменно, да се не боиш от него” (Втор. 18:20-22).

Така прочетен този текст заявява недвусмислено, че пророчествата дадени от Божиите пророци трябва да се изпълняват. Означава ли според този текст тогава, че всяко казано пророчество задължително трябва да се изпълни и че ако не се изпълни, тогава този пророк със сигурност не е от Бога? Можем ли въз основа на този текст да твърдим, че никакви условия не оказват влияние върху изпълнението на някои пророчества? Има ли условни пророчества?

Без да си поставяме за цел да обясним обстойно този въпрос, нека да се опитаме да разберем нещо повече за природата на библейските пророчества.

1. Разглеждане на контекста.

За никого не би трябвало да е изненада опита ни да разберем въпросния текст по-добре като изследваме неговия контекст. Тъй като той е в самия край на своята логически обособена единица, ще трябва да разгледаме неговия предшестващ контекст, който започва с Втор. 18:9:

“Когато влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, недей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи” (Втор. 18:9).

Мойсей предупреждава израилтяните, че те не трябва да следват практиките на езическите народи живеещи в Ханаан. За кои точно практики става дума?

“Да не се намира между теб някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън; никой чародей, астролог, гадател или омаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа и поради тия мерзости Господ твоят Бог изгонва тия народи от пред теб. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Защото тия народи, които ще завладееш, слушат астролозите и чародеите, но на теб Господ твоят Бог не е позволил това” (ст. 10-14).

Мойсей предупреждава за опасността от езическите ясновидци и прорицатели. Слушането им е една от основните причини Господ да изгони тези племена, а на Своя народ Той категорично забранява контакта с такива окултни служители.

Следователно характеристиката на истинския пророк – изпълнението на неговите пророчества – се дава в контекста на действието на езическите пророци. Целта на това описание на Божиите пророци е те да бъдат откроени от фалшивите. Това веднага ни показва, че тук нямаме цялостно изчерпване на теологията за пророците и пророчествата. Не е възможно това да се направи в три стиха. Пророчествата заемат около 1/3 от Свещеното писание. Би било несериозно да сметнем, че всичко, което е необходимо да знаем за тях, се представя в три стиха. Това, което виждаме да се прави тук, е сравнителен анализ – сравняване на езическия пророк с Божия – как да бъдат различени. Ако искаме да разберем повече за природата на пророчествата, трябва да разгледаме и други стихове, които третират същата тема.

2. Обещаният пророк.

Обясненията на Мойсей продължават и това е другата част от контекста на разглеждания текст:

“Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред теб, от братята ти пророк, както е въздигнал мен, него слушайте. Според всичко, което ти просеше от Господа своя Бог при Хорив, в деня, когато се събрахте, като казваше ти: Да не чуя вече гласа на Господа моя Бог и да не видя вече тоя голям огън, за да не умра. Тогава Господ ми каза: Добро е това, което рекоха. Аз ще им въздигна отсред братята им пророк, както съм въздигнал теб и ще туря думите Си в устата му; и той ще им говори всичко, което Аз му заповядвам. А който не послуша думите Ми, които той ще говори в Мое Име, Аз ще искам ответ от него” (Втор. 18:15-19).

След като казва, че Господ не позволява на израилтяните да слушат езическите пророци, Мойсей ги насочва, кого да слушат. Това са наставленията за завладяването на Обещаната земя, където Мойсей няма да дойде с тях. Но това не означава, че живеейки в Ханаан Израил няма да има специално ръководство. Господ ще им въздигне пророк, който ще бъде подобен на Мойсей – Господ ще тури думите Си в устата му, също както направил с Мойсей.

Даденото описание ни кара много лесно да мислим за Месията. Така го прилагат и новозаветните писатели (Деян. 3:22, 23; 7:37). Но очакваното голямо сходство на обещания пророк с Мойсей изисква да приемем, че тук се визира определен пророк, който ще бъде предобраз (тип) на Месията (т.е. тук Мойсей прави едно месианско типологично пророчество). Кой е този пророк? Можем да допуснем, че става дума за Исус Навин, наследникът на Мойсей. Но в даденото описание не се казва, че този пророк ще въведе израилтяните в Обещаната земя, а по-скоро че ще има функция подобна на Мойсеевата при Хорив – нещо свързано със завета. Исус Навин бил пророк, но за него се казва, че той основно трябвало да разчита на Урим и Тумим за разбирането на Божията воля, което го прави пророк различен от Мойсей (Числа 27:18-21). А пък и самият Исус Навин говорейки за своето съвремие при завършването на книгата Второзаконие казва:

“Не се издигна вече в Израил пророк като Мойсей, когото Господ познаваше лице с лице” (Втор. 34:10).

Щом като този пророк-предобраз на Месията не е Исус Навин, тогава кой е? Еврейската традиция посочва Еремия като обещания пророк. Забележете сходството между описанието на обещания пророк и призоваването на Еремия:

Сравнение между обещаният от Мойсей пророк и Еремия

И в двата случая Господ поставя думите Си в устата на пророците. И в двата случая слушането или отхвърлянето на тези пророци е съдбоносно.

Обещаният пророк трябва да е подобен на Мойсей. При своето призоваване Мойсей пожелал да отхвърли Божествената поръчка с оправданието, че има проблем с говора (Изх. 4:10). Първата реакция на Еремия при призоваването му за пророк била същата като на Мойсей:

“Тогава рекох: О, Господи Йехова! Ето, аз не зная да говоря, защото съм дете” (Ерем. 1:6).

Вземайки под внимание и многото други връзки, които съществуват между книгите Второзаконие и Еремия, можем да заявим със сигурност, че пророкът-предобраз на Месията, за който говори Мойсей на израилтяните, е Еремия.

Защо беше нужен целият този анализ на обещаният пророк? Не само защото той е част от контекста на Втор. 18:20-22. Тук ни се посочва една много важна връзка с пророк, който може да ни даде по-големи детайли по отношение на природата на пророчествата. Вече разбрахме, че разглежданият текст от Втор. 18 гл. е твърде кратък, за да изчерпи въпроса за естеството на пророчествата. А текстът за обещания пророк ни дава насока, къде да търсим още разяснения по темата.

3. Изпълнимост на пророчествата.

Така, след като вече е дал разяснения относно езическите пророци и е направил предсказание за идването на пророк подобен на него, Мойсей казва:

“Но пророк, който дръзне да каже от Мое име дума, която Аз не съм му заповядал да говори или който говори от името на други богове, тоя пророк да умре. И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем, коя дума Господ не е казал? Когато някой пророк говори от Господното име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът я е говорил надменно, да се не боиш от него” (Втор. 18:20-22).

С други думи, това представяне на характеристиката на Божиите пророци не стои само във въздуха. То стъпва на оформен вече контекст занимаващ се с темата за пророчеството. Тук се споменават пророци, които говорят от името на други богове, което отново ни навежда на мисълта, че Мойсей сравнява езическия пророк с Божия и се мъчи да ги открои ясно. Археологическите проучвания от последните десетилетия разкриват много голямо сходство между египетските, месопотамските и специално ханаанските пророци и израелските пророци. Затова не е чудно, че Мойсей е търсел тези характеристики, които открояват Божиите пророци от езическите, за да не бъдат хората заблудени.

Кое е характерното за езическите предсказания? Те не съдържат морален елемент във вестите си. Ако езическите пророци осъждат някого, това са основно другите народи, не техния собствен. Затова езическите предсказания представляват просто едно разкриване на бъдещето – какво ще се случи. Също като предсказанията на езическите пророци днес.

Пророческите вести на Божиите пророци са много по-обхватни. Те не са изцяло предсказания, а могат да съдържат предсказания. Направените предсказания могат да бъдат свързани с моралния живот и заветната верност на Божия народ. Бъдещето, както те го предсказват, може да има отношение към верността и послушанието към Бога. Те осъждат на първо място собствения си народ.

Тъй като изпълняемостта на пророчествата не е единствената страна на въпроса за пророчествата (тази тема е много обширна), това ще рече, че не можем да разглеждаме текстът от Втор. 18:20-22 като цялостно обяснение на природата на пророчествата. Нужна ни повече информация. Къде можем да я намерим? Самият Мойсей ни насочва – обещаният пророк, който Господ ще въздигне подобно на него, ще има какво да ни каже по този въпрос.

Изследването на контекста на Втор. 18:20-22 показва, че тук Мойсей не разкрива цялата природа на пророчествата правени от Божиите пророци, а ги сравнява с тези на езическите прорицатели. Нужна е още информация по въпроса за изпълняемостта на пророчествата на Божиите пророци.

Прочетете и статията Природата на пророчествата – II, където ще разберете, какво обещаният от Мойсей пророк Еремия има да каже за природата на някои пророчества, има ли неизпълнени пророчества и проблем ли е това.

12
Оставете коментар
Моля, имайте предвид, че ще бъдат публикувани само коментари написани на кирилица! Поради защитата на сайта от спам коментарите се публикуват с известно закъснение. Благодарим ви за разбирането!
Всички полета са задължителни. За повече информация относно правенето на коментари прочетете Условия за ползване.

5 Comment threads
7 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
Jovan

Прочете тази книга. Адвентизмът също е продукт на САЩ!

Изтеглете си я!

Жоро

Самовлюбени в адвентните си учения Адвентни пастори и учители – докога ще сте слепи, че специфичните ни учения – за1844 и очистване на светилището; за съботата и за Елън Уайт са небиблейски? Лошо за вас е, че тъкмо това, което отличава адв. църква като “Верен остатък” е неистинно, от Библейска гледна точка! Иначе досега да сте набързо реформирали ц-вата! Махнете ли специфичните си учения – изчезва и цялата адвентна ц-ва. Затова твърд курс на защита. Но с Истината никой не се е преборил! Вие също няма да се преборите! Реформатори били – Консерватори в адвентни калъпи и шаблони! ИНАЧЕ –… Още »

стамен кривошиев

Преди да ти отговори Ники Димов /защото предполагам,че ще ти отговори, след като го питаш защо е заминал за Испания и пр./, си позволявам да ти кажа и аз какво мисля. Първо, използваш език, който не приляга на християнин изобщо /не само на адвентен християнин/ и се питам, дали това не те притеснява никак? Думи, като «лицемери», «хитри манипулатори», «мошеници» и т.н. са думи, които лично аз не считам, че имат място в християнски форум, просто защото Библията не го позволява /Павел не ни ли казва, «никаква гнила дума да не излиза от устата ни»? А това не са ли… Още »

Ochakvane

@Жоро, Добре е преди да коментираш кой какъв е, да се запознаеш с една книга, която е много ясна по отношение това, което е ставало, става и ще става в Адвентната църква. Казва се “Омега – 2”. Години преди тя да се появи тук, на мен ми се изясни какво пише във “2 солунци” 2 глава. Там пише, че Второто пришествие няма да бъде, докато не дойде отстъплението. Частично това се е изпълнило преди първото идване на Католическата църква на власт през 538 година. Но истинското изпълнение лежи в бъдещето, защото се казва, че антихристът ще дойде чрез знамения и… Още »

stamen krivoshiev

@Ochakvane, 1. Ще цитирам една част от твоя коментар: “А дали проповядваното от ЦАСД е истина, може да се разбере от фактите. вече трета година Ватикана се опитва (и може би този път ще успее!) да вкара неделята като задължителен почивен ден в ЕС. Да, ние чакаме Неделния закон от САЩ, но е естествено преди Съедините щати да наложат този закон на света, на отделни места той да бъде приет, та Вашингтон да бъде само този, който „ще съгласува“ закона. Т.е., след като на много места има такъв, защо да не го направим световен? Ако не вярваш обаче на думите… Още »

Ochakvane

Стамене, Пропускаш един много сериозен факт. Ватиканът играе определена игра и прави това, което смята, че е най-добре за него. Не познаваш неговия характер и затова пишеш неща, които не отговарят на реалността. В “Откровение” 13 глава се казва, че този звяр носи белезите на трите империи от древността. Но колко са тези вярващи, които са се замислили, че характеристиките са не само символи на империите, а са и черти на характера на този звяр? Знаеш ли какво представлява кожата на един леопард и защо той е трудно забележим? Защото се прикрива. Така че седмоглавият звяр не само е “потомък”… Още »

stamen krivoshiev

Приятелю, Едно е да предполагаш нещо, съвсем друго е да можеш да го докажеш. Ако не можеш да докажеш това, което предполагаш, ще направиш по-добре да си мълчиш, защото иначе може и да те осъдят. Но има и нещо друго, още по-лошо- може да се окажеш лъжец и в очите на Бога. Повярвай ми, не си достигнал до някакви върхови прозрения, що се отнася до характера на седмоглавия звяр. Може и да не съм прав, но оставам с впечатлението, че единственото, което си разбрал от моя коментар е това, че изразявам несъгласие с теб. Знаеш ли защо съм останал с… Още »

Ochakvane

Стамене, Не наливам вода в ничия мелница. Познавам католицизма толкова добре, колкото не можеш да си представиш. Откъде го знам, това не е важно. Но със сигурност е повече от това, което си мислиш. Колкото за “зверското проповядване”, грешиш. Да се показват събитията е нещо по-различно от виждането на мнозина адвентисти. Не ми се иска да обяснявам как Адвентната църква е стигнала до положението “Не ги дразнете” и какви проповеди има в момента. Ако смяташ, че всичко е наред, припомни си кога си чул за последен път проповед върху Тройната ангелска вест, върху съботата, върху Второто пришествие, върху “Откровение” и… Още »

stamen krivoshiev

@Ochakvane, Ти, изглежда не си чел предишните ми коментари тук, в този сайт. Прочети поне последните! Че кой спори по това, дали църквата е заспала, или не? Аз съм казал вече какво мисля по този въпрос. Защо да го казвам пак?Кой спори, че проповедниците ни си вършат работата както трябва и че предлагат духовната храна, от която се нуждаем? Че аз не си спомням да съм научил нещо ново от проповед в църквата през последните 10 години. По-голямата част от проповедниците ни са хора, които съжалявам и за които се моля. От статиите в този сайт, обаче съм научил нови… Още »

Диана

Към Жоро: Отрасла съм в семейство на адвентисти.Започнах да ходя на църква още преди да тръгна на училище.Като всяко малко дете бях с отворено сърце и възприемах всичко като чисто и свято и смятах,че адвентистите са най-истинските хора на света.Само че пораснах!Започнах да виждам всички интриги и машинации(имай предвид,че единият от родителите ми беше и старейшина на църквата и то доста пъти),как някои сестри и братя са по-сестри и братя от другите,как в живота вършиха не-дотам праведни неща,но ходеха на църква и си позволяваха да осъждат други,как се идваше в къщи да се каже “под сурдинка” какво някой е направил… Още »