Други доктринални и библейски въпроси

Начало/Други доктринални и библейски въпроси

Разцъфнал трънен венец върху стара БиблияДискутирането на библейските доктрините е вече малко популярно дори сред самите вярващи. Въпреки това адвентистите считат, че те са важни, защото разкриват същността на Бога, на Който служим. Те са ръководство за християните и дават сигурност в едно общество, което вече не вярва в абсолютното. Библейските доктрини помагат на последователите на Христос да израстнат в единство на вярата (Ефес. 4:3-6) и да образуват църква, която е “стълп и подпорка на истината” (1 Тим. 3:15).

Над всичко, когато бъдат правилно разбрани, библейските доктрини ни насочват към Исус Христос – Този, Който е Пътят, Истината и Животът (Йоан 14:6); водят ни към по-добро разбиране на Неговата мисия и спасително дело, укрепват вярата ни в един възкръснал и идващ скоро Спасител. Личността на Исус Христос стои в центъра на всяка библейска доктрина и е нейна крайна цел, защото Исус разпънат на Голготския кръст за спасението на човечеството е центърът на Свещеното писание.

И още нещо. Всяка библейска доктрина призовава за действие. С помощта на Светия Дух християнските учения напускат теорията и се превръщат в благородни дела – нещо, от което светът ни отчаяно се нуждае. Затова си струва да изследваме задълбочено всяко от ученията на Библията.

Много от доктрините на адвентистите са същите, в които вярват и другите християнски общества. Има обаче и такива, които сериозно се отличават от популярните разбирания и предизвикват дебати. Тъй като адвентистите имат Библията и само Библията като върховен авторитет, който определя автентичността на едно учение, чудо или опитност (Исая 8:20; 2 Тим. 3:16, 17), дори непопулярните сред другите християнски църкви адвентни учения са добър повод за обстойно и безпристрастно проучване на Свещеното писание – нещо, към което адвентистите винаги са призовавали.

Тук ще намерите изследвания върху различни доктринални и други библейски въпроси. Кликнете върху линка на избраната от вас статия.

Какво се има предвид във Втор. 18:20-22? Означава ли този текст, че всяко пророчество направено от Божий пророк трябва да се изпълни? Природата на пророчествата – I
Има ли условни библейски пророчества? Ако има, с какво се характеризират? Природата на пророчествата – II
Има ли безусловни библейски пророчества? Природата на пророчествата – III
Как да разбираме пророчеството от Исая 7:14 за раждането на Исус от девица, когато контекстът говори, че се отнася за дете по времето на Исая? Едно пророчество за раждането на Исус
Вярно ли е, че законът на Бога може по един или друг начин да бъде променен? Променим ли е моралният закон на Бога?
Как Десетте заповеди изразяват Божия закон на любовта? Валидни ли са Десетте заповеди в Новия завет? Волята на Бога – разкрита
Как трябва да се тълкуват времевите периоди в апокалиптичните книги? Принципът “ден-година” – I
Валидни ли са все още заповедите за жертването в светилището? Каква е разликата между морален и церемониален закон? Морален и церемониален закон
Какви други основания имаме да прилагаме принципа “ден-година” в тълкуването на времевите периоди в апокалиптичните книги? Принципът “ден-година” – II
Какво казва Библията за Божия народ, какво представлява той? Божият народ на последното време – I
С какво се характеризира видимият народ на Бога на последното време – народът на остатъка? Коя е християнската църква симовлизирана чрез народа на остатъка? Божият народ на последното време – II
В какво се изразява враждата на Сатана срещу Бога? Сатана vs. Божият закон – I
Как да застанем на страната на Бога във враждата Му със Сатана? Сатана vs. Божият закон – II
Съществуват ли доказателства за възкресението на Исус Христос? Ако да, кои са те? Доказателства за възкресението на Христос
Какво представлява човешката природа според Библията? Вярно ли е, че човек притежава безсмъртна душа? Естеството на човека – I
Според Библията какво се случва с човека при смъртта? Има ли душа, която отива някъде? Кой е изходът от смъртта според Библията? Смърт и възкресение
За колко възкресения говори Свещеното писание и какво е тяхното предназначение? Две възкресения
Библейско ли е учението за безсмъртието на душата? Какво ни казва Свещеното писание за неговия произход? Безсмъртието на душата
Библейско ли е учението за вечно горящия пъкъл, в който грешниците биват измъчвани през цялата вечност? Каква е окончателната съдба на праведните и на неправедните? Вечно наказание или вечно наказване
Текстовете, които обикновено се използват, за да потвърдят ученията за безсмъртието на душата и вечно горящия пъкъл, доказват ли наистина тези учения чрез Библията? Състоянието на мъртвите и някои библейски текстове – I
Има ли текстове в творчеството на апостол Петър, които доказват истинността на ученията за безсмъртието на душата и вечно горящия пъкъл? Състоянието на мъртвите и някои библейски текстове – II
Какво всъщност казват някои от текстовете от творчеството на апостолите Петър и Павел, които се използват за доказване истинността на учението за безсмъртието на душата? Състоянието на мъртвите и някои библейски текстове – III
До колко безопасно е участието в окултни практики и спиритически сеанси? Как да устоим на измамата на спиритизма? Окултизъм и спиритизъм
Как грешният човек може да бъде оправдан пред Бога? Как се постига мира с Бога? Оправдание и примирение
Какво трябва да се случи с оправдания и примирен с Бога грешник, след като отиде при Христос? С какво се характеризира живота на вярващия приел Исус за личен Спасител? Вяра и дела
Как пророчеството от Дан. 9 гл. предсказва точното време на смъртта на Исус? Какво уверение ни носи то? Едно пророчество за смъртта на Исус
Какво ни казват за доверието в Библията пророчествата за унищожението на Тир и Вавилон? Можем ли да вярваме на Свещеното писание, когато говори за бъдещото унищожение на фалшивата религиозна система и на Сатана? Тир и Вавилон
По какъв начин Христос ще се завърне на земята според Библията? Кои са заблудите по този въпрос? Второто пришествие на Исус Христос
Можем ли да знаем точната дата на завръщането на Христос? По какво можем да разберем, дали то е наближило? Знамения за Второто пришествие
Кое е правилното кръщение, което трябва да се практикува? Какво е неговото значение? Библейско кръщение
Какво е значението на обряда Господна вечеря? Кой е правилният начин за практикуването му? Господната вечеря
Какво представлява отделянето на десятък и дарения? Валидно ли е то за християните? Десятъци и дарения
Как разбираме, че Бог съществува? Как научаваме повече за този Бог? Откровение и просветление
Какво ни разкрива Библията за характера и естеството на Бога? Божието Триединство
Как е възникнало злото във Вселената? Отговорен ли е Бог за появата му? Грях и бунт
Как е дошло злото на земята? Какви са последиците от падението на човечеството? Падението на човечеството
Как Бог спасил човечеството от греха? Какви са резултатите от изкупителната жертва на Исус Христос? Спасението на човечеството
Бил ли е познат на човечеството Божият закон преди прогласяването му на Синайската планина? Законът преди Синай
Моралният закон на Десетте заповеди същият като другите закони дадени чрез Мойсей ли е? Или е нещо съвсем различно? Уникалният закон
Кои са някои от характеристиките на Божия закон? Как може да бъде спазван той? Духовният закон
Валидни ли са за християните старозаветните диетични принципи за чистите и нечистите храни? Чисти и нечисти храни
Библейските текстове, които обикновено се използват, за да потвърдят тезата, че християните са свободни да ядат всичко, което поискат, доказват ли наистина тази теза? Нечистите храни и някои библейски текстове – I
До колко текстовете занимаващи се с яденето на идоложертвено месо доказват тезата, че християните са свободни да ядат всичко, което поискат? Нечистите храни и някои библейски текстове – II
Стои ли тезата, че християните са свободни да ядат всичко, което поискат, на солидни библейски доказателства? Нечистите храни и някои библейски текстове – III
В какво вино превърнал Христос водата на сватбата в Кана – в алкохолно или в безалкохолно? Виното на сватбата в Кана